SFS 1981:779

810779.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:779

Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 lagen (1939:6) om frihet från kvarstad och

den 7 september 1981

skingringsförbud för vissa luftfartyg;

utfärdad den 25 juni 1981.

Lag

om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

1558

' Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr 351,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1939; 6) om frihet

i

från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg

dels att 3 § skall upphöra att gälla,
dels att i 2 § orden "pant eller borgen" skall bytas ut mot "säkerhet",

p

dels att i 4 § ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att rubriken till lagen skall ha nedan angivna lydel se.

j,

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.