SFS 2020:1110 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)

SFS2020-1110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkassolagen (1974:182)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 10 a, 13–15 och 19 §§ inkasso-
lagen (1974:182)2 ska ha följande lydelse.

2 §3 Inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon
annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, får be-
drivas endast efter tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten.

Om inkassoverksamheten utgör ett underordnat led i en annan verksamhet

och inte någon av verksamheterna utgör näringsverksamhet, eller om in-
kassoverksamheten bedrivs av ett företag för ett annat företag inom samma
koncern, behövs tillstånd endast i fall då inkassoverksamheten avser for-
dringar som tillkommer eller har övertagits från någon som inte utan till-
stånd enligt denna lag hade kunnat driva in fordringarna.

Tillstånd behövs inte för inkassoverksamhet som bedrivs av företag under

Finansinspektionens tillsyn eller av advokater.

10 a § Register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig
inkassoverksamhet får överlåtas eller upplåtas till någon annan endast efter
medgivande av Integritetsskyddsmyndigheten.

Den som upphör med tillståndspliktig inkassoverksamhet eller som avser

att flytta en sådan verksamhet till ett annat land eller att kassera ett register
som avser gäldenärer och som används i sådan verksamhet ska anmäla detta
till Integritetsskyddsmyndigheten. Myndigheten beslutar i sådana fall hur
register som berörs av åtgärden ska hanteras.

13 §4 Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av
denna lag. Myndighetens tillsyn omfattar dock inte verksamhet som bedrivs
av företag under Finansinspektionens tillsyn eller av advokater.

Tillsynen ska utövas så, att den inte vållar större kostnader eller olägen-

heter än som är nödvändigt.

14 § Integritetsskyddsmyndigheten har rätt att göra inspektion hos den
som bedriver inkassoverksamhet och att ta del av samtliga handlingar som
rör verksamheten.

Den som bedriver verksamheten ska lämna de upplysningar om verksam-

heten som Integritetsskyddsmyndigheten begär för sin tillsyn.

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86.
2 Lagen omtryckt 1981:738.
3 Senaste lydelse 1999:73.
4 Senaste lydelse 1999:73.

SFS

2020:1110

Publicerad
den

8 december 2020

background image

SFS

2020:1110

2

Om den som bedriver verksamheten underlåter att ge tillgång till en hand-

ling eller att lämna en upplysning i fall som avses i denna paragraf, får myn-
digheten förelägga vite.

15 §5 Om Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn föranleder det, kan myn-
digheten meddela föreskrifter om hur inkassoverksamheten ska bedrivas och
om skyldighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för
tillståndet att bedriva inkassoverksamheten. Föreskrifter om hur inkasso-
verksamheten ska bedrivas får förenas med vite.

Om den som har fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet åsidosätter

någon bestämmelse i denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd
av lagen och inte vidtar rättelse, eller om förutsättningarna för tillståndet i
övrigt inte längre är uppfyllda, får Integritetsskyddsmyndigheten återkalla
tillståndet.

19 §6 Integritetsskyddsmyndighetens beslut enligt denna lag får över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan för att
ta till vara allmänna intressen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut om

föreläggande av vite.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1985:356.
6 Senaste lydelse 1998:381.

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.