900746.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

tag

^

SFS 1990:746

om betalningsföreläggande och handräckeimg

Utkom från tryc ket

den 28 juni 1990

Utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Ett yrkande o m att någon ska ll åläggas att fullgöra en förpliktelse får

prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag. Yrkandet kan avse

betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning.

2 § En ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för sva­

randen att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om

förlikning är tillåten i saken.

Den som har en fordran som avses i första stycket, för vilken panträ tt i

fast egendom, skepp eller skeppsbygge eller företagshypotek har upplåtits
skriftligen, kan i en ansökan om betalningsföreläggande begära att betal­

ningen skall fastställas att utgå ur den egendom i vilken panträtten eller

företagshypoteket gäller. Så kan också den göra, som för fordringen har

inteckning i luftfartyg eller re servdelar till luftfartyg.

3 § En ansökan om vanlig handrä ckning får. om förlikning är tillåten i
saken, avse åläggande för

1. en tid igare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fast egen­

dom. bostadslägenhet eller annat utrymme i byg gnad när besittningsrätten

" ^ har upphört (avhysning),

2. svaranden att fullgöra något annat än betalning, om tidpunkten för

; fullgörelse har in trätt.

.⬢C - .

4 § En ansökan om sär skild handräckning får avse åläggande för svaran-
den att

1. vidta rättelse när sökandens besittning har egenmäktigt rubbats eller

annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom eller

utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen
hindras.

2. vidta eller tåla en åtgärd när särskild handräckning får ske enligt

⬢ föreskrift i lag.

Särskild handräckning enligt första stycket 1 får inte avse avhysning i

fall som anges i 3 § 1.

5 § Om enligt någon särskild föreskrift en tvist angående en förpliktelse

skall tas upp av en an nan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt

denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning.
Vad som sägs i denna lagom tingsrätt skall i sådan a fall i stället gäll a den

.;'f: andra my ndigheten.

Prop. 1989/90:85, JuU3l. rskr. 311.

1405

¬

background image

SFS 1990:746

Behörig myndighet

6 § Ansökan skall göras hos kronofogdemyndigheten i det län d ar sva­

randen har sitt hemvist. Som hemvist anses därvid den ort där han är
bosatt samt, beträffande dödsbo, den ort där den döde senast var bosatt

och. beträffande annan juridisk person, den ort som enligt 10 kap. rätte-

riff

gångsbalken grundar domstols behörighet i tviste mål i allmänhet.

i?''

Ansökan får också göras hos kronofogdemyndigheten i det län där

egendom som tillhör svaranden finns eller där verkstäl lighet annars lämp-

'P

ligen kan ske.

Ansökan mot flera svarande får göras hos den kronofogdemyndighet

som enligt första eller andra stycket är behörig i fråga om någon av dem,
om ansökningen beträffande var och en stöder sig på väsentligen samma
grund.

7 § Kronofogdemyndigheten prövar självmant sin behörighet. Sökan­

dens uppgifter om de omständigheter som gör myndigheten behörig skall

godtas, om det inte finns anledning att anta att de är oriktiga.

8 § Har ansökan gjorts hos en kronofogdemyndighet som inte är behö­

rig. skall målet genast överlä mnas till en kronofogdemyndighet som enligt
vad hand lingarna visar är behörig. �ven om den myndighet där ansökan

gjorts är behörig, får målet överlämnas till annan behörig kronofogdemyn­
dighet. om det inte utan avsevärd olägenhet kan handläggas vid den första

myndigheten eller om det av andra skäl är uppenbart att ett överlämnande

skulle främja målets handläggning. Ansökan an ses gjord när den kom in
till den första myndigheten.

Ansökan

9 § Ansökan skall göras skriftligen. Regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer får dock föreskriva undantag från kravet på skrift­

lighet.

10 § Sökanden skall i ansökningen ange sitt yrkande och grunden för

det.

