SFS 1987:675

870675.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:675

öm ändring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som

Utkom från trycket

inträffat i Danm ark, Finland, Island eller Norge;

den 30 juli \m

utfärdad den 18 juni 1987.

. En ligt riksdage ns beslut' föreskrivs att i 2 och 3 §§ lagen (1934:68) om

verkan av konkurs, som inträffat i Dan mark, Finland, Island eller Norge

ordet "konkursdomaren" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "tings­

rätten" i motsvara nde former.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Eugéne Palmér

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.