SFS 2020:1031 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2020:1031 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS2020-1031.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:OHNMYR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:DGAYAN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:KHFAAZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i konkurslagen (1987:672) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 13 � och 9 kap. 5 � konkurs-<br/>lagen (1987:672) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>7 kap. <br/>13 �</b>2 F�rvaltaren ska uppr�tta en bouppteckning. I denna ska boets till-<br/>g�ngar tas upp till noggrant uppskattade v�rden. Bouppteckningen ska <br/>vidare inneh�lla uppgift om varje borgen�rs namn och postadress. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns anledning, ska bouppteckningen ocks� inneh�lla uppgift om </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">egendom som inte ing�r i boet p� grund av att den finns utomlands. Om <br/>g�lden�ren har uppgett att s�dan egendom saknas, ska bouppteckningen <br/>inneh�lla uppgift om detta. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I den utstr�ckning det beh�vs ska bouppteckningen ocks� inneh�lla en </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">f�rteckning �ver dels r�kenskapsmaterial, dels andra handlingar som r�r <br/>boet. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Bouppteckningen ska av f�rvaltaren ges in till r�tten och tillsynsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">heten s� snart som m�jligt och senast en vecka f�re edg�ngssammantr�det. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Har en av g�lden�ren underskriven bouppteckning f�rut getts in till r�tten, </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">beh�ver n�gon ny bouppteckning inte uppr�ttas, om f�rvaltaren anser att <br/>denna �r tillf�rlitlig. I s� fall ska f�rvaltaren snarast anm�la det till r�tten och <br/>tillsynsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om bevakningsf�rfarande ska �ga rum och n�gon bouppteckning �nnu </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">inte har getts in till r�tten, ska f�rvaltaren s� snart som m�jligt och senast en <br/>vecka fr�n beslutet om bevakningsf�rfarandet skicka en f�rteckning �ver <br/>borgen�rerna med uppgift om varje borgen�rs postadress till r�tten och <br/>tillsynsmyndigheten. I konkurs hos en bank eller ett kreditmarknadsf�retag <br/>ska till bouppteckningen eller borgen�rsf�rteckningen bifogas uppgift om <br/>ins�ttningsborgen�rerna och deras fordringsbelopp med upplupen r�nta. <br/>Detsamma g�ller i ett v�rdepappersbolags konkurs om bolaget har tillst�nd <br/>att ta emot ins�ttningar p� konto. I ett livf�rs�kringsbolags eller ett tj�nste-<br/>pensionsf�retags konkurs ska p� motsvarande s�tt bifogas uppgift om f�r-<br/>s�kringstagarna och deras fordringar. </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60. <br/>2 Senaste lydelse 2019:745. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:1031</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">2 december 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:1031</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>9 kap. <br/>5 �</b>3 En borgen�r som till s�kerhet f�r sin fordran har pantr�tt i fast eller <br/>l�s egendom beh�ver inte bevaka fordringen f�r att f� r�tt till betalning ur <br/>den pantsatta egendomen. </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En borgen�r som har en fordran hos en bank eller ett kreditmarknads-</p> <p style="position:absolute;top:163px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">f�retag p� grund av en ins�ttning p� r�kning beh�ver inte bevaka sin fordran <br/>i ett s�dant instituts konkurs, om uppgift om fordringen har l�mnats enligt <br/>7 kap. 13 � sj�tte stycket. Detsamma g�ller betr�ffande v�rdepappersbolag <br/>som har tillst�nd att ta emot ins�ttningar p� konto. En f�rs�kringstagare <br/>beh�ver inte bevaka sin fordran i ett livf�rs�kringsbolags eller ett tj�nste-<br/>pensionsf�retags konkurs, om uppgift om fordringen l�mnats enligt det <br/>angivna lagrummet. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande f�r aktiebolag och</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">ekonomiska f�reningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikrafttr�dande- och <br/>�verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2020:1026) om upph�vande av lagen <br/>(2004:299) om inl�ningsverksamhet och ins�ttningar i s�dana f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft29">Erik Tiberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">3 Senaste lydelse 2019:745. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i konkurslagen (1987:672)

Utf�rdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 13 � och 9 kap. 5 � konkurs-
lagen (1987:672) ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.
13 �
2 F�rvaltaren ska uppr�tta en bouppteckning. I denna ska boets till-
g�ngar tas upp till noggrant uppskattade v�rden. Bouppteckningen ska
vidare inneh�lla uppgift om varje borgen�rs namn och postadress.

Om det finns anledning, ska bouppteckningen ocks� inneh�lla uppgift om

egendom som inte ing�r i boet p� grund av att den finns utomlands. Om
g�lden�ren har uppgett att s�dan egendom saknas, ska bouppteckningen
inneh�lla uppgift om detta.

I den utstr�ckning det beh�vs ska bouppteckningen ocks� inneh�lla en

f�rteckning �ver dels r�kenskapsmaterial, dels andra handlingar som r�r
boet.

Bouppteckningen ska av f�rvaltaren ges in till r�tten och tillsynsmyndig-

heten s� snart som m�jligt och senast en vecka f�re edg�ngssammantr�det.

Har en av g�lden�ren underskriven bouppteckning f�rut getts in till r�tten,

beh�ver n�gon ny bouppteckning inte uppr�ttas, om f�rvaltaren anser att
denna �r tillf�rlitlig. I s� fall ska f�rvaltaren snarast anm�la det till r�tten och
tillsynsmyndigheten.

Om bevakningsf�rfarande ska �ga rum och n�gon bouppteckning �nnu

inte har getts in till r�tten, ska f�rvaltaren s� snart som m�jligt och senast en
vecka fr�n beslutet om bevakningsf�rfarandet skicka en f�rteckning �ver
borgen�rerna med uppgift om varje borgen�rs postadress till r�tten och
tillsynsmyndigheten. I konkurs hos en bank eller ett kreditmarknadsf�retag
ska till bouppteckningen eller borgen�rsf�rteckningen bifogas uppgift om
ins�ttningsborgen�rerna och deras fordringsbelopp med upplupen r�nta.
Detsamma g�ller i ett v�rdepappersbolags konkurs om bolaget har tillst�nd
att ta emot ins�ttningar p� konto. I ett livf�rs�kringsbolags eller ett tj�nste-
pensionsf�retags konkurs ska p� motsvarande s�tt bifogas uppgift om f�r-
s�kringstagarna och deras fordringar.

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2019:745.

SFS

2020:1031

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1031

9 kap.
5 �
3 En borgen�r som till s�kerhet f�r sin fordran har pantr�tt i fast eller
l�s egendom beh�ver inte bevaka fordringen f�r att f� r�tt till betalning ur
den pantsatta egendomen.

En borgen�r som har en fordran hos en bank eller ett kreditmarknads-

f�retag p� grund av en ins�ttning p� r�kning beh�ver inte bevaka sin fordran
i ett s�dant instituts konkurs, om uppgift om fordringen har l�mnats enligt
7 kap. 13 � sj�tte stycket. Detsamma g�ller betr�ffande v�rdepappersbolag
som har tillst�nd att ta emot ins�ttningar p� konto. En f�rs�kringstagare
beh�ver inte bevaka sin fordran i ett livf�rs�kringsbolags eller ett tj�nste-
pensionsf�retags konkurs, om uppgift om fordringen l�mnats enligt det
angivna lagrummet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande f�r aktiebolag och

ekonomiska f�reningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikrafttr�dande- och
�verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2020:1026) om upph�vande av lagen
(2004:299) om inl�ningsverksamhet och ins�ttningar i s�dana f�retag.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2019:745.

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.