11 § I en ansökan om betalningsföreläggande skall anges fordringens

belopp, förfailodagen och den ränta som begärs.

Begär sökanden dröjsmålsränta på huvudfordringen, behöver grunden

för ränteyrkandet anges endast om det avser högre ränta än som följer av

räntelagen (1 975:635). Framgår det inte av ansökningen från vilken dag

räntan yrkas, skall yrkandet anses gälla ränta från den dag då ansöknin gen

delges svaranden.

12 § Till en ansökan om betalningsföreläggande, som avser fastställelse

till betalning ur viss egendom, skall sökanden foga pantförskrivning eller
annan handling, enligt vilken säkerheten upplåtits.

13 § En ansökan om betalningsföreläggande

även innefatta en ansö-

1406

kan om vanlig handräefsning, om yrkandena stöder sig på väsentligen

samma grund.

¬

background image

14 § Avser en ansö kan om vanlig handräckning avhysning på grund av

SFS 1990:746

att nyttjanderätten har förverkats, skall sökanden utöver vad som följer av

10 § närmare utveckla grunden för sitt yrkande.

15 § Om sökanden vill att en ansökan om handräckning skall handläggas
enligt reglerna för särs kild handräckning, skall detta anges i eller på an nat
sätt tydligt framgå av ansö kningen.

Till en ansökan om särskild handräckning skall sökanden foga de skrift­

liga bevis och andra handlingar som han åberopar.

16 § Om sökanden inte vill att ett kommande utslag i målet skall verk­
ställas eller om han har några särskilda yrkanden i fråga om verkställighe­

ten, skall han ange detta i ansökningen .

17 § Om sökanden begär ersättning för kostnader med anledning av

målet, skall han ange detta i ansökningen och samtidigt uppge vilka
kostnaderna är.

18 § Ansökningen skall innehålla uppgifter om partema i den utsträck­

ning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken. 1 ansökningen skall vid are

anges de omständigheter som gör kronofogdemyndigheten behörig, om

inte detta framgår på annat sätt.

19 § En skriftlig ansökan skall vara undertecknad av sökanden eller hans

ombud och ges in till kr onofogdemyndigheten i original och en kopia. De

handlingar som bifogas ansökningen skall ges in i två exemplar.

20 § �r ansökningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för
handläggning av målet, skall sökanden föreläggas att avhjälpa bristen.

Sådant föreläggande får sändas till sökanden med posten under hans i

målet uppgivna adress eller förmedlas på a nnat lämpligt sätt. Följer sökan­

den inte föreläggandet, skall ansökningen avvisas. Sökanden skall upplysas
om detta i föreläggandet.

Första stycket skall också till ämpas, om kronofogdemyndigheten begär

att sökanden skall betala ansökn ingsavgiften i förskott.

21 § Ansökningen skall också avv isas, om den avser en åtgärd som inte

omfattas av denna lag eller om det finns något annat hinder mot att
ansökningen tas upp.

22 § �&terkallar sökanden ansökningen, skall målet avskrivas.

Ogrundade eller obefogade anspråk
23 § Om det kan antas att sökandens yrkande i ett mål om betalningsfö­

reläggande eller vanlig handräckning är ogrundat eller obefogat, skall

ansökningen behandlas som om svaranden bestritt den.

Ett yrkande om ersättning för åtgärder som avses i 2 eller 3 § lagen

(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. skall alltid antas

vara ogru ndat eller obefogat, i den mån ersättningen inte kan utgå enligt

1407

den lagen.

¬

background image

SFS 1990:746

24 § Om det i ett mål om särs kild handräckning är uppenbart att sökan-

dens yrkande är ogrundat, skall ansökningen genast avslås.

j

'tjIilllM

Föreläggande for svaranden att yttra sig
25 § Tar kronofogdemyndigheten upp ansökningen, skall svaranden fö-

;i Ofi;

reläggas att till myndigheten yttra sig inom viss tid från det att ansökning-

ijm

en delgavs honom. Tiden får inte utan särskilda skäl bestämmas till mer än

.-^c

två veckor.

