SFS 1985:356

850356.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:356

Utkom från trycket

den 11 juni 1985

912

Lag

om ändring i inkassolagen (1974:182);

utfärdad den 23 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 och 17 §§ inkassolagen

(1974; 182)^ skall ha nedan angivna lydelse.

15 § Om datainspektionens tillsyn föranleder det, kan inspektionen med­
dela föreskrifter om hur inkassoverksamheten skall bedrivas och om skyl­
dighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för
tillståndet att bedriva inkassoverksamheten. Föreskrifter om hur inkasso­

verksamheten skall bedrivas får förenas med vite.

Om den som har fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet åsidosätter

bestämmelse i d enna lag eller föreskrift som har meddelats med st öd av

lagen och rättelse ej vidtas eller om förutsättningarna för tillståndet i övrigt
inte längre föreligger, får datainspektionen återkalla tillståndet.

17 § Till böter eller fängelse i högst ett å r döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. bedriver inkassoverksamhet utan föreskrivet tillstånd,

2. bryter mot föreskrift enligt 3 § andra stycket eller 15 § första s tycket

att anmäla ändring av visst förhållande,

3. bryter mot 10 a § f örsta stycket eller andra stycket första meningen

eller mot föreskrift som har meddelats enligt 10 a § andra stycket andra

meningen, eller

' Prop. 1984/85:90, NU 19, rskr 243.

^ La gen omtryckt 1981:738.

u

Gli

DE

⬢ffl

iH ^

lit

£ixi
a

Säf

ta

'C
ft

it,

Lic

¬

background image

4. lämnar osann uppgift i såda na fall som avses i 14 § andra stycket.

SFS 1985:356

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.