SFS 1973:1132

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1973:1132
731132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1132 Lag

uikom f rån . rycket

ändring i konkur slagen (1921: 225);

den 28 dec. 1973

utfärdad den 17 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om konkurslagen

(1921: 225)

dels att 21, 26, 29, 71, 73, 76 och 198 §§ skall ha nedan angivna ly­

delse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 195 a §, av nedan angivna

lydelse.

21 §2 Konkursdomaren skall genast underrätta allmänna åklagaren i

orten om gäldenärs försättande i konkurs.

Avträdes ämbets- eller tjänstemans egendom till konkurs, varde under-

1 Prop. 1973: 167, LU 44 . rskr 385.

2300

® Senaste lydelse 1967:144.

¬

background image

rättelse därom av konkursdomaren genast meddelad gäldenärens när-

SFS 1973: 1132

måste förman.

Utvisar den i anledning av konkursen upprättade bouppteckningen

att fast egendom finnes i boet, skall så snart ske kan å inskrivningsdag
om konkursen göras anteckning i inteckningsprotokollet samt i inteck­

nings- och fastighetsboken. Ligger egendomen inom annan rätts dom-

värjo, skall för verkställande av sådan anteckning konkursdomaren oför-
dröjligen till inskrivningsdomaren i den ort där egendomen ligger in­
sända bevis om konkursen jämte utdrag ur bouppteckningen.

Hör till boet här i riket registrerat skepp eller andel i sådant skepp,

skall anmälan om konkursen med angivande av skeppets registerbe­

teckning ofördröjligen göras till registermyndigheten. Denna har att på
första inskrivningsdag i skeppsregistret göra anteckning om konkursen.

Ingår i konkursboet luftfartyg, som blivit infört i luftfartygsregist­

ret, eller lott i eller intecknade reservdelar till sådant fartyg, skall an­
mälan om konkursen med angivande av fartygets nationalitets- och
registreringsbeteckning ofördröjligen sändas till luftfartsstyrelsen samt
till den inskrivningsdomare, som handlägger inskrivningsärenden röran­

de luftfartyg. Inskrivningsdomaren har att å första inskrivningsdag i in­

skrivningsboken för luftfartyg göra anteckning om konkursen.

Finnes i boet egendom vilken hör till sådan näringsverksamhet som

kan omfattas av företagsinteckning, skall anmälan om konkursen oför­

dröjligen sändas till den inskrivningsdomare som har att upptaga ären­
den angående inteckning i verksamheten. Inskrivningsdomaren har att

på första inskrivningsdag i inskrivningsboken över ärenden om företags­

inteckning göra anteckning om konkursen.

26 §3 Varder beslut om egendomsavträde upphävt av högre rätt, skall
konkursdomaren underrättas därom; och låte han kungöra den högre
rättens beslut en gång i allmänna tidningarna och den eller de ortstid­
ningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser om kon­
kursen, ävensom nedtaga den i rättens kansli anslagna kungörelsen.

Finnes i gäldenärens bo fast egendom eller här i riket registrerat

skepp eller andel i sådant skepp eller ock luftfartyg, som blivit infört

i luftfartygsregistret, eller lott i eller intecknade reservdelar till luft­
fartyg eller egendom, vilken hör till sådan näringsverksamhet som kan
omfattas av företagsinteckning, skall vad i 21 § tredje, fjärde, femte
och sjätte styckena föreskrivits angående anteckning eller anmälan om
konkursen äga motsvarande tillämpning i fråga om den högre rättens

beslut.

Innan i följ d av den högre rättens beslut egendomen i boet återställes

till gäld enären, skola av densamma, så vitt den förslår, konkurskostna­

derna och den gäld, som boet eljest må hava åsamkat sig, betalas.

29 §'^ Har gäldenären inom sextio dagar innan konkursansökningen
gjordes eller under tiden därefter till dess beslutet om egendomsavträde
meddelades betalt gäld, som icke var förfallen, då betalningen erlades,

eller betalt gäld annorledes än med penningar eller andra med hänsyn

till hans och borgenärens yrke vanliga betalningsmedel eller lämnat pant

® Senaste lydelse 1967: 144.

