SFS 1994:1023 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land / SFS 1994:1023 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
SFS 1994_1023 Lag om ändring i lagen (1981_6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1023
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar
egendom i annat nordiskt land;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (1981:6) om konkurs

som omfattar egendom i annat nordiskt land skall ha följande lydelse.

8 § Fråga huruvida särskild förmånsrätt äger rum i egendom som vid
tiden för konkursbeslutet fanns i ett annat nordiskt land samt fråga om
företrädet mellan flera särskilda förmånsrätter i sådan egendom avgörs
enligt det landets lag. Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän
förmånsrätt när det gäller angiven egendom.

Beträffande förmånsrätt i fartyg och fartyg under byggnad gäller utan

hinder av första stycket 3kap. 21, 51 och 52 §§ sjölagen (1994:1009).
Detsamma gäller beträffande annan verkan i förhållande till tredje man.

Fråga huruvida förmånsrätt äger rum för skatt eller avgift som pålagts i

ett annat nordiskt land bedöms enligt det landets lag. Allmän förmånsrätt

1

Prop. 1993/94: 195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2136

background image

SFS 1994:1023

som sålunda skall gälla omfattar inte annan egendom än den som vid tiden
för konkursbeslutet fanns i det andra landet. Ur denna egendom får inte
med den allmänna förmånsrätten tas ut mer än vad som återstår sedan
från värdet av egendomen har frånräknats en andel av summan av ford-
ringarna mot konkursboet och konkursfordringar med annan allmän för-
månsrätt än den som följer med skatt eller avgift. Den andel som skall
frånräknas bestäms så, att den motsvarar förhållandet mellan egendomen i
det andra landet och all den egendom som ingår i konkursboet. Skall finsk
lag tillämpas enligt första meningen i detta stycke, gäller, utan hinder av
första stycket andra meningen, vad som i finsk lag föreskrivs om företrädet
mellan allmän förmånsrätt för skatt och särskild förmånsrätt för annan
fordran.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

2137

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.