SFS 1999:1310 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1999:1310 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
991310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 7 och 10 §§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

8 kap.

7 §

2

Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande av gäl-

denärens rörelse skall ske på auktion eller på annat sätt efter vad förvaltaren
anser vara mest fördelaktigt för boet. Om egendom säljs till konkursgäldenä-
ren eller någon denne sådan närstående person som anges i 4 kap. 3 § skall
försäljningen ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande, om särskilda
skäl inte gör det obehövligt.

Lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller någon annan särskild

förmånsrätt får inte utan hans samtycke säljas på annat sätt än på auktion,
om hans rätt är beroende av försäljningen. �ven om samtycke inte lämnas,
får egendomen säljas på annat sätt än på auktion, om det är sannolikt att
högre pris uppnås därigenom och om tillsynsmyndigheten medger det.

Samtycke enligt andra stycket krävs inte när förvaltaren säljer finansiella

instrument, noterade vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad, eller valuta till gällande
börs- eller marknadspris eller när det är fråga om försäljning av lös egendom
genom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av försäkringsbestånd finns i

14 kap. 26 och 27 §§ försäkringsrörelselagen (1982:713).

10 §

3

En borgenär som innehar lös egendom med handpanträtt får själv

ombesörja att egendomen säljs på auktion. En sådan försäljning får dock inte
utan förvaltarens samtycke äga rum tidigare än fyra veckor efter edgångs-
sammanträdet. Borgenären skall minst en vecka innan han vidtar åtgärd för
egendomens försäljning ge förvaltaren tillfälle att lösa in egendomen. Om
det är fråga om ett fartyg eller gods i fartyg eller i luftfartyg eller intecknade
reservdelar till luftfartyg, skall egendomen säljas exekutivt.

Finansiella instrument som är noterade vid en svensk eller utländsk börs,

en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad samt va-

1

Prop. 1999/2000:18, bet. 1999/2000:FiU12, rskr. 1999/2000:102.

2

Senaste lydelse 1995:793.

3

Senaste lydelse 1992:555.

SFS 1999:1310

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1310

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

luta får säljas omedelbart till gällande börs- eller marknadspris av den som
har egendomen som säkerhet

.

Borgenären skall minst tre veckor i förväg underrätta förvaltaren om tid

och plats för en auktion som inte hålls i exekutiv ordning.

Har egendomen sålts på annat sätt än exekutivt, skall borgenären för för-

valtaren redovisa vad som har flutit in.

Vill inte borgenären själv sälja egendomen, får förvaltaren ombesörja för-

säljningen. En inteckning i luftfartyg eller i reservdelar till luftfartyg som har
lämnats som pant av den intecknade egendomens ägare får dock inte säljas
av förvaltaren. Han får bara låta sälja den rätt till andel i inteckningen som
enligt vad som är särskilt föreskrivet kan tillkomma gäldenären.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.