SFS 2015:867 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

150867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1996:764) om företags-

rekonstruktion ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 §, av följande lydelse.

1 kap.

4 §

Om det i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

finns någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmel-
sen.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

SFS 2015:867

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.