SFS 1987:673

870673.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:23px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:23px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:22px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:23px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:PNXOCG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:15px;font-family:BRNMFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:LUTYUL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:22px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:18px;line-height:21px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:18px;line-height:24px;font-family:HBEQXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:216px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1987:673 </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i ackordslagen (1970:847); </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:607px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft11">den 30 juli 1987 </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">Utf�rdad den 18 juni 1987. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om ackordsla gen (1970:847)^ <br/>dels att i 1 och 16 �� orden &#34;konkurslagen (1921:225)&#34; skall bytas ut </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">mot &#34;konkurslagen (1987:672)&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 5, 7, 8, 26, 29, 32, 33 och 37 �� ordet &#34;konkursdomaren&#34; i olika </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;r�tten&#34; i motsv arande form, </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att i 26 � ordet &#34;Konungen&#34; skall bytas ut mot &#34;regeringen&#34;, <br/>dels att 6, 12, 22, 25, 31, 34, 41, 43 och 45 �� skall ha f�lj ande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">6 � Best�mmelserna i 2 kap. 1 � konkurslagen (1987:672) om beh�rig </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">tingsr�tt vid ans�kan om konkurs �ger motsvarande till�mpning i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">ans�kan om f�rordnande av god man. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid ans�kan skall g�lden�ren ange och styrka de omst�ndigheter som </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">g�r r�tten beh�rig, om de inte �r k�nda. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">Har ans�kan gjorts hos en tingsr�tt som inte �r beh�rig, skall r�tten </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14">genast s�nda handlingarna i �rendet till den tingsr�tt som enligt vad dessa <br/>visar �r beh�rig och underr�tta g�lden�ren. Ans�kan skall anses gjord, n�r </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">ans�kningshandlingen kom in till den f�r ra tingsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">Framg�r det inte av ans�kningen vilken tingsr�tt som �r beh�rig eller �r </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft15">den i n�got annat avseende s� bristf�llig att den inte kan l�ggas till grund <br/>f�r pr�vningen och f�ljer g�lden�ren inte ett f�rel�ggande att avhj�lpa </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">bristen, skall ans�kningen avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">12 � I f�rhandling om offentligt ackord deltager endast borgen�rer, vil�</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">kas fordringar uppkommit f�re beslutet om f�rhandling om offentligt ack�</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft15">ord. Borgen�r, som kan f� t�ckning f�r sin fordran genom kvittning eller <br/>vars fordran �r f�renad med f�rm�nsr�tt, deltager icke i f�rhandlingen. </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">Om borgen�r helt eller delvis avst�r fr�n kvittningsr�tt eller f�rm�nsr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft15">deltager han i f� rhandlingen i motsvarande m�n. Kan borgen�rs fordran <br/>endast till viss del t�ckas genom kvittning eller understiger v�rdet av den <br/>egendom i vilken borge n�r har s�rskild f�rm�nsr�tt hans fordran, deltager </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">han med �terst�ende del av fordringen. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft11">'Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11">''Senaste lydelse av 16 � 1971:499. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:706px;white-space:nowrap" class="ft11">1593 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1987:673 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft20">Inneh�ller ackordsf�rslaget best�mmelse att borgen�rer som ej har foiS </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">m�nsr�tt skall fa full betalning intill visst belopp, skall deras fordringar i </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">ackordsf�rfarandet anses som f�rm�nsber�ttigade i mo tsvarande m�n. t </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft20">Borgen�r f�r deltaga i f�rhandlingen, �ven om hans fordran ej �r f�rfal�</p> <p style="position:absolute;top:136px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">len till betalning eller den � r beroende av s�rskilt villkor. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft20">Med borgen�rer som har f�rm�nsr�tt likst�lls en borgen�r som till s�ker�</p> <p style="position:absolute;top:179px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">het f�r sin fordran har gjort f�rbeh�ll om �tertagander�tt. </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft22">22 � Ans�kan om f�rhandling om offentligt ackord g�rs hos den tingsr�tl <br/>som har f�rordnat god man. </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft23">Ans�kningen skall �tf�ljas av <br/>1. ackordsf�rslag som anger hur mycket g�lden�ren bjuder i betalning </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft22">och n�r denna skall erl�ggas samt om s�kerhet st�llts f�r ackordet och vari <br/>den i s� fall best�r, </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�rteckning �ver boets tillg�ngar och skulder, uppr�ttad enligt 23 � </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">tidigast tv� m�nader innan ans�kan om f�rhandling om offentligt ackord </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">gjordes, </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft20">3. den senaste balansr�kningen, om g�lden�ren �r eller varit bokf�rings�</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">skyldig under det sista �ret innan ans�kan om f�rordnande av god ma n </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">gjordes, </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft20">4. ber�ttelse av gode mannen som anger boets tillst�nd och orsakerna till </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">g�lden�rens obest�nd samt inneh�ller �versikt �ver tillg�ngar och skulder, </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgift om de n utdelning som kan p�r�knas i en konkurs och uppl ysning </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft22">huruvida egendom fr�ng�tt g�lden�ren under s�dana f�rh�llanden att den <br/>kan bli f�rem�l f�r �tervinning, huruvida det finns sk�lig anledning antaga </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft22">att g�lden�ren gjort sig skyldig till brott mot sina borgen�rer och i s� fa ll <br/>grunden d�rf�r samt vilka handelsb�cker g�lden�ren h�llit och hur de blivit <br/>f�rda, </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft20">5. yttrande av gode mannen, huruvida han anser att ackordsf�rslaget b�r </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">antagas av borgen�rerna, </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft20">6. intyg av gode mannen att borgen�rer, som till antalet utg�r minst tv� </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">femtedelar av de i bouppt eckningen upptagna borgen�rer vilkas fordringar </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">skulle omfattas av ackordet och som tillsammans innehar minst