SFS 2015:1027 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion / SFS 2015:1027 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
151027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GJONAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GJONBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GJONBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GJONAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:GJONBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GJONBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GJONAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GJONAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GJONBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GJONAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:GJONAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:GJONAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GJONAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GJONAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1996:764) om <br/>f�retagsrekonstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 1 kap. 3 � lagen (1996:764) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retagsrekonstruktion ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i denna lag om g�lden�r g�ller inte bankaktiebolag,</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsf�retag, f�rs�kringsf�retag, v�rde-<br/>pappersbolag, clearingorganisation och central v�rdepappersf�rvarare.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna avser inte heller s�dana g�lden�rer i vars verksamhet sta-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ten, en kommun, ett landsting, ett kommunalf�rbund, en f�rsamling eller en<br/>kyrklig samf�llighet har ett best�mmande inflytande.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i denna lag om g�lden�r g�ller inte heller ett finansiellt in-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stitut eller holdingf�retag som �r f�rsatt i resolution enligt lagen (2015:1016)<br/>om resolution.</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�t-<br/>tande av en ram f�r �terh�mtning och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�-<br/>retag och om �ndring av r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,<br/>2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och r�dets f�r-<br/>ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2010:2059.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:1027</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1996:764) om
f�retagsrekonstruktion;

utf�rdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 1 kap. 3 � lagen (1996:764) om

f�retagsrekonstruktion ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

3

Best�mmelserna i denna lag om g�lden�r g�ller inte bankaktiebolag,

sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsf�retag, f�rs�kringsf�retag, v�rde-
pappersbolag, clearingorganisation och central v�rdepappersf�rvarare.

Best�mmelserna avser inte heller s�dana g�lden�rer i vars verksamhet sta-

ten, en kommun, ett landsting, ett kommunalf�rbund, en f�rsamling eller en
kyrklig samf�llighet har ett best�mmande inflytande.

Best�mmelserna i denna lag om g�lden�r g�ller inte heller ett finansiellt in-

stitut eller holdingf�retag som �r f�rsatt i resolution enligt lagen (2015:1016)
om resolution.

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�t-
tande av en ram f�r �terh�mtning och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�-
retag och om �ndring av r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och r�dets f�r-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2010:2059.

SFS 2015:1027

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.