SFS 1995:1584 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1995:1584 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS 1995_1584 Lag om ändring i konkurslagen (1987_672)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1584
Utkom från trycket
den 29 december 1995

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 13 § och 9 kap. 5 § kon-

kurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

7 kap.

13 §2 Förvaltaren skall upprätta en bouppteckning. I denna skall boets

tillgångar tas upp till noggrant uppskattade värden. Beträffande skulderna
skall det anges i vad mån de avser lön eller pension. Bouppteckningen skall
vidare innehålla uppgift om varje borgenärs namn och postadress samt om
de böcker och handlingar som avses i 12 §.

Bouppteckningen skall av förvaltaren ges in till rätten och tillsynsmyn-

digheten så snart som möjligt och senast en vecka före edgångssammanträ-
det.

Har av gäldenären underskriven bouppteckning förut getts in till rätten,

behöver någon ny bouppteckning inte upprättas, om förvaltaren anser att
denna är tillförlitlig. I så fall skall han snarast anmäla det till rätten och
tillsynsmyndigheten.

Skall bevakningsförfarande äga rum och har någon bouppteckning ännu

inte getts in till rätten, skall förvaltaren så snart som möjligt och senast en
vecka från beslutet om bevakningsförfarandet skicka en förteckning över
borgenärerna med uppgift om varje borgenärs postadress till rätten och
tillsynsmyndigheten. I ett bankaktiebolags, en sparbanks eller en medlems-

1

Prop. 1995/96:60 och prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112.

2

Senaste lydelse 1995:793.

3188

background image

SFS 1995:1584

banks konkurs skall till bouppteckningen eller borgenärsförteckningen
bifogas uppgift om insättningsborgenärerna och deras fordringsbelopp med
upplupen ränta. Detsamma gäller i ett värdepappersbolags konkurs om
bolaget har tillstånd att ta emot insättningar på konto. I ett livförsäkringsbo-
lags konkurs skall på motsvarande sätt bifogas uppgift om försäkringsta-
garna och deras fordringar.

9 kap.

5 § En borgenär som till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast eller
lös egendom behöver inte bevaka fordringen för att få rätt till betalning ur
den pantsatta egendomen.

En borgenär som har en fordran hos ett bankaktiebolag, en sparbank eller

en medlemsbank på grund av en insättning på räkning behöver inte bevaka
sin fordran i ett sådant instituts konkurs, om uppgift om fordringen har
lämnats enligt 7 kap. 13 § fjärde stycket. Detsamma gäller beträffande
värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot insättningar på konto. En
försäkringstagare behöver inte bevaka sin fordran i ett livförsäkringsbolags
konkurs, om uppgift om fordringen lämnats enligt det angivna lagrummet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1989:1084.

3189

3

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.