Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1934:69
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:185
Länk: Länk till register

SFS nr:

1934:69
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1934-04-06
Ändrad: t.o.m. SFS

1986:185
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Har domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge meddelat dom rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång på grund av konkurs, som inträffat i någon av nämnda stater eller här i riket, eller har i någon av staterna förlikning i sådan fråga ingåtts inför förlik ningskommission eller domstol, skola i avseende å erkännande och verkställighet av domen eller förlikningen lända till efterrättelse föreskrifterna i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område.

Vad sålunda är stadgat äger dock ej tillämpning, där av konkursbe slutet framgår, att gäldenären ej har hemvist i någon av staterna. Lag (1977:596).

Övergångsbestämmelser

1977:1001

Regeringen föreskriver att lagen (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande till Danmark, Finland och Norge den 1 januari 1978.

1981:9

Lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall upphöra att gälla den dag regeringen bestämmer.

Denna lag får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de övriga nordiska länderna. Sätts lagen i kraft i förhållande till endast två eller tre av dem, gäller den gamla lagen fortfarande i för hållande till de övriga länderna.

1983:159

Regeringen föreskriver att lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande till Danmark och Finland den 1 maj 1983.
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.