SFS 1975:1251

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1975:1251
751251.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1251

om ändring i konknrskgen (1921: 225);

Utfärdad den 15 december 1975.

den 23 dec. 1975

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 71 och 143 §§ konkurslagen

(1921: 225) skall ha nedan angivna lydelse.

71 §- Vill förvaltaren efter första borgenärssammanträdet låta för­
säljning av lös egendom, som icke sker genom fortsättande av gälde-

närens rörelse, äga rum annorledes än å auktion, begäre samtycke där­
till av rättens ombudsman eller, om han vägrar, av borgenärerna. Innan

ombudsmannen meddelar sitt beslut, skall han höra gäldenären, där det
lämpligen kan ske.

Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild för­

månsrätt, må ej i något fall utan hans samtycke säljas annorledes än å
auktion, så framt hans rätt är av försäljningen beroende.

Samtycke som avses i f örsta och andra styckena fordras icke, när för­

valtaren vill genom fondkommissionär sälja på fondbörs noterat värde­
papper till gällande börspris. Samtycke enligt andra stycket fordras ej
heller för försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäldenärens
rörelse.

Skall fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande ut­

ländska register, gods i fartyg eller gods i luftfartyg säljas, äge förvalta­
ren, där egendomen finnes inom riket, begära försäljning i den ordning
som gäller för utmätt sådan egendom.

�r fråga om försäljning av registrerat skepp, av luftfartyg eller av in­

tecknade reservdelar till luftfartyg och finnes egendomen inom riket,
skall vad i 70 § första och andra styckena sägs äga motsvarande tillämp­
ning.

Skall gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning som belas­

tar hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar säljas, låte

förvaltaren innan försäljning sker anskaffa särskild inteckningshandling

å det gäldenären tillkommande beloppet, där laga hinder däremot icke

möter. Skall försäljning ske av inteckningshandling, som innehaves av
gäldenären och f�r vilken han är personligen ansvarig, vare förvaltaren

pliktig att, där ej gäldenären medgiver, att handlingen må försäljas med

bibehållande av hans ansvarighet, förse handlingen med påskrift, varige­
nom gäldenären frikallas från ansvarighet.

.......

1 Prop. 1975/76: 12, LU 1975/76: 5, rskr 1975/76: 115

2 Senaste lydelse 1973: 1132 (jfr 1975: 918).

A. ,

¬

background image

SFS 1975:1251

Bestämmelserna i 70 § sista stycket äga motsvarande tillämpning, när

gäldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den
ordning som gäller för utmätt sådan egendom. I sådant fall skall för­

valtaren dessutom, i den mån det är påkallat, i ärendet föra talan för
borgenärer som ha förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970:
979) sam t genom brev underrätta borgenär om yrkande som han fram­

ställer på dennes vägnar.

143 §3 Har borgenär förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970:

979), må honom medgivas a tt, innan utdelning enligt vad ovan är stad­
gat äger rum, lyfta betalning för sin fordran, i den mån tillgängliga
medel därtill finnas.

Har borgenär förmånsrätt i viss egendo m, må honom medgivas lyft­

ning, som i första stycket sägs, av medel, som inflyta för den egendom.

�vriga förmånsberättigade borgenärer äge ock lyfta betalning såsom

ovan är sagt, i den mån medel, som ej böra beräknas för lyftning enligt

bestämmelserna i första och andra styckena, lämna tillgång därtill.

�ndå att borgenär lyft betalning för sin fordran, skall han upptagas

i utdelningsförslag, då sådant upprättas enligt ovan meddelade bestäm­
melser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i k onkurs på grund av ansökan

som gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

1 1

LENN�RT GEIJER

3 Senaste lydelse 1971: 498.

Johan Lind
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.