SFS 1981:738

810738.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:738 Lag

Utkom från trycket

den 21 juli 1981

1420

om ändring i inkassolagen (1974:182);

utfärdad den 9 juli 1981.

Enligt riksdagens beslut> föreskrivs i fråga om inkassolagen (1974:182)

dels att 1-3,5, 7, 10, 11, 12 och 17 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 1 och 2 §§ skall ha nedan angivna lydel­

se.

dels att rubriken närmast f�re 4 § skall lyda "Regler for inkassoverksam­

het",

dels att närmast fore 9§ skall införas en ny rub rik, "Verkan av viss be­

talning",

dels att närmast fore 10, 11 och 12 §§ skall inforas nya rubriker av ne dan

angivna lydelse,

dels att i lagen skall införa s två nya paragrafer, 10 a § och 17 a §, av ne­

dan angivna lydelse samt närmast före dem nya rubriker av nedan angivna
lydelse.

Till följd hä rav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraft.

Tillämpningsområde
1 § Denna lag gäller indrivning av egen eller ann ans fordran genom krav

eller annan inkassoåtgärd (inkassoverksamhet). Med inkassoåtgärd för stås

åtgärd som inn ebär annan påtryckning på gäldenären än angivande av tid

' Prop. 1980/81; 10, NU 30, rskr 429.

Gi:

la"

'fö

"si

'till

tfrtj

¬

background image

v U

^ :v. I

; il

iU;:

för betalning eller uppgift om att fordringen, om den inte beta las, kommer

SFS 1981: 738

ätt överlämnas till någon annan för inkasso.

' Beträffande enskilda personers eller dödsbons indrivning av egna ford­

ringar tillämpas lagen endast om fordringen har uppkommit i näringsv erk-
säfnhet eller har övertagits för indrivning.

Lagen gäller ej exekutiva myndigheters verksamhet.

Tillstånd för viss inkassoverksamhet

2 §2 Inkassoverksamhet, som avser indrivning av fordringar för annans

räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas en­

dast efter tillstånd av datainspektionen.

Om inkassoverksamheten utgör ett underordnat led i en annan verksam­

het och inte någon av verksamheterna utgör näringsverksamhet eller om

inkassoverksamheten bedrivs av ett företag för ett annat företag inom sam­

ma koncern behövs tillstånd endast i fall då inkassoverksamheten avser

fordringar som tillkommer eller har övertagits från någon som inte utan till­
stånd enligt denna lag hade kunnat driva in fordringarna.

Tillstånd behövs ej för inkassoverksamhet som är av tillfällig na tur och

avser endast enstaka fordringar eller som bedrivs av Sveriges riksbank",

Sveriges investeringsbank AB, företag under bankinspektionens tillsyn el­

ler advokat.

3 § Tillstånd får meddelas endast om verksamheten kan antas bli bedri­
ven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Tillstånd får meddelas for en tid av högst tio år i sän der. Tillståndet får

förenas med föreskrif t om hur verksamheten skall bedrivas och om skyl­

dighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för till­

ståndet.

Regler för inkassoverksamhet
4 § Inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. Därvid
skall iakttagas att gäldenär ej vållas onödig skada eller olägenhet eller ut-

sättes för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

5 § Krav mot en gäldenär skall framställas skriftligt. Kravet skall inne­

hålla tydlig uppgift om borgenärens namn och om det förhållande som

fordringen grundar sig på. �r det fråga om en fordran som har överlåtits el­

ler pantsatts och kan gäldenären på grund härav ej med befriande verkan
betala till över låtaren eller pantsättaren, skall kravet innehålla en tydlig

upplysning om detta förhållande. I krav bör lämnas anvisning om lämpligt
betalningssätt.

I krav skall vad som f ordras i kapita l, ränta och ersättning för kostnader

anges var för sig. I fråga om ränta skall särskilt anges beloppet av upplupen

ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund

for ränteberäkningen.

ju

Senastclydelse 1980:527.

1421

¬

background image

SFS 1981:738

I samband med k rav skall anges viss skälig tid inom vilken gäldenäfehJ

har att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot kra­
vet.

6 § Rättslig åtgärd med anledning av fordran får ej vidtagas förrän gälde-

nären tillställts krav som avses i 5 § och den angivna tiden löpt ut.

7 § Bestämmelsen i 6 § gäller ej, om gäldenären uppenbarligen söker un­

dandraga sig att betala eller om det annars föreligger särskilda skäl att från­

gå vad som föreskrivs där.

8 § Föreligger sannolika skäl för att fordran ej är lagligen grundad eller

framstår fordringen annars som obefogad, bör inkassoåtgärd ej vidtagas.

Verkan av viss betalning

9 § Betalning som gäldenären erlagt till den som har uppdrag att driva in
fordran är gällande mot borgenären.

Hantering av inkasserade medel

10 § Medel som har inka sserats för annans räkning skall hållas avskilda.

Har medlen uppburits i in kassoverksamhet som inte är av tillfällig natur

och inte avser endast enstaka fordringar, skall de utan dröjsmål insättas på

räkning i bank eller motsvarande.

Om den som får en borgenärs uppdrag att driva in en fordran har ett an­

nat, fortlöpande uppdrag av borgenären att i väsentlig omfattning uppbära

medel för dennes räkning utan skyldighet att hålla dessa medel avskilda,

kan parterna skriftligen överenskomma om undantag från första stycket.

