SFS 1964:649

640649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 64-9

L a g

om ändrad lydelse av 14 § honkurslaf^cn;

gillen Slockholms sloll den 20 november lOOd.

V i CiUSTAF ADOLF, med Guds n Ci d c . S v c r i c s, G 5 t e s o c !|

V o n (] c s Konung, göra v c 1 e r 1 i g t: a it Vi, med riksdagen^

goll förordna, alt 14 § konkurslageii- skall erhålla ändrad lydelse i>a sn

nedan augives.

H §,

Då konknrsansöknlng sivall luinskjutas till räLlcn. varde målet av kon-

]i.ur.s(lomaron utsatt all förekomma inom tio dagiir cllcr, om varken

nåren eller grddcuärcn begär alt mtdet skall upplagas inom nämnda

nast pa det ting cllcr den allinänna rältegåugsdag som närmast dåvcfiE^i' Uj

Ics, Kräves för gäldeiuirens kallande eller hans imställelsc vid ralton em

J Ufop. 1001; ISU; LUJ "JS; Rskr ?,'2l.

- Senaste lydelse .se lO.'w-.OT.

¬

background image

1964 ⬢ Nr 649 och 650

1555

�~gf]g]igen längr e tid, må tiden för målets företagande vid rätten utsträckas,

dock cj ut över sex veclcor från det delgivning av kallelsen kan väntas hava

rum. Till rätten skola partema särskilt kallas, I kallelsen skall erinras

oni den i 16 § stadgade påföljden av parts utevaro,

I fråga om

motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1965.
Del alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

i,isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl, sigill

belu-äfta låtit.

Stockholms slott den 20 november 1964.

Under Hans Ma]:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro;

BERTIL

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN K LING

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.