tv� femte�</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">delar av dessa fordringars sammanlagda belopp, f�rklarat sig anse ackor�</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">det antagbart, </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft20">7. bevis att ackordsf�rslaget samt gode mannens ber�ttelse och yttrande </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">s�nts till alla borgen�re r som upptages i bouppteckningen, </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft20">8. f�rskott, med belopp som regeringen f�reskriver, p� kostnaden f�r </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft22">ackordsfr�gans handl�ggning hos r�tten samt av r�tten godk�nd s�kerhet <br/>f�r vad som inte t�cks av f�rskottet. </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft22">25 � Upptas ans�kningen, skall g�lden�ren inf�r r�tten avl�gga bou pp�<br/>teckningsed p� tid som r�tten best�mmer. G�lden�ren skall d�rvid g�ra de <br/>till�gg eller �ndringar som han finner p�kallade och med ed betyga att </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">bouppteckningen med gjorda till�gg eller �ndringar �r riktig, s� att det inte </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft24">enligt hans vetskap har oriktigt utel�mnats eller upptagits n�gon tillg�ng <br/>eller skuld. </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r det finns anledning till det, f�r r�tten besluta att g�lden�ren skall </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">avl�gga eden inf�r n�gon annan tingsr�tt. �r g�lden�ren sjuk, far ed en </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20">1594 </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">avl�ggas d�r han vistas. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft30">"3if,� Vid bor gen�rssammantr�det skall borgen�rerna r�sta om ackords- </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:624px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1987:673 </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rslaget. </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30">En anm�rkning som har framst�llts mot en fordran utg�r inte hinder mot </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft32">att borgen�ren deltar med fordringen i omr�stningen. �r utg�ngen av <br/>omr�stningen beroende av om fordringen skall beaktas eller inte, skall <br/>r�tten vid samman tr�det utreda tvistefr�gan och s�ka �stadkomma f�rlik�</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft32">ning. De n�rvarande f�r med bindande verkan f�r dem som har uteblivit <br/>medge att en anm�rkning f�rfaller eller inskr�nks eller uppdra �t gode <br/>mannen att ing� f�rlikning med borgen�ren. Kan f�rlikning inte tr�ffas, <br/>skall fr�gan handl�ggas enligt vad som s�gs i 34 � f�rsta stycket f�r be�</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft30">st�mmande av omr�stningens utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rlikning ang�ende framst�lld anm�rkning f�r ej ing�s i annan ordning </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft34">�n som anges i andra styc ket utan samtycke av alla vilkas r�tt �r beroende <br/>av f�rlikningen. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid omr�stning �ger 23 � andra stycket motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft32">34 � Har ackordsf�rslaget antagits vid borgen�rssammantr�det men <br/>finns det enligt 36 � anledning att inte fastst�lla ackordet, skall ackordsfr�<br/>gan pr�vas vid en f�rhandling. Detsamma g�ller, om det vid borgen�rssam�</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft30">mantr�det inte kan avg�ras om f�rslaget har antagits eller f�rkastats av </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft30">borgen�rerna. Om ackordsfr�gan inte skall pr�vas vid en f�rhandling, skall </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft30">r�tten fastst�lla ackordet. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut i ackordsfr�gan skall meddelas inom en vecka, om ej l�ngre </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft30">r�drum �r n�dv�ndigt p� grund av s�rskilda omst�ndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft30">41 � Tingsr�ttens beslut i en fr�ga som enligt denna lag skall pr�vas av </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft32">r�tten f ar �verklagas f�r sig, om inte n�got annat f�ljer av 32 � f�rsta <br/>stycket, 35 � eller 36 � tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">Talan mot ett beslut som avses i f�rsta stycket f�rs genom besv�r i </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft30">hovr�tten inom tv� veckor fr�n den dag d� beslutet meddelades. �r det </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft30">fr�ga om beslut om f�rhandling om offentligt ackord r�knas dock besv�rs�</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft30">tiden fr�n den dag d� kung�relsen om beslutet var inf�rd i Post- och Inrikes </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft30">Tidningar. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft32">43 � En s�dan f�rhandling som avses i 34 � f �rsta stycket skall �ga rum <br/>s� snart som m�jligt. Vid f�rhandlingen g�ller i till�mpliga delar best�m�</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft32">melserna i r�tteg�ngsbalken om huvudf�rhandling i tvistem�l, om inte <br/>n�got annat s�gs i d enna lag. Om de n gode mannen, g�lden�ren eller en <br/>borgen�r uteblir fr�n f�rhandlingen, hindrar det inte att ackordsfr�gan <br/>pr�vas och avg�rs. R�ttens avg�rande sker genom beslut. </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft32">45 � I fr�ga om tingsr�ttens handl�ggning enligt denna lag g�ller r�tte�<br/>g�ngsbalkens best�mmelser om handl�ggningen av tvistem�l i till�mpliga </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft30">delar, om inte n�got ann at s�gs i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30">En tingsr�tt �r vid handl�ggningen domf�r med en lagfaren do mare. Vid </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft30">en f�rhandling f�r dock r�tten best� av tre lagfarna domare. </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988. �ldre best�mmelser g�ller </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft30">fortfarande, om en ans�kan om godmansf�rordnande har gjorts f�re ikraft�</p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft30">tr�dandet. Vad som i dessa best�mmelser s�gs om konkursdomaren skall </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:706px;white-space:nowrap" class="ft30">1595 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1987:673 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft46">dock i st�l let avse tingsr�tten. Vid fullg�randet av en uppgift som <br/>�ldre lag ankommer p� konkursdomaren best�r tingsr�tten av en lagfaren <br/>domare. Skall en fr�ga enligt 34 � ackor dslagen (1970:847) h�nskjutastillj' </p> <p style="position:absolute;top:116px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft40">r�tten efter ikrafttr�dandet av den nya lagen, skall fr�gan i st�llet han dlag-j </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft40">gas i den ordning som f�reskrivs i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft41"><i>P� regeringens v�gnar </i></p> <p style="position:absolute;top:181px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft41"><i>i^j </i></p> <p style="position:absolute;top:208px;left:823px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>fl </b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft40">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:823px;white-space:nowrap" class="ft47">^ <br/><i><b>0&lt; </b></i></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft40">Eug�ne Palm�r </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft40">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft40">jp </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft44">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1987:673

