SFS 1955:236

550236.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 236

Lag

om ändring i konkurslagen;

given Stockholms slott den 12 maj 1955.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

endes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

ott förordna, att 21, 24, 26, 29, 62, 71, 73, 76, 126 och 198 §§ konkurslagen^

kola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

'v* Prop. 19.o5: 13; L'U 15; Rskr 130.

Senaste lydelse av 21 § se 1936: 229, a v 26 § se 1946: 809 och av 29 § se 1932: 175.

t iv.

;

i

ii

1
I i

^ ( ,

¬

background image

, j

442

1955 -

236

1'

;

21 §.

i

Konkursdoniaren skall

� i konkurs.

i

Avträdas ämbets

närmaste förman.

;

Utvisar den i anledning av konkursen upprättade bouppteckningen a

fast egendom finnes i boet, skall så sna,Tt ske kan å inskrivningsdag o

konkursen göras anteckning i inteckningsprotokollet samt i intecknings'

eller fastigbetsboken. Ligger egendomen inom annan rätts domvärjo, skall

för verkställande av sådan anteckning konkursdomaren ofördröjligen till in­

skrivningsdomaren i den ort där egendomen ligger insända bevis om kon­

kursen jämte utdrag ur bouppteckningen.

Hör till boet fartyg som blivit infört i fartygsregistret, skall anmälan

om konkursen med angivande av fartygets registreringsnummer ofördröj-'

ligen göras till den myndighet som handlägger ärenden angående inteck­

ning i fartyg; och varde å den inslu-ivningsdag, då det först kan ske, an­

teckning om konkursen gjord i inteckningsboken för fartyg. Hör till boet,

lott i fartyg, skall anmälan om konkursen ofördröjligen avsändas till den

myndighet som för fartygsregistret; och varde i anmälningen intagna de

uppgifter som erfordras för fartygets säkra urskiljande.

Ingår i konkursboet luftfartyg, som blivit infört i luftfartygsregistret, el­

ler lott i eller intecknade reservdelar till sådant fartyg, skall anmälan om

konkursen med angivande av fartygets nationalitets- och registreringsbe-;

teckning ofördröjligen sändas till luftfartsstyrelsen samt till den inskriv­

ningsdomare, som handlägger inskrivningsärenden rörande luftfartyg. In­

skrivningsdomaren har att å första inskrivningsdag i inskrivningshoken för

luftfartyg göra anteckning om konkursen.

24 §.

Har innan

av konkursen.

Där i andra fall utmätning skett å fast egendom eller å fartyg eller luft­

fartyg eller å gods i fartyg eller luftfartyg eller å intecknade reservdelar'

till luftfartyg, skall verkställigheten fortgå, så vida ej efter ty i 68 § sägs

framställning om dess inställande göres innan försäljning av egendomen ägt

rum.

Har eljest

besluts meddelande.

26 §.

Varder beslut

ansilagna kungörelsen.

Finnes i gäldenärens bo fast egendom eller fartyg, som blivit infört i

fartygsregistret, eller lott i fartyg eller ock luftfartyg, som blivit infört i

luftfartygsregistret, eller lott i eller intecknade reservdelar till sådant far­

tyg, skall vad i 21 § tredje, fjärde och femte styckena föreskrivits angående ,

anteckning eller anmälan om konkursen äga motsvarande tillämpning i frå­

ga om den högre rättens beslut.

Innan i

sig betalas.

29 §.

Har gäldenären

� konkursboet åter.

Har borgenär under ovan angivna tid sökt inteckning i gäldenärens egen­

dom för fordran, vid vars tillkomst sådan säkerhet ej betingats, och är ej

fråga om inteckning, som inom den i 11 kap. 2 § jordabalken stadgade tid ,

sökts för fordran, som där avses, vare borgenären pliktig att på talan av ⬢

konkursboet antingen återställa inteckningshandlingen till boet eller ock

tillhandahålla inteckningshandling angående fast egendom eller luftfartyg

för verkställande av utbyte efter ty därom är stadgat samt handling, på gnind

¬

background image

Nr 236

443

v inteckning i fartyg, förlagsinteckning eller inteckning i jordbruksin-

tarier sökts, för inteckningens dödande.

^;Vad s ålunda

om konkursansökningen.

t

62 §.

i!2ti

'Efter första borgenärssammanträdet skall boets egendom säljas så snart

iSj

e kan, där ej annat föranledes av bestämmelserna i 60, 63, 64 ocb 66 §§,

tfeif

O § andra stycket, 71 § femte stycket samt 149 § andra stycket.

r

71 §.

;

,

Vill förvaltaren

kan ske.

' Lös egendom

försäljningen beroende.

- Sam tycke, varom

noterat värdepapper.

i!

Skall helt

och köparen.

f

�r fråga om försäljning av luftfartyg eller av intecknade reservdelar till

j'

dant fartyg och finnes egendomen inom riket, skall vad i 70 § första och

I

dra styckena sägs äga motsvarande tillämpning. Vill förvaltaren, ehuru

'

uktion ej ägt rum i den ordning som för utmätt sådan egendom är stadgad,

r

ed ombudsmannens samtycke underlåta att föranstalta om egendomens av-

i

ttrande, skall dock därtill lämnas tillstånd av de borgenärer, som i kon-

i!

ursen bevakat fnrdran, för vilken egendomen på grund av inteckning häf-

:

ar eller med vilken är förenad luftpanträtt i egendomen eller varmed följer

,

ätt att såsom säkerhet kvarhålla egendomen eller förmånsrätt som i 17

ap. 4 eller 7 § handelsbalken sägs. Gods i luftfartyg skall säljas i samma

rdning som gods i sjögående fartyg.

