SFS 2006:700 Lag om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken

060700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:775) om införande av
utsökningsbalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 39 § lagen (1981:775) om infö-

rande av utsökningsbalken skall ha följande lydelse.

39 § Mål, som enligt särskild lag eller annan författning skall prövas av
överexekutor och ej avser klagan över Kronofogdemyndighetens beslut,
skall i stället handläggas av Kronofogdemyndigheten.

Mål enligt särskild lag eller annan författning som är anhängiga hos över-

exekutor vid balkens ikraftträdande skall även därefter handläggas av över-
exekutor, om ej annat följer av tredje stycket.

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över beslut av

Kronofogdemyndigheten upphör senast vid utgången av år 1982. Mål av så-
dan art som enligt de nya bestämmelserna skall handläggas av Kronofogde-
myndigheten får även dessförinnan överlämnas till Kronofogdemyndig-
heten, om det är lämpligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:700

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.