SFS 1986:437

860437.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:437

om ändring i konkurslagen (1921:225);

utkom från trycket

den 19 juni 1986

Utfärdad den 5 juni 1986.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs i fråga om konkurslagen (1921:225)^
dels att 199 b-d och 199 f-j §§ skall upphöra att gälla,
dels att 55, 185 b, 199 a och 212 §§ skall ha följande lydelse.

55

Förvaltaren skall så snart ske kan upprätta skriftlig berättelse om

boets tillstånd, så ock om orsakerna till gäldenärens obestånd, såvitt de
kunnat utrönas. I berättelsen skall upptagas en översikt över tillgångar och

gäld av olika slag ävensom särskilt anmärkas, huruvida förhållande har
förekommit som kan föranleda återvinning till konk ursboet och huruvida

skälig anledning f örefinnes till an tagande, att gäldenären gjort sig skyldig
till brott som avses i 11 ka p. brottsbalken. Förefinnes anledning till anta­
gande, som nyss sagts, skall grunden därför angivas. Om gäldenären är
eller under det senaste året före konkursansökningen varit bokföringsskyl­
dig, varde i berättelsen tillika anmärkt, vilket bokföringssystem han har

tillämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts; och skall i s ådant

fall vid berättelsen fogas den av gäldenären senast uppgjorda balansräk­

ningen. Finns det skälig anledning till antagande att gäldenären eller, om
denne är en juridisk person, någon sådan företrädare som avses i 4 § lage n
(1986:436) om när ingsförbud har förfarit på ett sådant sätt att näringsför­

bud kan meddelas honom, skall även det angivas jämte grunden för anta­

gandet.

Avskrift av berättelsen med den balansräkning, som må vara därvid

fogad, skall av förvaltaren utan dröjsmål tillställas konkursdomaren och

tillsynsmyndigheten samt varje borgenär, som det begär.

' Prop. 1985/86:126, NU 22, rslcr. 335.

^ Senaste lydelse av

199 b-d §§ 1980:264

199 f-j §§ 1980:264.

^ Senaste lydelse 1986:44 .

871

¬

background image

SFS 1986:437

Om förvaltaren finner att gäldenären kan misstänkas för brott som avses

i 11 kap . brottsbalken, skall han omedelbart underrätta allmän åklagare

därom och därvid angiva grunden för misstanken. Detsamma gäller om
gäldenären har drivit näringsverksamhet och det under konkursförvalt­

ningen kommer fram att gäldenären kan misstänkas för annat brott av ej
ringa be skaffenhet, som har samband med verksamheten. Kan det miss­

tänkas att gäldenären eller, om denne är en juridisk person, någon sådan

företrädare som avses i 4 § lagen (198 6:436) om näringsförbud har förfarit

på ett sådant sätt att näringsförbud kan meddelas honom, skall förvaltaren

omedelbart underrätta åklagaren om detta och ange grunden för misstan­

ken.

185 b §" I fråga om förvaltarens allmänna åligganden äga 51, 51 a och
52 §§, 53 § förs ta stycket, 57 §, 58 § fö rsta och andra styckena samt 60 §
andra stycket motsvarande tillämpning. Vidare äger 54 § motsvarande

tillämpning.

Förvaltaren skall lämna konkursdomaren och tillsynsmyndigheten

skriftlig uppgift om orsakerna till gäldenärens obestånd, såvitt de kunnat

utrönas. Samtidigt skall anmärkas, om det har förekommit förhållande som
kan föranleda återvinning till ko nkursboet och om det finns skälig anled­
ning antaga att gäldenären gjort sig skyldig till br ott som avses i 11 kap.

brottsbalken. Finns anledning till sådant antagande, skall grunden därför
angivas. Om gäldenären är eller under det senaste året före konkursansök­

ningen varit bokföringsskyldig, skall vidare anmärkas, vilket bolcförings-

system han h ar tilllämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts. I
sådant fall skall samtidig t den av gäldenären senast uppgjorda balansräk­

ningen ingivas. Finns det skälig anledning till an tagande att gäldenären

eller, om denne är en juridisk person, någon sådan företrädare som avses i

4 § lagen (1986:436) om näringsförbud har förfarit på ett sådant sätt att

näringsförbud kan meddelas honom, skall även det angivas jämte grunden

för antagandet.

Så snart kunskap har vunnits om löne- eller pensionsskuld skall förval­

taren anmäla sådan skuld till Icronofogdemyndigheten i den ort där gälde­

nären bör svara i tvistemål som angå gäld i allm änhet. Finns ej löne- eller
pensionsskuld, skall förvaltaren anmärka detta i bouppteckningen.

Bouppteckningen skall jämte uppgifter enligt andra stycket tillställas

konkursdomaren och tillsynsmyndigheten snarast och senast en månad

från konkursbeslutet. När särskilda omständigheter föreligga, får konkurs­
domaren bevilja uppskov.

Om förvaltaren finner att gäldenären kan misstänkas för att ha gjort sig

skyldig till brott som avses i 11 kap . brottsbalken, skall han omedelbart

underrätta allmän åklagare därom och därvid angiva grunden för misstan­

ken. Detsamma gäller om gäldenären har drivit näringsverksamhet och det
under konkursförvaltningen kommer fram att gäldenären kan misstänkas

för annat brott av ej ringa beskaffenhet, som har samband med verksamhe­

ten. Kan det misstänkas att gäldenären eller, om denne är en juridisk
person, någon sådan företrädare som avses i 4 § lagen (1986:436) om
näringsförbud har förfarit på ett sådant sätt att näringsförbud kan meddelas

872

" Senaste lydelse 1986 :44.

¬

background image

honom, skall förvaltaren omedelbart underrätta åklagaren om detta och

SFS 1986:437

ange grunden för misstanken.

199 a

Gäldenären får inte under konkursen driva näringsverksamhet,

varmed följer bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1976:125).
Verksamhet som innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 §
regeringsformen eller 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § el ler 13 kap. 5 §
tryclcfrihetsförordningen omfattas dock inte av förbudet.

I 2 § lagen (1986:436) om näringsförbud föreskrivs om möjlighet för

domstol att meddela en enskild näringsidkare som försatts i konkurs nä­

ringsförbud i viss a fall.

212

Gäldenär som bryter mot 199 a § döms till böter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Har näringsförbud eller

tillfålligt näringsförbud meddelats enligt äldre bestämmelser, gäller dock
199 c § i fråga om verkan av förbudet.

2. Har talan om näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud väckts före

ikraftträdandet prövas frågan enligt äldre bestämmelser. Beslut om tillfäl­
ligt näringsförbud far dock meddelas endast om det är uppenbart att grund

för näringsförbud föreligger.

3. I fråga om upphävande av rörbud, dispens från förbud, tillsynen av

meddelade förbud samt överträdelse av förbud som meddelats enligt äldre
bestämmelser gäller vad som sägs i punkt 2 övergångsbestämmelserna till
lagen (1986:436) om näringsförbud.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

'Senaste lydelse 1980:264.

® Senaste lydelse 1980:264. �ndringen innebär att andra och tredj e styckena upp­

hävs.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.