Medel som har inkasserats för annans räkning skall utan dröjsmål red o­

visas till denne, om ej annat har avtalats.

K

Register i inkassoverksamhet

10 a § Register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig

inkassoverksamhet får överlåtas eller upplåtas till annan endast efter med­

givande av datainspektionen.

Den som upphör med tillståndspliktig inkassoverksamhet eller som av­

ser att flytta en sådan verksamhet till ett annat land eller att kassera ett re­

gister som avser gäldenärer och som används i sådan verksamhet skall an­

mäla detta till datainspektionen. Inspektionen föreskriver i sådana fall hur

det skall förfaras med register som nu nämnts och som berörs av åtgärden.

Tystnadsplikt i inkassoverksamhet
11

Den som är eller har varit verksam i en inkass overksamhet som av­

ser indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som har

övertagits för indrivning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han ti ll

1422

Senaste lydelse 1980:969.

¬

background image

följd därav har fått veta om enskildas personliga förhållanden eller om yr-

SFS 1981:738

kes- eller affärshemligheter. Vad som har sagts nu gäller dock inte i fråga

om inkassoverksamhet som är av tillfällig natur och avser endast enstaka

fordringar.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i s ekre­

tesslagen (1980; 100).

Kostnader för inkassoåtgärder

12 § Om gäldenärers skyldighet att ersätta kostnader för inkassoåtgärder

finns särskilda bestämmelser.

Tillsyn m. m.

13 § Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

Inspektionens tillsyn om fattar dock ej verksamhet som bedrivs av Sveri­

ges riksbank, Sveriges investeringsbank AB, företag under bankinspektio­

nens tillsyn eller advokat.

Tillsynen skal! utövas så, att den inte vållar större kostnader eller olä­

genheter än som är nödvändigt.

14 § Datainspektionen har rätt att företaga inspektion hos den som be­

driver inkassoverksamhet och att taga del av samtliga handlingar som rör

verksamheten.

Den som bedriver verksamheten skall lämna datainspektionen de upp­

lysningar om verksamheten som inspektionen begär för sin tillsyn.

Underlåter den som bedriver verksamheten att lämna tillgång till ha nd­

ling eller att lämna upplysning i fal l som avses i denna paragraf, får inspek­

tionen förelägga vite.

15 § Datainspektionen har rätt att meddela de föreskrifter om bedrivan­

de av inkassoverksamhet som fö ranledes av tillsynen. Föreskrift får för­

enas med vite.

Om den som fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet åsidosätter be­

stämmelse i denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen, får

datainspektionen, om rättelse ej vidtages, återkalla tillståndet.

16

Straff och skadestånd m. m,

17

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen el­

ler av oaktsamhet

1. bedriver inkassoverksamhet utan föreskrivet tillstånd,

2. bryter mot föreskrift enligt 3 § andra stycket att anmäla ändring av

visst förhållande.

Paragrafen upphävd genom 1980:969.

® Senaste lydelse 1975:744.

1423

'i i;

¬

background image

SFS 1981:738

3. bryter mot 10 a § första stycket eller andra stycket första meningen el': ij-

ler mot föreskrift som har meddelats enligt 10 a § andra stycket andra mc-' !|

ningen, eller

4. lämnar osann uppgift i sådan a fall som avses i 14§ and ra stycket.

Förverkande av register

17 a § Har inl<assoverksamhet bedrivits utan föreskrivet tillstånd, skall

register som avser gäldenärer och som har använts i verksamheten förkla­
ras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller, om ett re­

gister har överlåtits eller upplåtits i strid med 10 a § första stycket eller om

föreskrift som har meddelats enligt 10 a § andra stycket andra meningen ej

har följts.

18 § Den som bedriver inkassoverksamhet skall ersätta skada som till

följd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörlig påtryckning eller
annan otillbörlig inkassoåtgärd. Vid bedömande om och i vad mån skada

har uppstått tages hänsyn även till lidande och andra omständigheter av

annan än rent ekonomisk betydelse.

19 § Talan mot datainspektionens beslut föres hos regeringen genom be­
svär. Justitiekanslem får föra talan för att tillvarataga allmänna intressen.

Denna lag® träder i kraft den 1 juli 1974. Bestämmelserna i 2 och 3 §§, 15 §

andra stycket och 17 § första stycket 1 gäller dock först från och med den 1

januari 1975.

Utan hinder av föregående stycke får datainspektionen före den 1 janua­

ri 1975 pröva ansökan om tillstånd sam t meddela föreskrift enligt 3 §, såvitt

avser tid efter utgången av år 1974.

Har någon före den 1 janu ari 1975 böljat bedriva inkassoverksamhet

som enligt lagen icke får bedrivas utan tillstånd, får verksamheten, under
förutsättning att ansökan om tillstånd göres före den 1 januari 19 75, bedri­

vas utan tillstånd till dess ansökningen slutligt prö vats.

Denna lag'' träder i kraft den 1 januari 1982.

Utan hinder av första stycket får datainspektionen i ett tillståndsärende

som avgörs före den i januari 1982 meddela föreskrift enligt 3 § andra styc­
ket om skyldighet att anmäla ändring av visst förhållande, såvitt angår tid
från och med nämnda d ag.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

oc

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

1424

® 1974:182.

'' 1981:738.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.