SFS 1991:1562

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1991:1562
911562.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1562 Lag

Utkom från trycket

om ändring i konkuFslagen (1987:672);

den 16 december 1991

Utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 1 § konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 § En gäldenär som är en fysisk person får inte under konkursen driva

näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringsla­

gen (1976:125). Verksamhet som innebär utövning av rättighet som avses

i 2 kap. 1 § regeringsformen eller 1 k ap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller
13 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen eller 1 kap . I §, 3 kap. 1, 2 eller 8 §

eller 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen omfattas dock inte av förbudet.

Om näringsförbud efter särskild prövning finns det bestämmelser i lagen

(1986:436) om näringsförbud.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr. 37.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.