SFS 1999:73 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Inkassolag (1974:182) / SFS 1999:73 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)
990073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkassolagen (1974:182);

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 2, 13 och 17 §§ inkassolagen

(1974:182) skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller indrivning av egen eller annans fordran genom krav

eller annan inkassoåtgärd (inkassoverksamhet). Med inkassoåtgärd förstås
åtgärd som innebär annan påtryckning på gäldenären än angivande av tid för
betalning eller uppgift om att fordringen, om den inte betalas, kommer att
överlämnas till någon annan för inkasso.

Beträffande enskilda personers indrivning av egna eller närståendes ford-

ringar och dödsbons indrivning av egna fordringar tillämpas lagen endast om
fordringen har uppkommit i näringsverksamhet eller har övertagits för in-
drivning. Som närstående till en indrivare anses den som är gift med indriva-
ren eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till indriva-
ren eller är besvågrad med honom eller henne i rätt upp- eller nedstigande
led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat
sätt står indrivaren personligen särskilt nära.

Lagen gäller ej exekutiva myndigheters verksamhet.

2 §

3

Inkassoverksamhet, som avser indrivning av fordringar för annans

räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas en-
dast efter tillstånd av Datainspektionen.

Om inkassoverksamheten utgör ett underordnat led i en annan verksamhet

och inte någon av verksamheterna utgör näringsverksamhet eller om inkas-
soverksamheten bedrivs av ett företag för ett annat företag inom samma kon-
cern behövs tillstånd endast i fall då inkassoverksamheten avser fordringar
som tillkommer eller har övertagits från någon som inte utan tillstånd enligt
denna lag hade kunnat driva in fordringarna.

Tillstånd behövs inte för inkassoverksamhet som bedrivs av företag under

Finansinspektionens tillsyn eller av advokater.

13 §

4

Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag. In-

spektionens tillsyn omfattar dock inte verksamhet som bedrivs av företag
under Finansinspektionens tillsyn eller av advokater.

1

Prop. 1997/98:181, bet. 1998/99:JuU7, rskr. 1998/99:133.

2

Senaste lydelse 1981:738.

3

Senaste lydelse 1988:1396.

4

Senaste lydelse 1988:1396.

SFS 1999:73

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

2

SFS 1999:73

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Tillsynen skall utövas så, att den inte vållar större kostnader eller olägen-

heter än som är nödvändigt.

17 §

5

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. utan föreskrivet tillstånd vidtar en åtgärd som utgör inkassoverksamhet

enligt denna lag,

2. bryter mot föreskrift enligt 3 § andra stycket eller 15 § första stycket att

anmäla ändring av visst förhållande,

3. bryter mot 10 a § första stycket eller andra stycket första meningen eller

mot föreskrift som har meddelats enligt 10 a § andra stycket andra me-
ningen, eller

4. lämnar osann uppgift i sådana fall som avses i 14 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1985:356.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.