Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1934:69
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:185
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

SFS nr:    

1934:69
 Departement/myndighet:    Justitiedepartementet DÅ 
   Utfärdad:    1934-04-06 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

1986:185
    Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet) 


1 § Har domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge meddelat dom  rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång på grund av konkurs,  som inträffat i någon av nämnda stater eller här i riket, eller har i  någon av staterna förlikning i sådan fråga ingåtts inför förlik   ningskommission eller domstol, skola i avseende å erkännande och  verkställighet av domen eller förlikningen lända till efterrättelse  föreskrifterna i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av  nordiska domar på privaträttens område. 

Vad sålunda är stadgat äger dock ej tillämpning, där av konkursbe   slutet framgår, att gäldenären ej har hemvist i någon av staterna. Lag  (1977:596). 

Övergångsbestämmelser 

1977:1001 

Regeringen föreskriver att lagen (1977:596) om ändring i lagen  (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av  konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande  till Danmark, Finland och Norge den 1 januari 1978. 

1981:9 

Lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning  av konkurs meddelade utländska domar skall upphöra att gälla den dag  regeringen bestämmer. 

Denna lag får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de  övriga nordiska länderna. Sätts lagen i kraft i förhållande till  endast två eller tre av dem, gäller den gamla lagen fortfarande i för   hållande till de övriga länderna. 

1983:159 

Regeringen föreskriver att lagen (1981:9) om upphävande av lagen  (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av  konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande  till Danmark och Finland den 1 maj 1983.
Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.