SFS 1980:527

800527.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:527

om ändring i inkassolagen (1974:182);

Utkom från trycket

den 26 juni 1980

uträrdad den 19juni 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 13 §§ inkassolagen

(1974:182) skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Inkassoverksamhet. som avser indrivning av fordrin gar for

räkning eller fo rdringar som övertagits för indrivning, får e nvas en

efter tillstånd av datainspektionen. riks-

Tillstånd beh övs ej för inkassoverksamhet som be nvs

jj|j_

bank. Sveriges investeringsbank AB. företag under bankinspe
syn eller advokat.

»ffArlpvnaden av denna lag.

!3 § Datainspektionen utövar tillsyn over

bedrivs av Sveri-

nspektionens tillsyn omfattar dock

, underbankinspektio-

les riksbank, Sveriges investeringsbank A ,
tens tillsyn eller advokat.

'NU 1979/80:66. rskr4I5.

1037

. -rc-r .

¬

background image

SFS 1980:527

Tillsynen skall utövas så. att den inte vållar större kostnader eller oiä.

genheter än som är nödvändigt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

ka
all

lai
St
(V

ke
te

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

kl

ö^

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.