SFS 1981:847

810847.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Handräckningslag;

SFS 1981:847

Utkom från trycket

utfärdad den 25 juni 1981.

den 8 september 1981

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Yrkande om fullgörande av en förpliktelse som inte avser betalnings­

skyldighet får, om förlikning om saken är tillåten, prövas av tingsrätt efter

ansökan om handräckning enligt denna lag.

Lagen gäller inte, om tvist angående förpliktelsen enligt särskild före­

skrift skall tas upp av annan domstol än tingsrätt.

2 § Ansökan om handräckning skall göras skriftligen. Beträffande laga

domstol gäller vad som är föreskrivet om tvistemål. Arrende-, hyres- och

bostadsrättstvister skall dock tas upp av tingsrätten i den ort där fastighe­
ten finns.

Rätten prövar självmant sin behörighet. Sökandens uppgift om de om­

ständigheter som betingar rättens behörighet skall godtas, om det inte kan

antas att den är oriktig.

3 § Sökanden skall i ansökningen ange sitt yrkande och de omständighe­
ter på vilka yr kandet grundas. Han skall lämna uppgift om de omständig-

' Prop. 1980/81-. 88, LU 25, rskr 352.

1631

¬

background image

(''S

SFS 1981:847

heter som betingar rättens behörighet, om inte denna framgår av vad som

anförs i övrigt.

Ansökningen skall vara åtföljd av de skriftliga bevis och andra handling­

ar som sökanden vill åberopa. Berättelse som någon har lämnat skriftligen i

anledning av handräckningsmålet {vittnesintyg) får åberopas som bevis i

målet.

4 § �r ansökningen så bristfällig a tt den inte kan läggas till grund för

prövning i sak och efterkommer sökanden inte föreläggande att avhjälpa
bristen, skall ansökningen avvisas. Möter annat hinder att ta upp ansök­

ningen, skall den omedelbart avvisas.

5 § �r det uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall ansök-

ningen genast avslås.

6 § Upptas ansökningen, skall målet beredas för avgörande genom

skriftlig handläggning.

Svaranden skall föreläggas att inom viss tid från det att ansökningen

delgavs honom yttra sig över den. Tiden får inte utan särskilda skäl be­
stämmas till mer än två veckor. Svaranden skall i föreläggandet upplysas

om att målet kan avgöras även om han inte har yttrat sig.

Om det behövs, skall sökanden beredas tillfälle att yttra sig över vad

svaranden har anfört. Ytterligare skriftväxling får inte äga rum.

�&terkallas ansökningen, skall målet avskrivas.

7 § Föreläggande enligt 6 § andra stycket skall jämte ansökningshand­

lingarna delges svaranden på det sätt som är föreskrivet om stämning i
tvistemål.

8 § Sökanden skall styrka de omständigheter som han åberopar till stöd

för sin a nsökan. Hans framställning av omständigheterna skall läggas till

grund för prövningen, i den mån framställningen har lämnats utan invänd­

ning av svaranden och det inte är uppenbart att den är oriktig.

Bestrider svaranden ansökningen, får den inte bifallas om svaranden vi­

sar sannolika skäl för sin invändning eller sökandens rätt annars framstår
som oklar.

9 § Bifalls en ansökan om handräckning, skall svaranden ersätta sökan­

den för hans kostnader i målet. Ersättning utgår, enligt vad regeringen när­

mare föreskriver, för sökandens eget arbete med anledning av målet och

för arvode till ombud eller biträd e, allt med skäligt belopp, samt för ansök­

ningsavgift och andra nödvändiga utgifter med anledning av målet.

Avvisas eller avslås ansökningen eller avskrivs målet se dan svaranden

har inkommit med yttrande, skall sökanden, om inte särskilda skäl föranle­

der annat, ersätta svaranden för hans kostnader enligt vad rätten finner

skäligt.

10 § Begär sökanden ersättning för kostnader, skall han ange d etta i an­

sökningen eller, i fråga om kostnad som har uppkommit där efter, i yttran-

1632

de som avses i 6 § tredje stycket samt uppge vari kostnaden består. Sva-

¬

background image

randen skall ange sitt kostnadsyrkande i yttran de som avses i 6 § and ra

SFS 1981; 847

stycket.

11 § Görs det sannolikt att saken inte tål u ppskov, får rätten bevilja den
sökta åtgärden även om svaranden inte har yttrat sig ö ver ansökningen.

Detta gäller dock inte om ansökningen avser förpliktelse för en tidigare
ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom, bostadslägen­
het eller annat utrymme i byggnad.

Har en åtgärd beviljats enligt första stycket, skall rätten ompröva beslu­

tet så snart som möjligt.

Beslut som avses i första eller andra stycket överklagas särskilt.

12 § När skriftväxlingen har avslutats, skall målet ofördröjligen avgöras.

Rättens avgörande av saken sker genom utslag.

Mot utslag enligt denna lag kan part söka återvinning hos rätten. �&ter­

vinning skall sökas, av svaranden inom en månad från den dag då utslaget

delgavs honom eller det helt eller delvis verkställdes och av sökanden

inom en månad från dagen för utslaget. Har återvinning sökts, anses talan
väckt när ansökningen om handräckning gjordes hos rätten.

�r part missnöjd med rätt ens utslag endast såvitt gäller beslut om ersätt­

ning för kostnad, får han i den delen klaga genom besvär inom den tid som

anges i andra st ycket.

13 § Utslag varigenom sökandens talan inte har bifallits hindrar inte att

part efter återvinningsfristens utgång väcker talan i den ordning som är fö­
reskriven för tvistemål i allmänhet.

14 § Har återvinning sökts mot utslag enligt denna lag, skall rätten för­
ordna om målets fortsatta handläggning.

Stämning skall anses utfärdad genom förordnande enligt första stycket.

Kan målet anse s tillräckligt förberett genom den tidigare handläggningen,

får det genast utsättas till huvudförhandling eller, om det skall handläggas

enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden, till

sammanträde enligt den lagen.

�r den tingsrätt som har handlagt målet inte behörig att efter återvinning

pröva målet, skall detta överlämnas till den tingsrätt som är behörig. Beslut
om överlämnande få r inte överklagas. Om den tingsrätt som har mottagit
målet finner sig obehörig, skall den visa målet åter till den tingsrätt som har
överlämnat det. När ett mål har överlämnats, gäller första och andra
styckena i fråga om den tingsrätt till vilken målet har överlämnats.

15 § Vid handläggning av mål enligt de nna lag är rätten domför med en

lagfaren domare.

Utslag enligt denn a lag delges genom rättens försorg endast om a nsök­

ningen har bifallits och part i målet har beviljats allmän rättshjälp.

16 § I den mån särskild bestämmelse inte har meddelats i denna lag, gäl­
ler i ti llämpliga delar vad som sägs i rätteg ångsbalken om tvistemål.

103-SFS 1981

1633

\

¬

background image

SFS 1981.847

17 § Beträffande fråga om handräckning, som enligt s ärskild föreskrift

(I

skall tas upp av tingsrätt, tillämpas 2-16 §§. I fråga om utslag i mål o m så-

i

dan handräckning gäller dock att överklagande skall ske genom besvär

inom den tid som anges i 12 § andra stycket samt att utslaget inte hindrar

'J

att part, om befogenhet därtill föreligger, väcker talan i den ordning som är
föreskriven för tvistemål i allmänhet.

jjcSr

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 2.

(Justitiedepartementet)

På regeringens vägnar

iP.

THORBJ�RN F�LLDIN

CARL AXEL PETRI

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.