om �ndring i ackordslagen (1970:847);

Utkom fr�n trycket

den 30 juli 1987

Utf�rdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om ackordsla gen (1970:847)^
dels att i 1 och 16 �� orden "konkurslagen (1921:225)" skall bytas ut

mot "konkurslagen (1987:672)",

dels att i 5, 7, 8, 26, 29, 32, 33 och 37 �� ordet "konkursdomaren" i olika

b�jningsformer skall bytas ut mot "r�tten" i motsv arande form,

dels att i 26 � ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att 6, 12, 22, 25, 31, 34, 41, 43 och 45 �� skall ha f�lj ande lydelse.

6 � Best�mmelserna i 2 kap. 1 � konkurslagen (1987:672) om beh�rig

tingsr�tt vid ans�kan om konkurs �ger motsvarande till�mpning i fr�ga om

ans�kan om f�rordnande av god man.

Vid ans�kan skall g�lden�ren ange och styrka de omst�ndigheter som

g�r r�tten beh�rig, om de inte �r k�nda.

Har ans�kan gjorts hos en tingsr�tt som inte �r beh�rig, skall r�tten

genast s�nda handlingarna i �rendet till den tingsr�tt som enligt vad dessa
visar �r beh�rig och underr�tta g�lden�ren. Ans�kan skall anses gjord, n�r

ans�kningshandlingen kom in till den f�r ra tingsr�tten.

