SFS 1998:381 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Inkassolag (1974:182) / SFS 1998:381 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)
980381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i inkassolagen (1974:182);

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § inkassolagen (1974:182)2

skall ha följande lydelse.

19 §

3 Datainspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan för att ta till vara all-
männa intressen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut om

föreläggande av vite.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om överklagande av

beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

2

Lagen omtryckt 1981:738.

3

Senaste lydelse 1994:1398.

Svensk författningssamling

SFS 1998:381
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.