SFS 1970:847

700847.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 847�862

utkom från trycket den 28 dcc. 1970

Nr 847

Ackordslag;

given Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

1 §

Med ackord avses i denna lag en ekonomisk uppgörelse utan konkurs

mellan en gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer.

Ackordsförfarande enligt lagen sker under medverkan av god man. Ackord

kommer till stånd antingen genom överenskommelse eller också genom be­

slut efter förhandling i särskild ordning (offentligt ackord).

I konkurslagen (1921: 225) finns bestämmelser om ackord i konkurs.

God man

2 §

På ansökan av gäldenär som är på obestånd skall god man förordnas för

utredning och förhandling med borgenärerna om ackord. God man skall dock

ej förordnas om det saknas skälig anledning antaga att ackord kan komma

till stånd.

3 §

God man bör vara lagfaren. Han skall i övrigt ha den insikt och erfaren­

het som uppdraget liräver.samt åtnjuta borgenärernas förtroende.

God man skall vara myndig. Till god man får ej förordnas någon som

står gäldenären nära eller är beroende av honom. Den som är anställd vid

domstol får ej förordnas till god man.

Om det finnes erforderligt, skall även förordnas ersättare för gode man­

nen. Bestämmelserna om god man gäller även för ersättare.

God man skall entledigas, om han finnes icke vara lämplig eller av annan

särskild orsak bör skiljas från uppdraget.

4 §

Gäldenären skall vid förvaltningen av sin egendom samråda med gode

mannen, som skall övervaka att borgenärernas bästa iakttages.

^ Prop. 1970; 136, ILU 65, rslcr 449.

£^156�700040. Svensk författningssamling 1970

¬

background image

\

'

"

.

2122

1970 -Nr

Ansökan om förordnande av god man

5 §

Ansökan som avses i 2 § göres skriftligen hos konkursdomaren. Ansök­

ningshandlingen skall innehålla en kortfattad redogörelse för gäldenärens

ekonomi, orsalcerna till hans obestånd och det sätt på vilket han ämnar till­

godose borgenärerna efter ackord.

6 §

Bestämmelserna i konkurslagen (1921:225) om behörig konkursdomare

Aid ansökan om konkurs äger motsvarande tillämpning i fråga om ansökan

om förordnande av god man.

Vid ansökan skall gäldenären ange och styrka de omständigheter som be­

tingar konkursdomarens behörighet, om de ej är kända.

Hai' ansökan gjorts hos konkursdomare som icke är behörig, skall han

genast sända ansökningshandlingen till konkursdomare som enligt vad

handlingarna visar är behörig och undeiTätta gäldenären. Ansökan skall an­

ses gjord, när ansökningshandlingen inkom till den förra konkursdomaren.

Framgår ej av ansökningen vem som är behörig konkursdomare eller är

den eljest bristfällig och efterkommer gäldenären ej föreläggande att av­

hjälpa bristen, skall ansökningen awisas.

Goåmansförordnandes upphörande

7 §

Försummar gäldenären vad som åligger honom enligt 4 § eller saknas

i annat fall anledning antaga att ackord kan komma till stånd, skall kon­

kursdomaren återkalla förordnande av god man. Förordnandet skall genast

återkallas, om uppgörelse träffas med borgenärerna. När förordnandet av

god man återkallas, förfaller verkan av förordnandet.

8 §

Göres ej ansökan om förhandling om offentligt ackord hos konkursdo­

maren inom två månader efter det att god man förordnats, är �&verkan av

godmansförordnande förfallen vid utgången av nämnda tid.

Verkan av förordnande av god man förfaller, om gäldenären försättes i

konkurs.

Konkurs och utmätning efter godmansförordnande

9 §

Om borgenär, vars fordran skulle komma att omfattas av ackordet, ansö­

ker att gäldenären skall försättas i konkurs, skall, när god man f�rordnafs,

ansökningen på begäran aA' denne förklaras vilande i avvaktan på att upp­

görelse med borgenärerna kommer till stånd eller att gäldenären ansöker

om förhandling om offentligt ackord. Vilandeförklaring skall dock ej med­

delas, om det finns särskilda skäl antaga att borgenärens rätt är i fara.

10 §

Sker utmätning sedan god man förordnats, får den utmätta egendomen

ej säljas utan gode mannens medgivande utom när den hastigt förstöres

eller faller i värde eller när den fordrar alltför kostsam vård. Vad sorn in­

flyter efter försäljning eller på annat sätt får ej utbetalas till utmätnings­
sökanden utan gode mannens medgivande.

Består utmätningen då förhandling om offentligt ackord beslutats, skall

utmätningsförfarandet nedläggas, om gode mannen begär det, och utmät­
ningen gå åter.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 847

2123

Om utmätningssökanden hade särskild förmånsrätt i egendomen, fortgår

förfarandet utan hinder av första och andra styckena.