Framg�r det inte av ans�kningen vilken tingsr�tt som �r beh�rig eller �r

den i n�got annat avseende s� bristf�llig att den inte kan l�ggas till grund
f�r pr�vningen och f�ljer g�lden�ren inte ett f�rel�ggande att avhj�lpa

bristen, skall ans�kningen avvisas.

12 � I f�rhandling om offentligt ackord deltager endast borgen�rer, vil�

kas fordringar uppkommit f�re beslutet om f�rhandling om offentligt ack�

ord. Borgen�r, som kan f� t�ckning f�r sin fordran genom kvittning eller
vars fordran �r f�renad med f�rm�nsr�tt, deltager icke i f�rhandlingen.

Om borgen�r helt eller delvis avst�r fr�n kvittningsr�tt eller f�rm�nsr�tt,

deltager han i f� rhandlingen i motsvarande m�n. Kan borgen�rs fordran
endast till viss del t�ckas genom kvittning eller understiger v�rdet av den
egendom i vilken borge n�r har s�rskild f�rm�nsr�tt hans fordran, deltager

han med �terst�ende del av fordringen.

'Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320.

''Senaste lydelse av 16 � 1971:499.

1593

background image

SFS 1987:673

Inneh�ller ackordsf�rslaget best�mmelse att borgen�rer som ej har foiS

m�nsr�tt skall fa full betalning intill visst belopp, skall deras fordringar i

ackordsf�rfarandet anses som f�rm�nsber�ttigade i mo tsvarande m�n. t

Borgen�r f�r deltaga i f�rhandlingen, �ven om hans fordran ej �r f�rfal�

len till betalning eller den � r beroende av s�rskilt villkor.

Med borgen�rer som har f�rm�nsr�tt likst�lls en borgen�r som till s�ker�

het f�r sin fordran har gjort f�rbeh�ll om �tertagander�tt.

22 � Ans�kan om f�rhandling om offentligt ackord g�rs hos den tingsr�tl
som har f�rordnat god man.

Ans�kningen skall �tf�ljas av
1. ackordsf�rslag som anger hur mycket g�lden�ren bjuder i betalning

och n�r denna skall erl�ggas samt om s�kerhet st�llts f�r ackordet och vari
den i s� fall best�r,

2. f�rteckning �ver boets tillg�ngar och skulder, uppr�ttad enligt 23 �

tidigast tv� m�nader innan ans�kan om f�rhandling om offentligt ackord

gjordes,

3. den senaste balansr�kningen, om g�lden�ren �r eller varit bokf�rings�

skyldig under det sista �ret innan ans�kan om f�rordnande av god ma n

gjordes,

4. ber�ttelse av gode mannen som anger boets tillst�nd och orsakerna till

g�lden�rens obest�nd samt inneh�ller �versikt �ver tillg�ngar och skulder,

uppgift om de n utdelning som kan p�r�knas i en konkurs och uppl ysning

huruvida egendom fr�ng�tt g�lden�ren under s�dana f�rh�llanden att den
kan bli f�rem�l f�r �tervinning, huruvida det finns sk�lig anledning antaga

att g�lden�ren gjort sig skyldig till brott mot sina borgen�rer och i s� fa ll
grunden d�rf�r samt vilka handelsb�cker g�lden�ren h�llit och hur de blivit
f�rda,

5. yttrande av gode mannen, huruvida han anser att ackordsf�rslaget b�r

antagas av borgen�rerna,

6. intyg av gode mannen att borgen�rer, som till antalet utg�r minst tv�

femtedelar av de i bouppt eckningen upptagna borgen�rer vilkas fordringar

skulle omfattas av ackordet och som tillsammans innehar minst tv� femte�

delar av dessa fordringars sammanlagda belopp, f�rklarat sig anse ackor�

det antagbart,

7. bevis att ackordsf�rslaget samt gode mannens ber�ttelse och yttrande

s�nts till alla borgen�re r som upptages i bouppteckningen,

8. f�rskott, med belopp som regeringen f�reskriver, p� kostnaden f�r

ackordsfr�gans handl�ggning hos r�tten samt av r�tten godk�nd s�kerhet
f�r vad som inte t�cks av f�rskottet.

25 � Upptas ans�kningen, skall g�lden�ren inf�r r�tten avl�gga bou pp�
teckningsed p� tid som r�tten best�mmer. G�lden�ren skall d�rvid g�ra de
till�gg eller �ndringar som han finner p�kallade och med ed betyga att

bouppteckningen med gjorda till�gg eller �ndringar �r riktig, s� att det inte

enligt hans vetskap har oriktigt utel�mnats eller upptagits n�gon tillg�ng
eller skuld.

