SFS 2015:862 Lag om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg

150862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1939:6) om frihet från
kvarstad för vissa luftfartyg;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1939:6) om frihet från

kvarstad för vissa luftfartyg ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande ly-
delse.

5 §

I lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns

särskilda bestämmelser om kvarstad på luftfartyg som kan påverka tillämp-
ningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

SFS 2015:862

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.