!

Skall gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning som belastar

hans fasta egendom eller luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reserv-

delar säljas, låte förvaltaren innan försäljning sker anskaffa särsldld in­

teckningshandling å det gäldenären tillkommande beloppet, där laga hinder

däremot icke möter. Skall försäljning ske av inteckningshandling, som in-

iiehaves av gäldenären och för vilken han är personligen ansvarig, vare för­

altaren pliktig att, där ej gäldenären medgiver, att handlingen må försäl­

jas med bibehållande av hans ansvarighet, förse handlingen med påskrift,

,

varigenom gäldenären frikallas från ansvarighet.

73 §.

'

Har borgenär lös egendom såsom pant eller eljest under panträtt i han­

dom, äge han besörja, att egendomen varder såld å auktion eller, då fråga

är om å fondbörs noterat värdepapper, genom fondkommissionär till gäl­

lande börspris; dock må sådan försäljning ej utan förvaltarens samtycke äga

, rum tidigare än fyra veckor efter första borgenärssammanti-ädet. Försälj­

ning genom borgenärens försorg må ej heller ske, där förvaltaren vill lösa

i

egendomen för konkursboets räkning; åliggande det borgenären att minst

.en vecka innan han vidtager åtgärd för egendomens försäljning hembjuda

I

den åt förvaltaren till inlösen. Utgöres egendomen av fartyg eller av gods

i fartyg eller i luftfartyg eller av intecknade reservdelar till luftfartyg, skall

1

.försäljningen ske i den ordning, som om dylik egendom, den där blivit ut-

i

mätt, särskilt är stadgad. Skall egendomen säljas annorledes än utmätnings-

iVis och är ej fråga om sådan försäljning av värdepapper, som enligt vad

.nyss sagts må ske utan auktion, må försäljningen ej äga rum å annan ort

än den, där egendomen finnes, med mindre förvaltaren samtycker därtill;

"och låte borgenären förvaltaren minst tre veckor förut veta, när och var

örsäljningen skall slce. Har försäljning skett i annan än den för utmätt

^egendom stadgade ordning, vare borgenären pliktig att för förvaltaren redo-

'i

"sa för vad som influtit.

1. .

..

T,.

¬

background image

^5

ff

Vill ej borgenären föranstalta om försäljningen, äge förvaltaren,

besörja. Dock må inteckning i fast egendom eller i luftfartyg eller '

delar till sådant fartyg, vilken blivit av ägaren till den intecknade eg

men lämnad såsom pant, icke av förvaltaren säljas, utan äge han all

låta sälja den rätt till andel i inteckningen, som efter ty särskilt är s

må tillkomma gäldenären.

^ ^

76 §.

' ⬢

Finner förvaltaren det i 74 § föreskrivna kungörelsesätt icke vara

nat att bereda kungörelsen nödig offentlighet, ankomme på honom att "vf

taga de ytterligare åtgärder, som må anses erforderliga. Skulle han i

fall anse tillfyllest, att auktionen kungöres i mindre utsträckning "

nämnda paragraf stadgas, begäre samtj'^clce därtill av rättens ombudsm

Inskränkning i fråga om kungörande av auktion å fast egendom eller I'

fartyg eller intecknade reservdelar till sådant fartyg må dock icke äga

utan gäldenärens samtycke; ej heller må sådan inslo-änkning ske betr:

fande kungörande av auktion å annan lös egendom, vari borgenär har p '

rätt eller annan särskild förmånsrätt, som i 17 kap, handelsbalken sä^

med mindre den borgenär samtycker därtill,

*

i

126 §.

På förvaltaren

äga rum.

"

Finnes tillgång

samtycker därtill.

'

Kan utdelning

andra borgenärer.

Sedan all konkursboets tillgängliga egendom blivit förvandlad i pennin

ar, skall slututdelning ske; dock må ej kungörelse om sådan utdelning

^

färdas före utgången av tid, inom vilken borgenär har att ingiva bevis d"

om att honom förelagd edgång, som i 116 eller 123 § sägs, blhdt fullgjor

'

I fall, varom i 70 § andra stycket eller 71 § femte stycket förmäles, utgö

den omständigheten, att där avsedd egendom icke blivit försåld, ej binö[

för slututdelning,

i':

198 §.

il*

Har konkurs

eller inteckningsbok.

i

Vad i första stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning beträffan-

; /

de luftfartyg, som blivit infört i luftfartj'^gsregistret, samt lott i och intec ;

! ;

nade reservdelar till sådant fartyg.

"

(K

'

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

⬢i '

.h

t-'i

'i

1

1'»

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermer

visso hava Vi detta med egen hand underslirivit och med Vårt kungl. sigil

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 12 maj 1955.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG '

i-

'

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.