SFS 1975:1263

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1975:1263
751263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1263

om äodring i konkurslagen (1921: 225);

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 15 december 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivas att 101 och 185 §§ konkurslagen

(1921: 225) skall h a nedan angivna lydelse.

101 § Inom den för bevakning av fordringar utsatta tid har borgenär

att hos konkursdomaren skriftligen anmäla sin fordran; gör borgenär
anspråk på förmånsrätt, skall han i bevakningsinlagan jämväl angiva
den rätt han i sådant avseende vill göra gällande. Vid inlagan foge
borgenär i huvudskrift eller styrkt avskrift de handlingar han vill åbe­
ropa till stöd för sin talan.

I bevakningsinlaga bör borgenärens namn, yrke, boningsort och post­

adress angivas.

Bevakningsinlaga jämte därvid fogade handlingar skall ingivas i två

exemplar.

Att fordran som omfattas av lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti

vid konku rs i vissa fall bevakas genom förvaltaren är särskilt föreskrivet.

185 §2 Finner konkursdomaren, då beslut om konkurs meddelas, an­

ledning till ant agande, att gäldenärens bo icke förslår till bestridande av

konkurskostnaderna, och ställes ej genast säkerhet för sagda kostnader,

skall vad förut i denna lag är stadgat om vidtagande av åtgärder då
konkurs uppstått icke äga tillämpning, utan gälle vad här nedan före-

skrives:

1) Konkursdomaren skall om konkursen genast utfärda kungörelse

med uppgift om dagen, då konkursansökningen ingivits; och varde i
kungörelsen dessutom anmärkt, att anledning finnes till sådant anta­

gande, som ovan sagts. Kungörelsen skall ofördröjligen anslås i rättens

kansli samt genast eller nästa postdag avsändas för att en gång införas i

allmänna tidningarna ävensom en eller två tidningar inom orten; var­

jämte konkursdomaren har att om konkursen genast underrätta all­

männa åklagaren i orten samt, om gäldenären är ämbets- eller tjänste­
man, hans närmaste förman.

2) Konkursdomaren skall, där det prövas erforderligt, f�rordna en

god man att taga vård om gäldenärens bo. Har icke till konkursdoma­

ren ingivits av gäldenären under edsförpliktelse underskriven förteck­

ning ö ver hans tillgångar och skulder med uppgift om dels varje borge­
närs namn och postadress, dels i vad mån skuld avser lön eller pension
och dels de böcker och andra handlingar, som röra boet, skall god man

alltid förordnas. Det åligger i s ådant fall gode mannen att ofördröjligen

upprätta och till konkursdomaren inkomma med förteckning, som nyss

sagts, samt att så snart kunskap vunnits om löne- eller pensionsskuld
genast anmäla detta till kronofogdemyndigheten i gäldenärens hemorts­

kommun. Finnes ej löne- eller pensionsskuld skall detta anmärkas i f ör­
teckningen. Vid bouppteckningsförrättningen skall gäldenären vara till­

städes och under edsförpliktelse redligen uppgiva boet.

1 Prop. 1975/76: 19, InU 2 5, rskr 119.

-' Senaste lydelse 1975: 244.

y-i

¬

background image

SFS 1975: 1263

3) Framgår ej av bouppteckningen, att tillgång finnes till bestridande

av konkurskostnaderna, kalle konkursdomaren genast gäldenären att in­
ställa sig för att fästa bouppteckningens riktighet med sådan ed, som i
91 § sägs. Edgången må ej utsättas att äga rum tidigare än en vecka ef­

ter det beslutet om konkurs meddelades. Har konkursansökningen gjorts

av borgenär, varde underrättelse om tiden för edgången med posten
översänd till h onom.

Edgångsyrkande, varom stadgas i 93 §, må jämväl i fall, varom nu är

fråga, av borgenär framställas.

Vad 4 kap. i övrigt föreskriver i avseende å edgång likasom ock vad i

samma kapitel stadgas om påföljd för gäldenär av tredska att vid

bouppteckningsförrättning vara tillstädes och uppgiva boet skall i fall,

som här avses, äga motsvarande tillämpning.

4) Varder ej genom tillägg vid bouppteckningens beedigande eller el­

jest ådagalagt, att tillgång finnes till bestridande av konkurskostnadema,

och ställes ej heller säkerhet för sagda kostnader, meddele konkursdo­

maren beslut om avslcrivning av konkursen. Innan gäldenären beedigat
bouppteckningen eller annan fullgjort edgång, som må hava förelagts
honom, må konkursen ej avskrivas, där ej hinder föreligger för edgångs

fullgörande inom skälig tid och konkursdomaren finner anledning sak­

nas till antagande, att genom edgången tillgång till kostnademas bestri­

dande skulle yppas.

5) Finnes boet förslå till k onkurskostnaderaas bestridande eller ställes

säkerhet för desamma, skall konkursdomaren iakttaga vad som omför-

mäles i 19 §, därvid likväl de tider, som enligt sagda paragraf skola räk­
nas från det beslutet om konlcurs meddela des, i stället skola räloias från

dagen för utfärdandet av kungörelse enligt paragrafen. Med konkursen
skall jämväl i �vrigt så förhållas som i allmänhet är beträffande konkur-

lii

ser föreskrivet; dock att, där bouppteckningsed redan avlagts, det ej
åligger gäldenären eller annan, som gått eden, att ånyo fullgöra sådan

edgång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

(]

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.