SFS 1981:775

810775.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:775

om införande av utsökningsbalken;

utkom frän trycket

�0

Utfärdad den 25 juni 198 1.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

0

den 7 september 1981

Allmänna bestämmelser

&

1 § Utsökningsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

!t

2 § Genom u tsökningsbalken upphävs med den begränsning som följer

!

av denna lag

utsökningslagen (1877; 31 s. 1),
förordningen (1877:31 s. 51) om nya utsökningslagens införande och vad

i avseende därå iakttagas skall,

lagen (1921: 244) om utmätn ingsed,

⬢y

lagen (19 49: 249) om upphörande i vissa fall av den verkan tredskodom

(

eller utslag i lagsökningsmål enligt 77 a § utsökning slagen medfört,

3

införsellagen (1968: 621),

I

lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom,

'Prop. 1980/81:84, LU 24. rskr 351.

1549

¬

background image

\

SFS 1981:775

lagen (1971; 500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m, m.,
lagen (1973: 1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m. m.,

förordningen (1844:46 s. 2) om up phörande av vissa särskilda domsto­

lar,

förordningen (1855:66 s . 1) ang ående handelsböcker och handelsräk­

ningar och

förordningen (1863:5 s. 3) angåend e förnyande av svensk myndighets

beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande st at.

3 § Förekommer i en lag eller annan författning hänvisning till en före­
skrift som har ersatts genom en bestämmelse i utsökningsbalken eller i

denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Gemensamma övergångsbestämmelser

4 § Bestämmelserna i 1 § utsökningslagen (1877:31 s. 1) om vem so m är

överexekutor skall fortfarande gälla i fråga om mål som skall handläggas
av överexekutor efter ikraftträdandet av balken.

5 § Mål som är anhängiga hos överexekutor vid balkens ikraftträdande

skall även därefter handläggas av överexekutor, om ej annat följer av and­
ra stycket. Beträffande sådana mål gäller äldre lag i fråga om förfarandet
men de nya bestämmelserna i utsökningsbalken, rättegångsbalken och
handräckningslagen (1981:847) i fråga om målens prövning i sak, om ej an­

nat föreskrivs i den na lag.

�verexekutors befattning med mål som ej avser klagan över utmätnings­

mannens förfarande upphör senast vid utgången av år 1982. Mål som ej av­
ser handräckning eller klagan över utmätningsmannens förfarande får även

dessförinnan överlämnas till en behörig kronofogdemyndighet, om det är
lämpligt.

6 § Beträffande mål som är anhängiga hos kronofogdemyndigheten vid

balkens ikraftträdande gäller balkens bestämmelser i fråga om såväl förfa ­
randet som målens prövning i sak, om ej annat föreskrivs i denna lag. Det­

samma gäller mål som enligt 5 § andra styc ket överlämnas till kronofog de­

myndigheten för handläggning.

7 § Vad som före skrivs i balken om förutsä ttningar för verkställighet in­

verkar ej på giltigheten av åtgärder som har vidtagits eller beslut om verk­

ställighet som har meddelats före balkens ikraftträdande.

Vad som, efter upphävandet av utsökningslagen (1877:31 s. I), gäller

enligt rättegångsbalken eller handräckningslagen (1981: 847) i fråga om för­

utsättningar för kvarstad eller annan liknande säkerhetsåtgärd eller för

handräckning inverkar ej på giltigheten av handräckning som har beviljats

enligt utsökningslagen, om ej annat föreskrivs i denna lag.

�vergångsbestämmelser till 1 k ap. utsökningsbalken

8 § Beträffande mål som är anhängiga hos kronofogdemyndigheten vid

1550

balkens ikraftträdande skall äldre bestämmelser tillämpas i frågan huruvi­

da de skall an ses som enskilda eller allmänna mål.

¬

background image

9 § Vad som sägs i balken om tomträtt gäller även vattenfallsrätt som har

SFS 1981:775

upplåtits enligt lagen (1907:36 s. I) om nyttjanderätt till fast egendom.

�vergångsbestämmelser till 3 kap. utsökningsbalken

10 § Har en domstol efter balkens ikraftträdande med stöd av annan lag
än rättegångsbalken förordnat att en dom eller ett beslut får verkställas in­

nan domen eller beslutet har vunnit laga kraft, får kronofogdemyndigheten
vid ti llämpning av 3 kap. 9 § i balken föreskriva att säkerhet skall ställas
för skadestånd som sökanden kan bli skyldig at t utge om domen eller be­
slutet ändras.

11 § Har en domstol före balkens ikraftträdande förordnat att en dom el­
ler ett beslut får verkställas innan domen eller beslutet har vunnit laga

kraft, skall 42 § 2 mom. utsökningslagen (1877; 31 s. 1) fortfarande tilläm­
pas.

