SFS 1975:744

750744.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:744

om ändring 1 inkassolagen (1974:182);

utkom Mn trycket
den 3 sept. 1975

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om inkassolagen (1974: 182)

dels att i 19 § orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att 17 § skall ha nedan angivna lydelse.

17 §2 Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. bedriver inkassoverksamhet utan tillstånd enligt denna lag, när så­

dant erfordras, eller

2. lämnar osann uppgift i fall som avses i 14 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Per Jermsten

(Justitiedepartementet)

> Prop. 1975; 78, JuU 22, rskr 212.

1445

' Ändringen innebär att första stycket 2 och andra stycket upphävs.

¬

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.