,

26 § Svaranden skall i föreläggandet upplysas om att målet kan komm a

att avgöras även om han inte yttrar sig över ansökningen. Han skall oc kså

;i

uppmanas att, om han bestrider ansökningen, ange skälen för bestridan-

det.

Svaranden skall vidare uppmanas att lämna de uppgifter om sig so m

; i

avses i 33 kap. 1 § första �tred je styckena rättegångsbalken i den mån

uppgifterna i ansökningen är ofullständiga eller felaktiga. Om det behövs,

får svaranden föreläggas att vid vite lämna sådana uppgifter.

27 § Om sökanden begärt ersättning för sina kostnader i målet, skall

kronofogdemyndigheten i föreläggandet ange den kostnadsersättning som

,

svaranden kan åläggas att betala, om utslag meddelas i målet.

28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med-

.

delar föreskrifter om vad föreläggandet ytterligare skall innehålla.

J,

Delgivning av föreläggandet
29 § Föreläggandet skall tillsam mans med en kopia av ansökningshand-

i

lingarna delges svaranden i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken

- ^

gäller för delgivning av stämning i tvistem ål. 1 ett mål om betalnings/öre-

^

läggande eller vanlig handräckning får delgivning dock inte ske genom
kungörelse enligt 15 § delgi vningslagen (1970; 428).

30 § Har delgivning inte kunnat ske, skall kronofogdemyndigheten prö­

va om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall

erbjudas att själv ombesörja delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till de t
arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förut­

sättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i
övrigt. Erbjudandet får sändas med posten till sökanden under hans i

målet uppgivna adress eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Antar sökan­

den erbjudandet, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken. 1 annat fall skall
ansökningen avvisas.

Bestridande av ansökningen

3J § Om svaranden vill bestrida ansökningen, skall han göra det skriftli­

gen.

32 § 1 ett mål om särskild handräckning skall svaranden till bestridandet

1408

foga de skriftliga bevis och andra handlingar som han åberopar. Om

¬

background image

svaranden begär ersättning för sina kostnader, skall han ange detta i

SFS 1990:746

bestridandet och samtidigt uppge vilka kos tnaderna är.

överlämnande av mål om betalningsfbreiäggande eller vanlig handräckning
till tingsrätt

33 § Om svaranden i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig

handräckning bestrider ansökningen i rätt tid, skall sökanden genast
underrättas om det. Om sökanden vill vidhålla sitt yrkande, kan han
begära att målet eller, om bestridandet avser endast en del a v yrkandet,
målet i den b estridda delen skall öve rlämnas till tingsrätt.

Underrättelse enligt första stycket skall innehålla upplysning om vad

som sägs där samt i 34, 35 och 37 §§.

34 § Vill sökanden att målet skall överlämnas till tingsrätt, skall han

begära detta skriftligen. Hans begäran skall ha kommit in till kronofogde­
myndigheten inom tre veckor från den dag då underrättelsen sändes till
honom.

35 § I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständig­

heter och bevis som han vill åberopa i rättegången vid tingsrätten. Han

skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som han
åberopar.

36 § Om sökanden har begärt överlämnande i rätt t id, skall kronofogde­

myndigheten överlämna målet till en tingsrätt som enligt vad handlingar­

na visar är behörig att handlägga målet,

37 § Om sökanden inte i rätt tid har begärt att målet skall överlämnas till
tingsrätt, skall målet, eller den del av målet som svaranden har bestritt,
avskrivas.

Den fortsatta handläggningen av mål om särskild handräckning

38 § Om det behövs, skall sökanden få tillfälle att yttra sig över vad
svaranden har anfört i bestrid andet. Begär sökanden ersättning för kostna­
der som uppkommit efter ansökningen, skall han ange detta i ett sådant

yttrande.

