SFS 2015:862 Lag om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg / SFS 2015:862 Lag om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg
150862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1939:6) om frihet från
kvarstad för vissa luftfartyg;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1939:6) om frihet från

kvarstad för vissa luftfartyg ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande ly-
delse.

5 §

I lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns

särskilda bestämmelser om kvarstad på luftfartyg som kan påverka tillämp-
ningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

SFS 2015:862

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.