" Senaste lydelse 1971: 498.

2301

¬

background image

SFS 1973:1132

för gäld, vid va rs tillkomst sådan säkerhet ej betingats, gånge den betal- ^

ning eller pantsättning på talan av konkursboet åter.

Om borgenär under ovan angiven tid sökt inteckning av skuldebrev

för fordran, vid vars tillkomst sådan säkerhet ej betingats, är borgenä­

ren pliktig att på talan av konkursboet antingen återställa intecknings­

handlingen till boet eller också tillhandahålla inteckningshandling an­
gående luftfartyg för utbyte enligt vad som är föreskrivet därom samt
handling, på grund varav företagsinteckning sökts, för inteckningens

dödande.

Vad sålunda föreskrivits äge icke tillämpning, där borgenären visar, att

han, då han mottog betalningen eller panten eller sökte inteckningen,

saknade skälig anledning att antaga, att gäldenären ville gynna honom

framför övriga borgenärer; dock vare sådan bevisning utan verkan, om

borgenären, då han mottog betalningen eller panten eller sökte inteck­
ningen, hade skälig anledning till antagande, att gäldenären var på obe­

stånd, eller kännedom om konkursansökningen.

Vad i f örsta stycket stadgas äger motsvarande tillämpning i fråga om

överlämnande av medel till pensionsstiftelse.

71 §⬢'5 Vill förvaltaren efter första borgenärssammanträdet låta försälj­
ning av lös egendom, som icke sker genom fortsättande av gäldenärens

rörelse, äga rum annorledes än å auktion, begäre samtycke därtill av
rättens ombudsman eller, om han vägrar, av borgenärerna. Innan om­
budsmannen meddelar sitt beslut, skall han höra gäldenären, där det

lämpligen kan ske.

Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild för­

månsrätt, må ej i något fall utan hans samtycke säljas annorledes än
å auktion, så framt hans rätt är av försäljningen beroende.

Samtycke som avses i första och andra styckena fordras icke, när

förvaltaren vill genom fondkommissionär sälja på f ondbörs noterat vär­
depapper till gällande börspris. Samtycke enligt andra stycket fordras

ej heller för försäljning av lös egendom genom fortsättande av gälde­

närens rörelse.

Skall fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande

utländska register, gods i fartyg eller gods i luftfartyg säljas, äge för­
valtaren, där egendomen finnes inom riket, begära försäljning i den
ordning som gäller för utmätt sådan egendom.

�r fråga om försäljning av registrerat skepp, av luftfartyg eller

av intecknade reservdelar till luftfartyg och finnes egendomen inom
riket, skall vad i 70 § första och andra styckena sägs äga motsvarande
tillämpning.

Skall gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning som belas­

tar hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar säljas,

låte förvaltaren innan försäljning sker anskaffa särskild intecknings­

handling å det gäldenären tillkommande beloppet, där laga hinder där­

emot icke möter. Skall försäljning ske av inteckningshandling, som in-

nehaves av gäldenären och för vilken han är personligen ansvarig, vare

förvaltaren pliktig att, där ej gäldenären medgiver, att handlingen må
försäljas med bibehållande av hans ansvarighet, förse handlingen med
påskrift, varigenom gäldenären frikallas från ansvarighet.

2302

" Sena ste lydelse 1971: 1045.

¬

background image

Bestämmelserna i 70 § sista stycket äga motsvarande tillämpning, när

SFS 1973: 1132

gäldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den ord­

ning som gäller för utmätt sådan egendom. I sådant fall skall förvaltaren

dessutom, i den mån det är påkallat, i ä rendet föra talan för borgenärer

som ha förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 § förmånsrättslagen (1970:

979) s amt genom brev underrätta borgenär om yrkande som han fram­

ställer på dennes vägnar.