12 § Annan skiljedom som enligt lag skall lända till efterrättelse än sådan

som avses i 3 kap. 15 eller 16 § i balken får verkställas, om det ej föreligger
någon omständighet som gö r domen ogiltig, även om talan ej förs mot do­
men. I fråga om verkställigh eten gäller 3 kap. 17 och 18 §§ i balk en.

13 § En förvaltningsmyndighets beslut, som har meddelats enligt en be­

stämmelse som har tillkommit före balkens ikraftträdande, får utan hinder
av 3 kap. 1 § första stycket 6 i balken verkställas, om ett sådant beslut före
ikraftträdandet har få tt verkställas utan stöd av särskild föreskrift. I fråga
om verkställigheten gäller 3 kap. 20 § först a stycket i balken.

14 § Beträffande verkställighet av sådana beslut av överexekutor som

avses i 51 § 4 mom. och 52 § 1 mom. andra meningen utsökningslagen
(1877:31 s. 1) gäller vad som sägs i balken om en underrätts dom. I fråga
om andra beslut av överexekutor tillämpas 46 § 3 och 4 mom. samt 53 och
210 §§ utsökningslagen.

15 § För en fordran på grund av inrop av lös egendom vid en offentlig

auktion, som har ägt rum före balkens ikraftträdande, får utmätning fort­

farande ske enligt 55 § utsökningslagen (1877:31 s. I).

En skriftlig, av två personer bevittnad förbindelse angående bidrag som

tillkommer kommun för barns vård enligt 72 § andra stycket barnavårdsla­
gen (1960:97), vilken har tillkommit före balkens ikraftträdande, får verk­
ställas även dä refter. I fråga om villkoren för utmätning eller införsel till-
lämpas äldre bestämmelser.

�vergångsbestämmelser till 4�6 kap. utsökningsbalken

16 § Vid tillämpning av 4 kap. 10 § tredje stycket i balken skall hänsyn ej

tas till anstånd som har löpt ut före ikraftträdandet.

1551

¬

background image

SFS 1981:775

17 § I fråga om verkan av föreläggande, som har meddelats enligt 69 eller
91 a § utsök ningslagen(1877:31 s. 1) eller 5 § lagen (1971:49 4) om exeku­

tiv försäljning av fast egendom, gäller äldre bestämmelser.

18 § Bestämmelserna i 4 kap. 27 § i balken gäller ej, när en fordran före

balkens ikraftträdande har fastställts till betalning i annat fall än som avses

i 77 a § utsökningslagen (1877:31 s. 1).

19 § Om utmätning har beslutats före balkens ikraftträdande, gäller äldre

bestämmelser i fråga om inträdet av förmånsrätt eller i fråga om företräde i
fall som avses i 4 kap. 30 § tredje stycket i balken. Har enligt dessa be­

stämmelser förmånsrätt ej inträtt när balken träder i kraf t, medför utmät­

ningen förmånsrätt i och med ikraftträdandet eller, vid u tmätning av lön

som förfaller till betalning efter ikraftträdandet, när förfallotiden har in­
trätt.

20 § Vad som föreskrivs om bostadsrätt i 5 kap. 1 § 6 och 6 kap. 3 §
andra stycket i balken tillämpas även i fråga om andelsrätt i en förening,
som ej är bostadsrättsförening, eller i ett handelsbolag eller ett aktiebolag,

om det med andelsrätten följer rätt att besitta eller hyra en lägenhet.

Bestämmelsen i 5 kap. 13 § första stycket i balken är ej tillämplig i fall då

en hyresvärd eller jordägare enligt 34 § lagen (1970:995) om införande av
nya jordabalken har rätt att kvarhålla egendom till säkerhet för en fordran

hos en hyresgäst eller arrendator.

�vergångsbestänunelser till 8�12 kap. utsökningsbalken

21 § Bestämmelserna i 8 kap. 12 § i balken och 13 § i samma kapitel
såvitt avser en fordran som är förenad med för månsrätt enligt 5 § första
stycket I förmånsrätt slagen (1970: 979) är ej tillämpliga, när utmätning har

skett före balkens ikraftträdande. Detsamma gäller 8 kap. 15 § andra
stycket, om utmätningen avser annan egendom än som nämns i 139 §
4 mom. utsökningslagen (1877: 31 s. 1).

Har vid en försäljn ing före balkens ikraftträdande av egendom som av­

ses i 9 kap. anstånd lämnats med betalningen av köpeskillingen, gäller äld­
re bestämmelser i fråga om ianspråktagande av erlagd handpenning.