Kronofogdemyndigheten får inte förordna om ytterligare skriftväxling i

målet.

39 § Sökanden skall styrka de omständigheter som han åberopar till stöd

för sin ansökan. Hans framställning av omständigheterna skall dock lägg as
till grund för prövningen, i den mån framställningen har lämnats utan
invändning av svaranden och det inte är uppenbart att den är oriktig.

40 § En berättelse som någon har lämnat skriftligen med anledning av

handräckningsmålet får åberopas som bevis i måle t.

41 § Om en ansökan inte bifalls till någon del, skall kronofogdemyndig­

heten avslå ansöknin gen.

1409

¬

background image

SFS 1990:746

Utslag

42 § Har i mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning
svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen, skall kronofogdemyndighe­
ten snarast meddela utslag i enlig het med ansö kningen. Om svaranden har
bestritt endast en del av ansökningen, skall utslag meddelas i enlighet me d
den obestridda delen av ansökningen.

I fa ll som avses i 2 § andra stycket skall i utsla get fastställas att fordring­

en skall utgå med förmånsrätt i den pantsatta eller intecknade egendomen i
den omfattning som gäller enligt lag.

43 § I mål o m särskild handräckning skaU kronofogdemyndigheten med­
dela utslag i enlighet med ansökningen i den mån denna är lagligen
grundad och de omständigheter som enligt 39 § skall lägga s till grund för

prövningen utgör skäl för att bevilja åtgärden.

44 § Underrättelse om utslaget skall genast sändas till parterna. Om

utslaget skall verkställas utan särskild begäran från sökan den, skall under­
rättelsen också innehålla upplysning om detta.

45 § Av 2 kap. I § utsökningsbalken följer att kronofogdemyndigheten

självmant verkställer utslaget, om in te sökanden harangett att verkställig­

het in te skall ske.

Kostnader i m ålet

46 § Om utslag meddelas, skall kronofogdemyndigheten i utsla get ålägga
svaranden att ersätta sökandens kostnader i målet, om inte sökanden har

inlett förfarandet i onödan .

47 § Om en ansökan om särskild handräckning inte leder till något

utslag, kan kronofogdemyndigheten ålägga sökanden att ersätta svaran­

dens kostnader i målet, om det finns skäl för det.

48 § Regeringen får meddela föreskrifter om ersättning enligt 46 och
4V§§.

49 § Kronofogdemyndigheten prövar självmant storleken av parternas

yrkanden om kostnadsersättning enligt 46 och 47 §§ .

50 § Någon annan kostnadsersättning än den som följer av 46�48 §§ får

inte fastställas i målet hos kronofogdemyndigheten.

51 § Avvisas eller avskrivs en ansökan om betalningsföreläggande eller

vanlig handräc kning av kronofogdemyndigheten, är sökanden skyldig att

betala skälig ersättning för svarandens kostnader i målet, om det finns

synnerliga skäl för det. Ett yrkande om sådan ersättning får dock inte
framställas i målet hos kronofogdemyndigheten.

1410

¬

background image

�&tervinning

SFS 1990:746

52 § �r svaranden missnöjd med ett utslag i ett mål om beialningsföre-
läggande eller vanlig handräckning, får han ansöka om återvinning.

53 § �&tervinning skall sökas skriftligen. Ansökningen skall ha kommit in

till kronofogdemyndigheten inom en månad från dagen för utslaget.

54 § Har återvinning sökts i rätt tid, skall kronofogdemyndigheten över­
lämna målet för fortsatt handläggning till en tingsrätt som enligt vad

handlingarna visar är behörig att handlägga målet. 1 annat fall skall krono­

fogdemyndigheten avvisa a nsökningen.

överklagande
55 § Den som är missnöjd med ett utslag i ett mål om särskild handräck­

ning får överklaga utslaget genom besvär till hovrätten inom tre veckor

från dagen för utslaget. Detsamma gäller om sökanden i ett mål om

betalningsföreläggande eller vanlig handräckning är missnöjd med et t ut­

slag.

