SFS 2023:716 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)

SFS2023-716.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkassolagen (1974:182)

Utfärdad den 23 november 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkassolagen (1974:182)2

dels att 2–4, 10 a, 13–15 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 16 §, av följande lydelse.

2 §3 Inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon
annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, får
bedrivas endast efter tillstånd av Finansinspektionen.

Om inkassoverksamheten utgör ett underordnat led i en annan verksamhet

och inte någon av verksamheterna utgör näringsverksamhet, eller om
inkassoverksamheten bedrivs av ett företag för ett annat företag inom
samma koncern, behövs tillstånd endast i fall då inkassoverksamheten avser
fordringar som tillkommer eller har övertagits från någon som inte utan
tillstånd enligt denna lag hade kunnat driva in fordringarna.

Tillstånd behövs inte för inkassoverksamhet som bedrivs av företag som

står under Finansinspektionens tillsyn enligt någon annan författning eller
av advokater.

3 § Tillstånd får meddelas endast om verksamheten kan antas bli bedriven
på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Tillstånd får meddelas för en tid av högst tio år i sänder. Tillståndet får

förenas med villkor om hur verksamheten ska bedrivas och om skyldighet
att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för tillståndet.

4 § Inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. I det ingår att
se till att en gäldenär inte drabbas av onödig skada eller olägenhet eller
utsätts för otillbörlig påtryckning eller någon annan otillbörlig inkasso-
åtgärd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om god inkassosed.

10 a §4 Ett register som avser gäldenärer och som används i tillståndsplik-
tig inkassoverksamhet får överlåtas eller upplåtas till någon annan endast
efter medgivande av Finansinspektionen.

Den som upphör med tillståndspliktig inkassoverksamhet eller som avser

att flytta en sådan verksamhet till ett annat land eller att kassera ett register

1 Prop. 2023/24:23, bet. 2023/24:FiU18, rskr. 2023/24:33.
2 Lagen omtryckt 1981:738.
3 Senaste lydelse 2020:1110.
4 Senaste lydelse 2020:1110.

SFS

2023:716

Publicerad
den

29 november 2023

background image

2

SFS

2023:716

som avser gäldenärer och som används i sådan verksamhet ska anmäla detta
till Finansinspektionen. Inspektionen beslutar i sådana fall hur ett register
som berörs av åtgärden ska hanteras.

13 §5 Finansinspektionen utövar tillsyn över att denna lag följs. Inspek-
tionens tillsyn omfattar dock inte verksamhet som bedrivs av advokater.

Tillsynen ska utövas så att den inte orsakar större kostnader eller

olägenheter än som är nödvändigt.

14 §6 Finansinspektionen får genomföra en undersökning på plats hos den
som bedriver inkassoverksamhet och ta del av alla handlingar som rör verk-
samheten.

Den som bedriver verksamheten ska lämna de upplysningar om verk-

samheten som Finansinspektionen begär för sin tillsyn.

Om den som bedriver verksamheten inte ger tillgång till en handling eller

inte lämnar en upplysning i ett fall som avses i denna paragraf, får Finans-
inspektionen förelägga vite.

15 §7 Om Finansinspektionens tillsyn föranleder det, får inspektionen
meddela villkor om hur inkassoverksamheten ska bedrivas och om skyldig-
het att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för tillståndet
att bedriva inkassoverksamheten. Ett villkor om hur inkassoverksamheten
ska bedrivas får förenas med vite.

Om den som har fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet åsidosätter

någon bestämmelse i denna lag eller villkor som har meddelats med stöd av
lagen och inte gör rättelse, eller om förutsättningarna för tillståndet i övrigt
inte längre är uppfyllda, får Finansinspektionen återkalla tillståndet.

16 §8 De som bedriver inkassoverksamhet ska med årliga avgifter bekosta
Finansinspektionens verksamhet enligt denna lag.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för ansökningar och anmälningar

enligt denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

19 §9 Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till all-
män förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan för att ta till vara
allmänna intressen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut om

föreläggande av vite.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
2. Ett tillstånd att bedriva inkassoverksamhet som har beviljats före ikraft-

trädandet gäller fortfarande. För verksamhet som bedrivs av en kredit-
förvaltare gäller dock tidigare beslut om tillstånd längst till och med den
29 juni 2024 eller till det tidigare datum då tillstånd för kreditförvaltning
enligt lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kredit-
avtal beviljas.

5 Senaste lydelse 2020:1110.
6 Senaste lydelse 2020:1110.
7 Senaste lydelse 2020:1110.
8 Tidigare 16 § upphävd genom 1980:969.
9 Senaste lydelse 2020:1110.

background image

3

SFS

2023:716

3. Ansökningar om tillstånd som har gjorts hos Integritetsskydds-

myndigheten men som ännu inte har avgjorts ska vid ikraftträdandet över-
lämnas till Finansinspektionen.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.