SFS 2018:713 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

SFS2018-713.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurslagen (1987:672)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 15 § och 15 kap. 5 § konkurs-

lagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

7 kap.
15 §
2 Förvaltaren ska snarast upprätta en skriftlig berättelse om boets

tillstånd och om orsakerna till gäldenärens obestånd, såvitt de har kunnat

klarläggas, och om möjligt ange vid vilken tidpunkt obeståndet kan antas ha

inträtt. Berättelsen ska vidare innehålla

1. en översikt över tillgångar och skulder av olika slag,

2. en uppgift om huruvida det har förekommit något sådant förhållande

som kan föranleda återvinning till konkursboet,

3. en uppgift om huruvida det finns skälig anledning att anta att någon

enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar är skyldig att återlämna olaglig vinstutdelning eller annan olaglig

utbetalning eller att enligt dessa lagar eller lagen (1980:1102) om handels-

bolag och enkla bolag utge skadestånd till ett aktiebolag, en ekonomisk

förening eller ett handelsbolag,

4. en uppgift i förekommande fall om vid vilken tidpunkt skyldighet enligt

25 kap. 13 § aktiebolagslagen att upprätta en kontrollbalansräkning kan an-

tas ha inträtt, om denna tidpunkt kan klarläggas, och

5. en uppgift om vilket bokföringssystem en gäldenär som är eller under

det senaste året före konkursansökan har varit bokföringsskyldig har

tillämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts.

Berättelsen ska snarast och senast sex månader från konkursbeslutet

skickas till rätten, tillsynsmyndigheten och varje borgenär som begär det.

När det finns särskilda omständigheter får rätten medge anstånd med avläm-

nandet av berättelsen. Har gäldenären varit bokföringsskyldig, ska den av

gäldenären senast uppgjorda balansräkningen bifogas berättelsen.

15 kap.
5 §
3 Hos Bolagsverket ska, för de ändamål som anges i 6 §, med hjälp av

automatisk databehandling föras ett för hela landet gemensamt register över

fysiska personers och dödsbons konkurser.

I handelsregisterlagen (1974:157), aktiebolagslagen (2005:551) och lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar finns det bestämmelser om re-

gistrering av juridiska personers konkurser.

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2005:909.

3

Senaste lydelse 2005:909.

SFS 2018:713

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:713

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Tobias Eriksson

(Justitiedepartementet)

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.