SFS 1981:1055

Du är här: Start / Insolvensrätt / Inkassolag (1974:182) / SFS 1981:1055
811055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1055

om ändring i lagen (1981:738) om ändring i inkassolagen utkom från trycket

(1974:182);

den 8 december 1981

utfärdad den 26 november 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1981: 738) om änd­

ring i inkassolagen (1974:18 2)

dels att rubriken närmast före 17 a § skall utgå,
dels att 11 § skall ha nedan angivna lydelse.

11 § Den som är eller har varit verksam i en inkassoverksamhet som av­

ser indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som har
övertagits för indrivning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han till

följd därav har fått veta om enskildas personliga förhållanden eller om yr­
kes- eller affärshemligheter. Vad som har sagts nu gäller dock inte i fråga
om inkassoverksamhet som är av tillfällig natur och avser endast enstaka
fordringar.

Första stycket tillämpas ej i fråga om den som enligt annan författning är

underkastad en motsvarande tystnadsplikt. I det allmännas verksamhet
tillämpas bestämmelserna i sek retesslagen (1980:100).

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

' NU 1981/82:3, rskr 27.

2009

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.