SFS 2001:380 Lag om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken

010380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:775) om införande av
utsökningsbalken;

utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 25 § lagen (1981:775) om infö-

rande av utsökningsbalken skall ha följande lydelse.

25 §

2

Om ett skepp som enligt 16 § lagen (1984:650) om införande av la-

gen (1984:649) om företagshypotek omfattas av ett företagshypotek, skall
säljas exekutivt enligt 10 kap. i balken, skall borgenären underrättas och for-
dran som anmäls tas upp i sakägarförteckningen.

Bestämmelserna i 10 kap. i balken om tillägg enligt 3 kap. 4 § sjölagen

(1994:1009) tillämpas beträffande ränta, som enligt punkt 14 eller 15 över-
gångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35
s. 1) i stället för sådant tillägg skall beräknas på kapitalbeloppet av en in-
teckning enligt äldre lag.

Vad som sägs i balken om registrerat skepp gäller även i fråga om båt som

enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i
sjölagen (1891:35 s. 1) är upptagen i fartygsregistrets skeppsdel.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223.

2

Senaste lydelse 1984:662.

SFS 2001:380

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.