SFS 1998:810 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1998:810 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
980810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 16 a §, av följande lydelse.

7 kap.

16 a §

Förvaltaren skall till den myndighet som enligt 26 kap. miljöbalken

har att utöva tillsyn anmäla om han har anledning att anta att konkursgälde-
nären har lämnat kvar kemiska produkter, biotekniska organismer eller far-
ligt avfall som behöver omhändertas. Detsamma gäller vid misstanke om
mark- eller vattenföroreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278.

SFS 1998:810

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.