SFS 1984:662

840662.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:662

öm ändring i lagen (1981:775) om införande av

utkom från trycket

utsökningsbalken;

^ j"'' •

utfärdad den 14 juni 1984 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 25 § lagen (1981:775) om införan­

de av utsökningsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

25 § Om ett skepp som enligt 16 § lagen (1984:650) om införande av

lagen (1984:649) om företagshypotek omfattas av ett företagshypotek,
skall säljas exekutivt enligt 10 kap. i balken, skall borgenären underrättas
och fordran som anmäls tas upp i sakägarförteckningen.

Bestämmelserna i 10 kap. i balken om tillägg enligt 264 § sjölagen

(1891:35 s . 1) tillämpas beträffande ränta, som enligt punkt 14 e ller 15
övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen

(1891:35 s. 1) skall i stä llet för sådant tillägg beräknas på kapitalbeloppet
av en inteckning enligt äldr e lag.

Vad som sägs i balken om registrerat skepp gäller även i fråga om båt

som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om

ändring i sjölagen (1891:35 s. I) är upptagen i skepps registret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1983/84:128, LU 36, rskr 413.

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.