SFS 2011:762 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2011:762 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
110762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7

kap. 2 § konkurslagen

(1987:672) ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

2

Förvaltare utses av rätten.

Rätten bestämmer också antalet förvaltare. Flera än en förvaltare får utses

om det med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet är behövligt att
förvaltningen delas eller att den handhas odelad av flera. Om en förvaltare är
jävig men det med hänsyn till förhållandena i konkursen är olämpligt att
entlediga honom, får rätten utse någon annan att sköta förvaltningen i den
del förvaltaren är jävig.

Om boets förvaltning ska vara delad, ska en förvaltare utses för varje del

av förvaltningen. Rätten bestämmer efter vilka grunder delningen ska ske.

Särskilda bestämmelser om att ett allmänt ombud ska delta i konkursför-

valtningen finns i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2010:2052.

SFS 2011:762

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.