22 § Har utmätning skett av egendom som gäldenären har förvärvat på
kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren och är lagen
(1915; 219) om avbe talningsköp tillämplig på avtalet, skall vid tillämpning
av 9 kap. 10 § i balken kr editgivarens fordran bestämmas enligt 6 § tredje
stycket nämnda lag.

23 § Om ett skuldebrev som enligt äldre bestämmelser är intecknat i far­

tyg eller fast egendom pantförskrivs enligt 9 kap. 15 § i balken, upphör per­
sonligt betalningsansvar på grund av skuldebrevet.

24 § Om en gäldenärs rätt till andel i inteckning i hans luftfartyg eller där-

1552

till höra nde reservdelar har blivit utm ätt och ett ärende angående avskriv-

¬

background image

ning av det belopp som tillkommer gäldenären har tagits upp på en inskriv-

SFS 1981:775

ningsdag före balkens ikraftträdande, skall 9 kap. 16 § i balken tillämpas
beträffande den handling på grund av vilken inteckning har meddelats för

det avskrivna beloppet.

När en gäldenärs rätt till inteckning i hans luftfartyg eller därtill hörande

reservdelar eller till andel däri har utmätts före balkens ikraftträdande,

skall den tid inom vilken söka nden har att framställa yrkande enligt 9 kap.

16 § första stycket jämfört med 14 § första stycket räknas från ikraftträ­

dandet.

25 § Om ett s kepp, som enligt punkt 2 övergångsbestämmelserna till la­
gen (1973:1067) om ändring i lagen (1966:45 4) om företagsinteckning om­
fattas av en sådan inteckning, skall säljas exekutivt enligt 10 kap. i balken,

skall borgenären un derrättas och fordran som anmäls tas upp i sakägarför-
teckningen.

Bestämmelserna i 10 kap. i balken om tillägg enligt 264 § sjölagen

(1891:35 s. 1) tillämpas beträffande ränta, som enligt punkt 14 eller 15
övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen
(1891:35 s. 1) skall i stäl let for sådant tillägg beräknas på kapitalbeloppet
av en inteckning enligt äldre lag.

Vad som sägs i balken om registrerat skepp gäller även i fråga om båt

som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973: 1064) om
ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) är upptagen i skep psregistret.

26 § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om tilläg g enligt 6 kap. 3 § jorda­

balken tillämpas beträffande ränta, som enligt 26 eller 27 § lagen (1970:

995) om införande av nya jordabalken skall i stället för sådant tillägg beräk­

nas på kapitalbeloppet av en inteckning enligt äldre lag.

27 § Ränta som är intecknad enligt äldre bestämmelser eller en annan så­
dan fordran som ej är bestämd till kapitalet tas upp i sakägarförteckningen
enligt balkens regler om fordringar med panträtt och beräknas därvid till
det belopp som efter fem procent årlig ränta utgör fordringens värde på till­

trädesdagen. �r det fråga om en livränta, skall dock beräkningen ske med

ledning av 3 § lagen (1967:531) om tryggande av pen sionsutfästelse m. m.

28 § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om nyttjanderätt, servitut och

rätt till elektrisk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet som be­

svärar fast egendom på grund av en upplåtelse enligt äldre bestämmelser.

29 § Skall ersättning utgå till en innehavare av rätt till avkoms t eller an­

nan förmån, som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom och ej

bibehålls vid försäljning av egendomen, beräknas utdelning för det kapital­
värde till vilket förmånen i pengar eller varor efter ortens pris beräknas
uppgå på tillträdesdagen. I fråga om kapitalvärdets beräkning tillämpas

därvid 27 §.

1553

98-SFS 1981

¬

background image

SFS 1981:775

�vergångsbestämmelser till 13 och 14 kap. utsökningsbalken

30 § När en exekutiv försäljning har ägt rum eller en utmätt fordran har
drivits in före balkens ikraftträdande, gäller äldre lag i de a vseenden som

regleras i 13 och 14 kap. i ba lken.

Vad som sägs om återvinning i 153 § utsökningslagen (187 7: 31 s. 1) gäl­

ler fortfarande, när ett beslut om fördelning har meddelats enligt äldre lag.

�vergångsbestämmelse till 15 kap. utsökningsbalken

31 § När medel före ikraftträdandet av balken har innehållits enligt ett '

beslut om införsel, gäller 24 § införsellagen (1%8:621) i fråga om befrielse

för gäldenären från betalningsskyldighet.

i

�vergångsbestämmelser till 16 kap. utsökningsbalken

32 § När en ansökan om avhysning har gjorts före ikraftträdandet av bal­

ken, skall vid tillämpning av 16 kap. 5 § i balken den tid om sex månader
som anges där räknas från ikraftträdandet.