73 §" Har borgenär lös egendom såsom pant eller eljest under pant­

rätt i handom, äge han besörja, att egendomen varder såld å auktion

eller, då fråga är om å fondbörs noterat värdepapper, genom fondkom-

missionär till gällande börspris; dock må sådan försäljning ej utan för­
valtarens s amtycke äga rum tidigare än fyra veckor efter första borge­
närssammanträdet. Försäljning genom borgenärens försorg må ej heller

ske, där förvaltaren vill lösa egendomen för konkursboets räkning; ålig­
gande det borgenären att minst en vecka innan han vidtager åtgärd för
egendomens försäljning hembjuda den åt förvaltaren till inlösen. Ut-

göres egendomen av fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i mot­

svarande utländska register, eller av gods i fartyg eller i luftfartyg eller

av intecknade reservdelar till luftfartyg, skall försäljningen ske i den

ordning, som om dylik egendom, den där blivit utmätt, särskilt är stad­
gad. Skall egendomen säljas annorledes än utmätningsvis och är ej fråga
om sådan försäljning av värdepapper, som enligt vad nyss sagts må ske
utan auktion, må försäljningen ej äga rum å annan ort än den, där
egendomen finnes, med mindre förvaltaren samtycker därtill; och låte
borgenären förvaltaren minst tre veckor förut veta, när och var försälj­
ningen skall ske. Har försäljning skett i annan än den för utmätt egen­
dom stadg ade ordning, vare borgenären pliktig att för förvaltaren redo­
visa för vad som influtit.

Vill ej borgenären föranstalta om försäljningen, äge förvaltaren där­

om besörja. Dock må inteckning i luftfartyg eller reservdelar till sådant
fartyg, vilken blivit av ägaren till den intecknade egendomen lämnad
såsom p ant, icke av förvaltaren säljas, utan äge han allenast låta sälja

den rätt till andel i inteckningen, som efter ty särskilt är stadgat må
tillkomma gäldenären.

76 §''' Finner förvaltaren det i 74 § föreskrivna kungörelsesätt icke

vara ägnat att bereda kungörelsen nödig offentlighet, ankomme på ho­
nom att vidtaga de ytterligare åtgärder, som må anses erforderliga. Skul­

le han i något fall anse tillfyllest, att auktionen kungöres i mindre ut­

sträckning än i nämnda paragraf stadgas, begäre samtycke därtill av

rättens ombudsman. Inskränkning i fråga om kungörande av auktion å

fast egendom, registrerat skepp, luftfartyg eller intecknade reservdelar

till luftfartyg må dock icke äga rum utan gäldenärens samtycke; ej heller
må sådan inskränkning ske beträffande kungörande av auktion å annan
lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild förmåns­
rätt, som avses i förmånsrättslagen (1970: 979), med mindre den borge­
när samtycker därtill.

" Sen aste lydelse 1971:498.

' Senaste lydelse 1971:498.

2303

¬

background image

SFS 1973:1132

195 a § Med fartyg likställes i denna lag fartyg under byggnad. Be­
stämmelse, som avser skeppsregistret, gäller därvid i stället skeppsbygg-

nadsregistret.

198

Har konkurs i an nat fall än som avses i 26 § upphört utan att

till boet hörande fast egendom eller här i riket registrerat skepp eller

andel i såd ant skepp gått till försäl jning, ankomme på fastighetens eller

skeppets eller skeppsandelens ägare att därom göra anmälan hos den

myndighet, hos vilken ant eckning om konkursen eller anmälan om den­

samma jämlikt 21 § ägt rum; skolande, när förhållandet styrkes, anteck­

ning därom göras i fastighetsboken eller i skep psregistret.

Vad i förs ta stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning beträf­

fande luftfartyg, som blivit infört i luftfartygsregistret, samt lott i och
intecknade reservdelar till sådant fartyg.

1. Denna lag träder i kr aft den dag Kungl. Maj:t bestämmer.

2. De bestämmelser i nya lagen som rör registrerat skepp skall gälla

i fr åga om båt, som är upptagen i skeppsreg istret enligt 5 övergångsbe­

stämmelserna till lagen (1973: 1064) om ändring i sjölagen (1891: 35

s. 1).

3. �ldre lydelse av 29 § tillämpas, när borgenär sökt inteckning i far­

tyg på grund av medgivande som lämnats före ikraftträdandet.

4. Vad som föreskrives i 71, 73 och 76 §§ i deras nya lydelse till-

lämpas, om försäljning skall äga rum efter ikraftträdandet.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

® Senaste lydelse 1955: 236.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.