SFS 1967:144

670144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1967 ^ Nr 144

351

Nr 144

Lag

om ändring i konknxslagen;

given Stockholms slott den 12 ma/ 19&7.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vcndes Konung, göra veterligt: att Vi, med riicsdageni, funnit

.Yoit för ordna, a ti 4, 21, 26, 29 och 71 §§ konkurslagem skola erhålla ändrad

fvdelse på sätt nedan anges samf a^/ i nämnda lag skall införas en ny

paragraf, beteclcnad 145 a §, av följ ande. lydelse.

4 §.

Har lös egendom, vari förmånsrätt järnlilct 17 kap. 6 § första stycket

handclshalkcn tillkommer borgenär, blivit utmätt för annans fordran,

eller har egendom, som nyss sagts, eller egendom, vari borgenär har för-

måasrätl jämlikt 17 kap. 5 § första stycket handelsbalken, genom skriftlig

avhandling föryllrals med villkor att säljaren äger hehålla egendomen i sin

vård,

skall, där borgenären det yTkar, gäldenären försättas i konkurs, såframt

cj gäldenären visar att den övriga egendom, vari borgenären äger förmåns-

rält, är tillräcIUig till gäldande av hans fordran.

21§.

Konlmrsdomarcn skall

^

i konkurs.

Avlrädes ämbcts- eller � �; � närmaste forman.

Utvisar den

ur bouppteckningen.

Hör till

säkra urskiljande.

Ingår i

om lionkursen.

Finnes i boel egendom vilken hör till sådan näringsverksamhet som kan

omfattas av företagsinteckning, skall anmälan om konkursen ofördröj ligen

sändas till den inskrivningsdomare som har att upptaga ärenden angående

inteckning i verksamheten. Inskrivningsdomaren har att på första inskriv-

ningsdag i i nskrivningsboken över ärenden om företagsinteckning göra an-

iockning om konkursen.

26 §.

Varder beslut

� anslagna kungörelsen.

Finnes i gäldenärens bo fast egendom eller fartyg, som blivit infört i far-

ygsregislret, e ller lott i fartyg eller ock luftfartyg, som blivit infört i luft-

iadygsregistret, eller lott i eller intecknade reservdelar till sådant fartyg

egendom, villten hör till sådan näringsverksamhet som kan omfattas

�V företiigsinicckning, skall vad i 21 § tredje, fjärde, femte och sjätte

^lyckena föreskrivits angående anteckning eller anmälan om konkursen

motsvarande tillämpninc i fråga om den högre rättens beslut,

sig, betalas.

Ij-dolsc av 4 § sc 1932; 175 och av 21, 26, 29 och 71 §§ se 1955; 236.

¬

background image

352

Mar " äldcnären

1967 ⬢ Nr 144

29 §.^

konkursboet åter.

Har borgenär under ovan angiven tid sökt inteckning i gäldcnärcns egen-

dom för fordran, vid vars tillkomst sädan säkerhet ej betingats, och är ej

fråga om inteckning, som inom den i 11 kap. 2 § jordabalken stadgade lid

sölds för fordran, som där avses, är borgenären pliktig att på talan uv

honknrsboet antingen återställa inteckningshandlingen till boet eller också

lillhandabålla inteckningshandling angående fast egendom eller luftfartyg

för verkställande av utbyte enligt vad som är föreskrivet därom siuH

handling, på grund varav inteckning i fartj^g eller företagsintecluiing sökts,

för inteckningens dödande.

Vad sålunda

om konkursansökningen.

71 §.

kan ske.

försäljningen beroende.

Vill foi-A'altaren

Lös egendom �

Samtycke som avses i första och andra styckena fordras icke, när för,'al-

laren vill genom fondkommissionär sälja på fondbörs noterat värdepapper

till gällande börspris. Samtycke enligt rmdra stycket fordras ej heller för

försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Skall helt

och köparen.

�r fråga om försäljning av luftfartyg eller av intecknade resen'delar till

sådant fartyg och finnes egendomen inom riJcet, skall vad i 70 § första

och andra styckena sägs äga motsvarande tillämpning. Vill förvaltaren,

ehuru auktion ej ägt rum i den ordning som för utmätt sådan egendom är

stadgad, med ombudsmannens samtycke underlåta att föranstalta om egen­

domens avyttrande, skall dock därtill lämnas tillstånd av de borgenärer,

som i konkursen bevakat fordran, för vilken egendomen på grund av in ­

teckning häftar eller med vilken är förenad luftpanträtt i egendomen eller

varmed följer rätt att såsom säkerhet kvarhålla egendomen eller förinäns-

rält som i 17 kap. 4 § handelsbalken sägs. Gods i luftfartyg skall säljas i

samma ordning som gods i sjögående fartyg.

Skall gäldcnären

från ansvarighet.

145 a §.

Har betalning utfallit på kapitalbeloppet av fordran, till säkerhet för

vilken företagsinteckning meddelats, skall rättens ombudsman, sedan tiden

för klander mot framlagt utdelningsförslag gått till ända eller väckt Idander

avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft, göra anmälan därom till in -

skri\mingsdomai-en och därsid insända utdelningsförslaget eller annan hand­

ling som visar fördelningen. Kan det antagas att ytterligare betalning kom­

mer att tilläggas inteckningshavaren, skall dock med anmälan anstå ti"

dess det blivit avgjort, om sådan betalning skall utgå.

När innehavare av inteckning som avses i första stycket lyfter betalning,

skall anteckning härom göras på inteckningshandlingen.

Denim lag träder i lu-aft den 1 juli 1967.

Beträffande konkurs på grund av ansökan, som gjorts före nya lagc'is

liciatttradande, skola dock 21, 26, 29 och 71 §§ i deras äldre lydelse ga"='

och 145 a § ej tillämpas.

Vad som föreskrives i 4 § i dess äldre lydelse gäller alltjämt, när utnmt-

ningen skett eller köpeavhandlingen upprättats före nya lagens ikraflha;

c an e eller utmätningen omfattar sådan egendom som enligt punkt 3 '

¬

background image

1967 . Nr ,144 och 145

353

.'inflslM'slammelserna. till lagen, den 29 juli 1966 (nr 454) om foretags-

fortfarande häftar för be-viljad eller sökt förlagsinteckning. In-

"1 �ri-^Ti^o^^endom i konkursboet, gäller också äldre lydelsen av 71 § femte

;lvcket.

V) t alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. TiU yttermera

jsso k ava Vi d etta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

Lekräfla lålit.

Stockholms slott den 12 maj 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. SO

(Juslitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.