SFS 2022:974 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land / SFS 2022:974 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
SFS2022-974.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar

egendom i annat nordiskt land

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 12 och 13 §§ lagen (1981:6) om
konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land ska ha följande lydelse.

2 §2 Om det i Sverige beslutas en konkurs som omfattar egendom i ett
annat nordiskt land, ska rätten utan dröjsmål låta kungöra konkursbeslutet i
den för offentliga meddelanden avsedda tidningen i det andra landet.

Om ett beslut om planförhandling under företagsrekonstruktion meddelas

här i landet och gäldenären har egendom i ett annat nordiskt land, ska beslu-
tet kungöras i det andra landet i enlighet med första stycket.

12 § I fråga om återvinning vid företagsrekonstruktion här i landet som
omfattar egendom i ett annat nordiskt land tillämpas svensk lag. När det gäl-
ler sådan egendom som avses i 3 § tillämpas dock den paragrafen.

13 §3 Om det i ett beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion har
angetts att rätten grundat sin behörighet på annan omständighet än att gälde-
nären har eller vid sin död hade sin hemvist här i landet, tillämpas inte denna
lag.

Ett bolag, en förening eller en stiftelse ska anses ha hemvist i Sverige, om

styrelsen har sitt säte här.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Den äldre lydelsen av 2 § gäller fortfarande för kungörelser av beslut

om förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764)
om företagsrekonstruktion.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Senaste lydelse 1987:676.
3 Senaste lydelse 1987:676.

SFS

2022:974

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.