N�r det finns anledning till det, f�r r�tten besluta att g�lden�ren skall

avl�gga eden inf�r n�gon annan tingsr�tt. �r g�lden�ren sjuk, far ed en

1594

avl�ggas d�r han vistas.

background image

"3if,� Vid bor gen�rssammantr�det skall borgen�rerna r�sta om ackords-

SFS 1987:673

f�rslaget.

En anm�rkning som har framst�llts mot en fordran utg�r inte hinder mot

att borgen�ren deltar med fordringen i omr�stningen. �r utg�ngen av
omr�stningen beroende av om fordringen skall beaktas eller inte, skall
r�tten vid samman tr�det utreda tvistefr�gan och s�ka �stadkomma f�rlik�

ning. De n�rvarande f�r med bindande verkan f�r dem som har uteblivit
medge att en anm�rkning f�rfaller eller inskr�nks eller uppdra �t gode
mannen att ing� f�rlikning med borgen�ren. Kan f�rlikning inte tr�ffas,
skall fr�gan handl�ggas enligt vad som s�gs i 34 � f�rsta stycket f�r be�

st�mmande av omr�stningens utg�ng.

F�rlikning ang�ende framst�lld anm�rkning f�r ej ing�s i annan ordning

�n som anges i andra styc ket utan samtycke av alla vilkas r�tt �r beroende
av f�rlikningen.

Vid omr�stning �ger 23 � andra stycket motsvarande till�mpning.

34 � Har ackordsf�rslaget antagits vid borgen�rssammantr�det men
finns det enligt 36 � anledning att inte fastst�lla ackordet, skall ackordsfr�
gan pr�vas vid en f�rhandling. Detsamma g�ller, om det vid borgen�rssam�

mantr�det inte kan avg�ras om f�rslaget har antagits eller f�rkastats av

borgen�rerna. Om ackordsfr�gan inte skall pr�vas vid en f�rhandling, skall

r�tten fastst�lla ackordet.

Beslut i ackordsfr�gan skall meddelas inom en vecka, om ej l�ngre

r�drum �r n�dv�ndigt p� grund av s�rskilda omst�ndigheter.

41 � Tingsr�ttens beslut i en fr�ga som enligt denna lag skall pr�vas av

r�tten f ar �verklagas f�r sig, om inte n�got annat f�ljer av 32 � f�rsta
stycket, 35 � eller 36 � tredje stycket.

Talan mot ett beslut som avses i f�rsta stycket f�rs genom besv�r i

hovr�tten inom tv� veckor fr�n den dag d� beslutet meddelades. �r det

fr�ga om beslut om f�rhandling om offentligt ackord r�knas dock besv�rs�

tiden fr�n den dag d� kung�relsen om beslutet var inf�rd i Post- och Inrikes

Tidningar.

43 � En s�dan f�rhandling som avses i 34 � f �rsta stycket skall �ga rum
s� snart som m�jligt. Vid f�rhandlingen g�ller i till�mpliga delar best�m�

melserna i r�tteg�ngsbalken om huvudf�rhandling i tvistem�l, om inte
n�got annat s�gs i d enna lag. Om de n gode mannen, g�lden�ren eller en
borgen�r uteblir fr�n f�rhandlingen, hindrar det inte att ackordsfr�gan
pr�vas och avg�rs. R�ttens avg�rande sker genom beslut.

45 � I fr�ga om tingsr�ttens handl�ggning enligt denna lag g�ller r�tte�
g�ngsbalkens best�mmelser om handl�ggningen av tvistem�l i till�mpliga

delar, om inte n�got ann at s�gs i denna lag.

En tingsr�tt �r vid handl�ggningen domf�r med en lagfaren do mare. Vid

en f�rhandling f�r dock r�tten best� av tre lagfarna domare.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988. �ldre best�mmelser g�ller

fortfarande, om en ans�kan om godmansf�rordnande har gjorts f�re ikraft�

tr�dandet. Vad som i dessa best�mmelser s�gs om konkursdomaren skall

1595

background image

SFS 1987:673

dock i st�l let avse tingsr�tten. Vid fullg�randet av en uppgift som
�ldre lag ankommer p� konkursdomaren best�r tingsr�tten av en lagfaren
domare. Skall en fr�ga enligt 34 � ackor dslagen (1970:847) h�nskjutastillj'

r�tten efter ikrafttr�dandet av den nya lagen, skall fr�gan i st�llet han dlag-j

gas i den ordning som f�reskrivs i denna lag.

P� regeringens v�gnar

i^j

fl

STEN WICKBOM

^
0<

Eug�ne Palm�r

(Justitiedepartementet)

jp

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.