SFS 1974:182

740182.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:182 Inkassolag;

Utkom från tryc ket

den 8 m aj 1974

utfärdad den 26 april 1974.

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen'.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller yrkesmässigt bedriven inkassoverksamhet.

Verksamhet hos exekutiv myndighet omfattas dock ej av lagen.

Med inkassoverksamhet avses i d enna lag verksamhet med syfte att

driva in betalning för fordran.

Tillstånd m.m.

2 § Inkassoverksamhet, som avser indrivning av fordringar för annans
räkning eller fordringar som övertagits för indrivning, får bedrivas
endast efter tillstånd av datainspektionen.

Tillstånd behövs ej för inkassoverksamhet som bedrives av Sveriges

riksbank, Sveriges investeringsbank AB, kreditinrättning under bankin­

spektionens tillsyn eller advokat.

3 § Tillstånd får meddelas endast om verksamheten kan antagas bli

bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Tillstånd meddelas

för en tid av högst tio år i sänder och får förenas med föreskrift om hur
verksamheten skall bedrivas.

444

' Prop. 1974:42, NU 17, rskr 133.

¬

background image

Verksamhetens bedrivande m.m.

SFS 1974: 182

4 § Inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. Därvid

skall iakttagas att gäldenär ej vållas onödig skada eller olägenhet eller

utsättes för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkasso-

åtgärd.

5 § Krav mot gäldenär skall framställas skriftligen. Vad som fordras i

kapital, ränta och ersättning för kostnader skall anges var för sig. I
fråga om ränta skall särskilt anges beloppet av upplupen ränta,
räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för
ränteberäkningen.

I samband med krav skall anges viss skälig tid inom vilken

gäldenären har att betala frivilligt eller anmäla om han har någon

invändning mot kravet.

6 § Rättslig åtgärd med anledning av fordran får ej vidtagas förrän

gäldenären tillställts krav som avses i 5 § och den angivna tiden löpt ut.

7 § Bestämmelserna i 5 och 6 §§ gäller ej, om gäldenären uppen­

barligen söker undandraga sig att betala eller om det annars föreligger

särskilda skäl att frångå vad som föreskrives där.

8 § Föreligger sannolika skäl för att fordran ej är lagligen grundad

eller framstår fordringen annars som obefogad, bör inkassoåtgärd ej

vidtagas.

9 § Betalning som gäldenären erlagt till den som har uppdrag att

driva in fordran är gällande mot borgenären.

10 § Medel som inkasserats för annans räkning skall hållas avskilda

och utan dröjsmål insättas på räkning i bank eller motsvarande. Har ej
annat avtalats, skall medlen utan dröjsmål redovisas till huvudmannen.

11 § Den som är eller har varit verksam i inkassoverksamhet för

vilken krävs tillstånd enligt denna lag får ej obehörigen yppa vad han

till följd därav fått veta om enskilds personliga förhållanden eller om

yrkes- eller affärshemlighet.

12 § Om gäldenärs skyldighet att ersätta kostnad för inkassoåtgärd i

vissa fall finns särskilda bestämmelser.

Tillsyn m.m.

13 § Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

Inspektionens tillsyn omfattar dock ej verksamhet som bedrives av

Sveriges riksbank, Sveriges investeringsbank AB, kreditinrättning

under bankinspektionens tillsyn eller advokat.

¬

background image

SFS 1974:182

Tillsynen skall utövas så, att den icke vållar större kostnad eller

olägenhet än som är nödvändig.

14 § Datainspektionen har rätt att företaga inspektion hos den som

bedriver inkassoverksamhet och att taga del av samtliga handlingar

som rör verksamheten.

Den som bedriver verksamheten skall lämna datainspektionen de

upplysningar om verksamheten som inspektionen begär för sin tillsyn.

Underlåter den som bedriver verksamheten att lämna tillgång till

handling eller att lämna upplysning i fall som avses i denna paragraf,
får inspektionen förelägga vite.

15 § Datainspektionen har rätt att meddela de föreskrifter om

bedrivande av inkassoverksamhet som föranledes av tillsynen. Före­

skrift får förenas med vite.

Om den som fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet åsidosätter

bestämmelse i denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av

lagen, får datainspektionen, om rättelse ej vidtages, återkalla

tillståndet.

16 § Den som hos datainspektionen tagit befattning med tillstånds-

eller tillsynsärende enligt denna lag får icke obehörigen yppa vad han
därvid fått veta om enskilds personliga förhållanden eller om yrkes-
eller affärshemlighet.

Straff och skadestånd m.m.

17 § Till böter eller fängelse i h ögst ett år dömes den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet

1. bedriver inkassoverksamhet utan tillstånd enligt denna lag, när

sådant erfordras,

2. bryter mot 11 eller 16 §, eller

3. lämnar osann uppgift i fall som avses i 14 § andra stycket.
Allmänt åtal för brott mot 11 elle r 16 § får väckas endast om måls-

äganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän
synpunkt.

18 § Den som bedriver inkassoverksamhet skall ersätta skada som till

följd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörlig påtryckning

eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. Vid bedö mande om och i vad mån
skada har uppstått tages hänsyn även till lidande och andra omständig­

heter av annan än rent ekonomisk betydelse.

19 § Talan mot datainspektionens beslut föres hos ICungl. Maj:t
genom besvär. Justitiekanslem får föra talan för att tillvarataga
allmänna intressen.

446

¬

background image

övergångsbestämmelser

SFS 1974:1�2

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974. Bestäm melserna i 2 och 3 §§,

15 § andra stycket och 17 § första stycket 1 gä ller dock först från och

med den 1 jan uari 1975.

Utan hinder av föregående stycke får datainspektionen före den 1

januari 1975 pröva ansökan om tillstånd samt meddela föreslcrift enligt

3 §, såvitt avser tid efter utgången av år 1974.

Har någon före den 1 ja nuari 1975 börjat bedriva inkassoverlcsamhet

som enligt lagen icke får bedrivas utan tillstånd, får verksamheten,

under förutsättning att ansökan om tillstånd göres före den 1 januari
1975, bedrivas utan tillstånd till dess ansökningen slutligt prövats.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.