SFS 1988:1396

Du är här: Start / Insolvensrätt / Inkassolag (1974:182) / SFS 1988:1396
881396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1396

om ändring i inkassolagen (1974:182);

utkom från trycket

den 19 december 1988

utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 13 §§ inkassolagen

(1974:182)^ skall ha följande lydelse.

2 § Inkassoverksamhet, som avser indrivning av fordringar för annans
räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas
endast efter tillstånd av datainspektionen.

Om inkassoverksamheten utgör ett underordnat led i en annan verksam­

het och inte någon av verksamheterna utgör näringsverksamhet eller om

inkassoverksamheten bedrivs av ett företag för ett annat företag inom

samma koncern behövs tillstånd endast i fall då inkassoverksamheten
avser fordringar som tillkommer eller har övertagits från någon som inte

utan tillstånd enligt denna lag hade kunnat driva in fordringarna.

Tillstånd behövs ej för inkassoverksamhet som är av tillfällig natur och

avser endast enstaka fordringar eller som bedrivs av Sveriges Investerings­

bank AB, företag under bankinspektionens tillsyn eller advokat.

13 § Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

Inspektionens tillsyn omfattar dock ej verksamhet som bedrivs av Sveriges

Investeringsbank AB, företag under bankinspektionens tillsyn eller advo­

kat.

Tillsynen skall utövas så, att den inte vållar större kostnader eller olägen­

heter än som är nödvändigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januar i 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:143, 1988/89: FiU4, rskr. 30.

' Lagen omtryckt 1981:738.

j

I; ^ '

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.