SFS 2009:415 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Inkassolag (1974:182) / SFS 2009:415 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)
090415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkassolagen (1974:182);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § inkassolagen (1974:182) ska

ha följande lydelse.

11 §

2

Den som är eller har varit verksam i en inkassoverksamhet som avser

indrivning av fordringar för någon annans räkning eller fordringar som har
övertagits för indrivning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller
hon till följd därav har fått veta om enskildas personliga förhållanden eller
om yrkes- eller affärshemligheter. Detta gäller dock inte i fråga om inkasso-
verksamhet som är av tillfällig natur och avser endast enstaka fordringar.

Första stycket tillämpas inte i fråga om den som enligt någon annan för-

fattning är underkastad en motsvarande tystnadsplikt. I det allmännas verk-
samhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1981:1055.

SFS 2009:415

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.