33 § I fråga om skringringsforbud som har meddelats enligt utsökningsla­
gen (1877:31 s. 1) eller annan lag tillämpas vad som sägs i balken om kva r­

stad.

�vergångsbestämmelser till 17 kap. utsökningsbalken

34 § När utmätning eller annan verkställighet har ägt rum fö re balkens

ikraftträdande, tillämpas äldre lag i fråga om kostnader i målet. Bestämmel­
serna i 17 kap. 12 § i balken gäller dock, när en tvist vid en fördelning av
medel prövas av kronofogdemyndigheten enligt 13 kap. 7 § tredje stycket.

I mål som efter ikraftträdandet handläggs av överexekutor tillämpas

äldre lag i fråga om kostnader även i andra fall än som anges i första

stycket.

�vergångsbestämmelser till 18 kap. utsökningsbalken

35 § I fråga om talan mot beslut som har meddelats av utmätningsman­

nen före balkens ikraftträdande och förfarandet hos överexekutor i målet

tillämpas äldre lag. Bestämmelsen i 201 § 4 mom. utsökningslagen (1877:31

s. 1) gäller dock endast om egendom som avses där har sålts före balkens
ikraftträdande.

Beträffande talan mot beslut av överexekutor och förfarandet i hovrätten

i målet tillämpas äldre lag.

I fråga om talan mot hovrättens beslut i mål som har fullföljts från över­

exekutor och förfarandet i högsta domstolen i målet tillämpas ock så äldre

1554

lag.

¬

background image

bestämmelser

SFS 1981:775

V;

.y~

^ Reseförbud som har meddelats enligt utsökningslagen (1877; 31 s. 1)

'liipphor att gälla, när balken träder i kraft .

' Frågan om hävande av en säkerhetsåtgärd som har beviljats enligt ut­

sökningslagen prövas av domstol eller, om talan ej har väckts i sake n, av
överexekutor.

37 § Vad som i särskild lag eller annan författning är föreskrivet om
skingringsförbud skall i stället avse kvarstad.

Har överexekutor beviljat en säkerhetsåtgärd enligt annan lag än utsök­

ningslagen (1877:31 s. 1), tillämpas 36 §.

38 § Vad som i särskild lag eller annan författning sägs om utmätnings­

mannen skall i stället avse kronofogdemyndigheten.

Talan mot beslut, som efter balkens ikraftträdande meddelas av krono­

fogdemyndigheten enligt särskild lag eller annan författning, skall föras i

hovrätten i stället för hos överexekutor.

39 § Mål, som enligt särskild lag eller annan författning skall prövas av
överexekutor och ej avser klagan över en kronofogdemyndighets beslut,
skall i stället handläggas av kro nofogdemyndigheten.

Mål enligt särskild lag eller annan författning som är anhängiga hos över­

exekutor vid balkens ikraftträdande skall även därefter handläggas av
överexekutor, om ej annat följer av tredje stycket.

�verexekutors befattning med mål som ej avser klagan ö ver beslut av

kronofogdemyndigheten upphör senast vid utgången av år 1982. Mål av så­
dan art som enligt de nya bestämmelserna skall handläggas av en krono­

fogdemyndighet får även dessförinnan överlämnas till en behörig krono­
fogdemyndighet, om det är lämpligt.

40 § Bestämmelserna i 35 § gäller i tillämpliga delar även i fall som avses

138 och 39 §§.

41 § Lagen (1921:244) om utmätningsed tillämpas fortfarande i fråga om
ansökningar enligt lagen som har kommit in till konk ursdomaren före bal­

kens ikraftträdande.

Förordningen (1855:66 s . 1) angåe nde handelsböcker och handelsräk­

ningar tillämpas fortfar ande beträffande handelsräkningar som har utfär­

dats medan förordningen var gällande.

42 § Har en svensk domstol eller förvaltningsmyndighet ålagt någon be­

talningsskyldighet och har så lång tid förflutit efter åläggandet att hinder
möter för verkställighet i en främmande stat, vars lag annars medger verk­

ställighet, skall hovrätten på ansökan av borgenären förnya betalningsåläg-
gandet, såvida ej hinder föreligger mot verkställighet enligt svensk lag eller
annat särskilt skäl förekommer. Innan ett sådant beslut meddelas, skall
gäldenären beredas tillfälle att yttra sig.

Förordningen (1863:5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets

1555

¬

background image

SFS 1981:775

beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat, gäller fortfarande

i fråga om en a nsökan som har gjorts hos länsstyrelsen medan förordning­

en gällde.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

CARL AXEL PETRI
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.