SFS 1975:244

750244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:244 Lag

Utkom Mn trycket

den 3 juni 1975

om ändring i konkurslagen (1921:225);

utfärdad den 7 maj 1975.

Enligt riksdagens

beslut' föreskrives i fråga om konkurslagen

(1921:225)

delsaXX 10 a, 18 a, 28 a, 32 a, 193 och 208 §§ skall upphöra att gälla^,
dels att i 44, 56, 138, 190, 194, 194 a och 199 §§ ordet "egendoms-

avträde" skall bytas ut mot "konkurs"^

dels2Lti 1-40, 54, 55, 97, 100, 100 a, 103, 121, 133-136, 176, 185,

198, 201, 209 oc h 216 §§ samt rubrikerna till 1, 2 och 3 kap. skall ha
nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas elva nya paragrafer, 29 a, 29 b, 39 a, 39 b,

40 a, 40 b, 40 c, 121 a , 134 a, 134 b och 134 c §§, av nedan angivna
lydelse.

1 ka p.

Inledande av konkurs m.m.

1 § Gäldenär som är på obestånd skall på egen eller borgenärs

ansökan försättas i konkurs, om ej annat är föreskrivet.

Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären icke kan rätteligen

betala sina skulder och denna oförmåga ej är endast tillfällig.

2 § Uppgift av gäldenären att han är insolvent skall godtagas, om ej

särskilda skäl föranleda annat.

3 § Om ej annat visas anses gäldenär insolvent, om han vid utmätning
inom de senaste sex månaderna före konkursansökningen befunnits

sakna tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen. Detsamma

gäller, om gäldenären förklarat sig inställa sina betalningar.

378

' Prop. 1975:6, LU 12,rskr91.

2 Senaste lydelse av

10a § 1970: 848

18a § 1934: 70

28a § 1967: 533

32a § 1944: 707

208 § 1970: 848.

3 Senaste lydelse av

44 § 1970: 848

138 § 1971: 498

194 § 1944: 707

194a § 1944: 707

199 § 1968: 625.

¬

background image

4 §'' Om ej annat visas anses gäldenär, som är eller under det senaste
året före konkursansökningen varit bokföringsskyldig, insolvent, om
han trots uppmaning av borgenär att betala klar och förfallen skuld
underlåtit att göra detta inom en vecka och borgenären söker hon^m i

konkurs inom tre veckor därefter samt skulden då alltjämt ej är betald.
Borgenärens uppmaning skall innehålla erinran om att konkursansökan
kan följa. Uppmaningen skall delges gäldenären. Delgivning enligt 12 §

delgivningslagen (1970:428) får ske endast om anledning förekommer
att gäldenären avvikit eller eljest håller sig undan.

5

Borgenär äger icke få gäldenären försatt i konk urs, om

1. borgenären har betryggande pant eller därmed jämförlig säkerhet

i gäldenären tillhörig egendom,

2. tredje man ställt betryggande säkerhet för borgenärens fordran

och konkursansökningen strider mot villkoren för säkerhetens

ställande,

3. borgenärens fordran ej är förfallen till betalning och betryggande

säkerhet erbjudes av tredje man.

Med säkerhet som ställts eller erbjudes av tredje man avses även

borgen, om borgensmannen svarar som för egen skuld.

SFS 1975; 244

6 § Konkursansökan göres skriftligen hos konkursdomaren vid den

tingsrätt, där gäldenären bör svara i tvistemål som angå gäld i

allmänhet.

Sökanden skall ange och styrka de omständigheter som betinga

konkursdomarens behörighet, om de ej äro kända.

Framgår ej av konkursansökningen vem som är behörig konkurs­

domare och efterkommer sökanden ej föreläggande att avhjälpa

bristen, skall ansökningen avvisas.

7

Har konkursansökan gjorts hos konkursdomare som icke är

behörig, skall han genast sända ansökningshandlingen till konkurs­

domare som enligt vad handlingarna visa är behörig och underrätta
sökanden. Ansökan skall anses gjord, när ansökningshandlingen kom

in till den förra konkursdomaren.

8 §'' Till gäldenärs ansökningshandling b�r i två exemplar fogas av

honom under edsförpliktelse underskriven förteckning över boets till­
gångar och skulder med uppgift om varje borgenärs namn och post­

adress samt om de böcker och andra handlingar som röra boet.

Till dödsbos eller dödsbodelägares ansökningshandling beträffande

boet skall fogas bouppteckningen efter den döde eller, om inregistre­
ring skett, uppgift om dagen därför. �r ej bouppteckning förrättad,

lämnas uppgift om varje delägares namn och'postadress.

Förutvarande 4 § upphävd genom 1971:498.

^ S enaste lydelse 1970:848'

^ Se naste lydelse 1969:805.

^ S enaste lydelse 1933:324.

379

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätt
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.