SFS 2011:1203 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2011:1203 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
111203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen

(1970:979)

2 ska ha följande lydelse.

4 §

3

Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,
2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran

(retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på
grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luft-

fartyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om regist-

rering av båtbyggnadsförskott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46.

2 Lagen omtryckt 1975:1248.

3 Senaste lydelse 2003:115.

SFS 2011:1203

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.