SFS 2006:691 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Inkassolag (1974:182) / SFS 2006:691 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)
060691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkassolagen (1974:182);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 1 § inkassolagen (1974:182)2 orden

⬝exekutiva myndigheters⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogdemyndighetens⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 1 § 1999:73.

SFS 2006:691

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.