SFS 2020:1031 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2020:1031 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS2020-1031.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurslagen (1987:672)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 13 § och 9 kap. 5 § konkurs-
lagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

7 kap.
13 §
2 Förvaltaren ska upprätta en bouppteckning. I denna ska boets till-
gångar tas upp till noggrant uppskattade värden. Bouppteckningen ska
vidare innehålla uppgift om varje borgenärs namn och postadress.

Om det finns anledning, ska bouppteckningen också innehålla uppgift om

egendom som inte ingår i boet på grund av att den finns utomlands. Om
gäldenären har uppgett att sådan egendom saknas, ska bouppteckningen
innehålla uppgift om detta.

I den utsträckning det behövs ska bouppteckningen också innehålla en

förteckning över dels räkenskapsmaterial, dels andra handlingar som rör
boet.

Bouppteckningen ska av förvaltaren ges in till rätten och tillsynsmyndig-

heten så snart som möjligt och senast en vecka före edgångssammanträdet.

Har en av gäldenären underskriven bouppteckning förut getts in till rätten,

behöver någon ny bouppteckning inte upprättas, om förvaltaren anser att
denna är tillförlitlig. I så fall ska förvaltaren snarast anmäla det till rätten och
tillsynsmyndigheten.

Om bevakningsförfarande ska äga rum och någon bouppteckning ännu

inte har getts in till rätten, ska förvaltaren så snart som möjligt och senast en
vecka från beslutet om bevakningsförfarandet skicka en förteckning över
borgenärerna med uppgift om varje borgenärs postadress till rätten och
tillsynsmyndigheten. I konkurs hos en bank eller ett kreditmarknadsföretag
ska till bouppteckningen eller borgenärsförteckningen bifogas uppgift om
insättningsborgenärerna och deras fordringsbelopp med upplupen ränta.
Detsamma gäller i ett värdepappersbolags konkurs om bolaget har tillstånd
att ta emot insättningar på konto. I ett livförsäkringsbolags eller ett tjänste-
pensionsföretags konkurs ska på motsvarande sätt bifogas uppgift om för-
säkringstagarna och deras fordringar.

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2019:745.

SFS

2020:1031

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1031

9 kap.
5 §
3 En borgenär som till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast eller
lös egendom behöver inte bevaka fordringen för att få rätt till betalning ur
den pantsatta egendomen.

En borgenär som har en fordran hos en bank eller ett kreditmarknads-

företag på grund av en insättning på räkning behöver inte bevaka sin fordran
i ett sådant instituts konkurs, om uppgift om fordringen har lämnats enligt
7 kap. 13 § sjätte stycket. Detsamma gäller beträffande värdepappersbolag
som har tillstånd att ta emot insättningar på konto. En försäkringstagare
behöver inte bevaka sin fordran i ett livförsäkringsbolags eller ett tjänste-
pensionsföretags konkurs, om uppgift om fordringen lämnats enligt det
angivna lagrummet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och

ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet och insättningar i sådana företag.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2019:745.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.