SFS 1980:969

800969.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:969

Lag

Utkom från trycket

O' �� ändrMg i mkassolagen (1974:182);

den 18 december 1980

utfärdad den 11 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om inkassolagen (1974; 182)

dels att 16 § skall upphöra att gälla,
dels att 11 § skall ha ne dan angivna lydelse.

1 Prop. 1980/81: 10, NU 25, rskr 82.

¬

background image

11 § Den som är eller har varit verksam i ink assoverksamhet för vilken

SFS 1980:969

krävs tillstånd enligt denna lag får ej obehörigen yppa vad han till följd där­
av fått veta om enskilds personliga forhållanden eller om yrkes- eller

affärshemlighet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i st ället bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WIN BERG

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

'(l:

i!

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.