SFS 2016:50 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion / SFS 2016:50 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
160050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte bankaktiebolag,

sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, värde-
pappersbolag, clearingorganisation och värdepapperscentral.

Bestämmelserna avser inte heller sådana gäldenärer i vars verksamhet

staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, en församling eller
en kyrklig samfällighet har ett bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte heller ett finansiellt in-

stitut eller holdingföretag som är försatt i resolution enligt lagen (2015:1016)
om resolution.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2015:1027.

SFS 2016:50

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.