56 § Ett beslut varigenom ett mål har avgjons på annat sätt än genom

utslag får överklagas genom besvär till hovrätten inom tre veckor från

dagen för beslutet. Beslut a tt överlämna ett mål till tingsrätt och avs kriv-

ningsbesiut enligt 37 § får dock inte överklagas.

57 § Kronofogdemyndighetens beslut under handläggningen av ett mål
får inte överklagas särskilt. Beslut som avses i 63 § får dock överklagas

särskilt genom besvär till hovrätten inom tre veckor från dagen för beslu­
tet.

58 § Vid överklagande av kronofogdemyndighetens utslag eller beslut
tillämpas 18 kap. 8 -11 §§ utsökningsbalken.

övriga bestämmelser

59 § Avvisas ansökningen, skall krono fogdemyndigheten underrätta sö­

kanden om d etta. Meddelar myndigheten något annat beslut som innebär

att målet avgörs eller ett beslut enligt 63 §, skall båda partema underrättas
om beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt.

60 § I mål som har överlämnats till tingsrätt med stöd av 36 § eller efter

ansökan om återvinning skall talan anses väckt när ansökan om betal­

ningsföreläggande eller handräckning kom in till kro nofogdemyndigheten.
De av sökanden ingivna handlingarna skall anses som stämningsansökan.

Stämning i målet skall anses utfärdad när rätten förordnar om målets

handläggning. Har kronofogdemyndigheten meddelat utslag, skall detta

anses som tr edskodom.

141

¬

background image

SFS 1990:746

61 § Om en tingsrätt, som får ett mål från en kronofogdemyndighet eller

en annan tingsrätt, finner att det inte framgår av handlingarna att tingsrät- ' ^ '

ten är behörig att handlägga målet, skall rätlen överlämna målet till en

^

annan tingsrätt som kan vara behörig. Tingsrättens beslut om �verlämnan-

de får inte överklagas.

62 § Om sökanden vill få till stånd kvarstad eller någon annan säkerhets­
åtgärd innan ett utslag kan verkställas, får han göra framställning om det

vid tingsrätt enligt bestämmelserna i 15 kap. rättegångsbalk en.

63 § I mål om särskild handräckning får den sökta åtgärden beviljas
omedelban, om sökanden yrkar det och gör sannolikt att saken inte tål

uppskov. Kronofogdemyndigheten skall ompröva ett sådant beslut så

snart som möjligt.

64 § Sedan tiden för återvinning löpt ut får ett utslag i mål om betal­

nings föreläggande eller vanlig handräckning rättskraft i enlighet med vad

som gäller för en l agakraftvunnen tvistemålsdom.

65 § Ett utslag i ett mål om särskild handräckning hindrar inte att en

part väcker talan i fråga om det bakomliggande rättsförhållandet i den

ordning som är föreskriven för tvistemål i allmänhe t.

66 § 1 den mån särskilda bestämmelser inte har meddelats i denna lag.
gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om utsökningsmål i I kap .

3-5 samt 2 kap. 6 -9, 18 och 20 §§ utsökningsbalken.

i

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Genom lagen upphävs lagen (1946:808) om lagsökning och betal-

f : ;:

ningsföreläggande samt handräckningslagen (1981:847). �ldre föreskrifter

,

gäller f onfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande
och handräckning som kommit in till tingsrätt före ikraftträdandet.

3. Om en inteckningshandling som rör fast egendom, fartyg eller nä­

ringsverksamhet vid ik raftträdandet utgör säkerhet för fordran, får ansö­

kan om betalning ur egendomen göras enligt 2 § andra stycket, även om

säkerhetsupplåteisen inte gjorts skriftligen.

På regeringens vägnar

ODD ENGSTR�M

LAILA FREIV ALDS

(Justitiedepartementet)

1412

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.