SFS 2005:190 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2005:190 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
050190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 2, 8, 10 och 14 §§ samt

17 kap. 3 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

14 kap.

2 § Konkurskostnaderna skall utgå ur konkursboet framför andra skulder
som boet har ådragit sig. I den mån konkurskostnaderna inte kan tas ut ur
boet, skall de betalas av staten, om inte något annat följer av 3 §.

Om förvaltaren har haft kostnader för försäljning av fast egendom och de

inte kan tas ut ur egendomens avkastning och köpeskilling eller annars ur
boet, skall de betalas av staten.

8 § I andra fall än de som avses i 9 § tredje stycket och 10 § skall rätten,
innan arvodesframställningen prövas, inhämta yttrande i arvodesfrågan av
tillsynsmyndigheten samt ge gäldenären och de borgenärer som hos rätten
har begärt det tillfälle att yttra sig över framställningen inom viss tid, minst
två och högst fyra veckor. I fall som sägs i 6 § tredje stycket skall varje känd
borgenär som har särskild förmånsrätt i egendomen ges tillfälle att yttra sig
över framställningen. Om ett konkursbeslut upphävts, skall den borgenär
vars ansökan lagts till grund för beslutet ges tillfälle att yttra sig över fram-
ställningen.

Rätten får hålla förhandling i arvodesfrågan, om den finner skäl till det.

Till förhandlingen skall förvaltaren, tillsynsmyndigheten, gäldenären samt
de borgenärer som har begärt att få yttra sig över arvodesframställningen
kallas. I fall som avses i 6 § tredje stycket skall varje känd borgenär som har
särskild förmånsrätt i egendomen kallas. Om ett konkursbeslut upphävts,
skall den borgenär vars ansökan lagts till grund för beslutet kallas.

10 § Om konkursen avskrivs eller läggs ned eller om efterutdelning enligt
11 kap. 21 § äger rum, skall rätten höra tillsynsmyndigheten innan arvode
till förvaltaren bestäms.

14 § Avskrivs konkursen enligt 10 kap. 1 §, skall rätten bestämma kost-
nadsersättningen och ersättningen enligt 2 § andra stycket till förvaltaren

1 Prop. 2004/05:35, bet. 2004/05:BoU3, rskr. 2004/05:189.

SFS 2005:190

Utkom från trycket
den 26 april 2005

2* SFS 2005:189�224

background image

2

SFS 2005:190

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

samtidigt som arvodet bestäms. Tillsynsmyndigheten skall höras också över
begäran om ersättning för kostnader.

17 kap.

3 § Om en borgenärs konkursansökan inte bifalls och om borgenären när
han gav in sin ansökan saknade skälig anledning att anta att gäldenären var
på obestånd, skall borgenären ersätta gäldenären den skada som skäligen kan
anses ha orsakats denne genom ansökningen och dess handläggning.

Om ett beslut om konkurs upphävs, skall den borgenär vars ansökan lagts

till grund för konkursbeslutet ersätta gäldenären för konkurskostnader som
utgått ur konkursboet. Detta gäller dock inte om konkursen upphävs på
grund av att gäldenären har åberopat en ny omständighet eller ett nytt bevis.
Borgenären svarar inte heller för kostnader i konkursen som gäldenären har
orsakat av vårdslöshet. Om flera borgenärer är ersättningsskyldiga, svarar de
solidariskt för ersättningen.

Talan om skadestånd enligt första eller ersättning enligt andra stycket

skall väckas vid den tingsrätt där ärendet om gäldenärens försättande i kon-
kurs är eller har varit anhängigt. I detta ärende får sådan talan väckas utan
stämning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005. Om beslut om konkurs har fattats

före ikraftträdandet, gäller 14 kap. 8 och 10 §§ samt 17 kap. 3 § i paragra-
fernas äldre lydelse.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.