Villkor för offentligt ackord

11 §

�r god man förordnad och vill gäldenären att förhandling om offentligt

ackord inledes, skall gäldenären göra ansökan härom inom tid som anges i

8 § första stycket.

Offentligt ackord får avse, att fordringar, som tillkommer borgenärer vilka

enligt 12 § får deltaga i förhandlingen, nedsättes och betalas på närmare an­

givet sätt. Ackordet skall ge alla likaberättigade borgenärer lika rätt och

minst tjugofem procent av fordringarnas belopp, om ej lägre ackordsprocent

godkännes av samtliga kända borgenärer som skulle omfattas av ackordet

eller synnerliga skäl för lägre procent föreligger. Betalning av föreskriven

minsta utdelning skall ske inom ett år efter det att ackordet fastställts, om ej

samtliga nämnda borgenärer godkänner längre betalningstid.

Utan hinder av andra stycket får offentligt ackord innehålla villkor att

borgenärerna får full betalning intill visst belopp, om avvikelsen kan anses

skälig med hänsyn till omfattningen av boet och övriga omständigheter.

Avvikelse till nackdel för viss borgenär får också äga rum, om han med­

givit det.

Ackord får även avse, att gäldenären endast får anstånd med betalningen

eller annan särskild eftergift, Där^Tid äger andra och tredje styckena mot­

svarande tillämpning.

Borgenärer vid offentligt ackord

12 §

I förhandling om offentligt ackord deltager endast borgenärer, vilkas ford­

ringar uppkommit före beslutet om förhandling om offentligt ackord. Bor­

genär, som kan få täckning för sin fordran genom kvittning eller vars ford­

ran är förenad med förmånsrätt, deltager icke i förhandlingen.

Om borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt eller förmånsrätt,

deltager han i förhandlingen i motsvarande mån. Kan borgenärs fordran

endast till viss del täckas genom kvittning eller understiger värdet av den

egendom i vilken borgenär har särskild förmånsrätt hans fordran, deltager

han med återstående del av fordringen.

Innehåller ackordsförslaget bestämmelse att borgenärer som ej har för­

månsrätt skall få full betalning intill visst belopp, skall deras fordringar

i ackordsförfarandet anses som förmånsberättigade i motsvarande mån.

Borgenär får deltaga i förhandlingen, även om hans fordran ej är för­

fallen till betalning eller den är beroende av särsldlt Adllkor.

Bestämmelserna om borgenär som har förmånsrätt äger motsvarande till-

lämpning, när borgenär till säkerhet för sin fordran har äganderättsförbe­

håll.

Konkurs och utmätning under förhandling om offentligt ackord

13 §

Sedan ansökan om förhandling om offentligt ackord gjorts, får gäldenä­

ren försättas i konkurs endast om det finns skälig anledning antaga att

ackord icke kan komma till stånd. 1 annat fall skall konkursansökningen för­

klaras vilande till dess ackordsfrågan avgjorts.

¬

background image

,r' 'K

2124

1970 . Nr 8

Första stycket gäller ej, om konkursansöloiingen gjorts av borgenär vars

fordran icke skulle omfattas av ackordet och särskilda skäl föreligger till

antagande att borgenärens rätt är i fara.

Försättes gäldenären i konkurs innan frågan om offentligt ackord av­

gjorts, förfaller ackordsfrågan.

14 §

Sedan förhandling om offentligt ackord beslutats, får utmätning för dess­

förinnan uppkommen fordran ej äga rum innan ackordsfrågan blivit avgjord.

Om det ändå sker, är utmätningen utan verkan. Borgenär som har förmåns­

rätt i viss egendom har dock rätt att få denna egendom utmätt.

Borgenärsmajoritet vid offentligt ackord

15 §

Ackordsförslag, som ger minst femtio procent av fordringsbeloppen, skall

anses antaget av borgenärerna, om tre femtedelar av de röstande godtagit

förslaget och deras fordringar uppgår till tre femtedelar av de röstberätti­

gande fordringarnas sammanlagda belopp. �r ackordsprocenten lägre, skall

ackordsförslaget anses antaget, om tre fjärdedelar av de röstande enats om

förslaget och deras fordringar uppgår till tre fjärdedelar av de röstberätti­

gande fordringarnas sammanlagda belopp.

�&tervinning vid offentligt ackord

16 §

Sedan förhandling om offentligt ackord beslutats, äger bestämmelserna

i konkurslagen (1921: 225) om återvinning vid konkurs motsvarande till-

lärapning, om ackordet fastställes.

Bestämmelserna i 31 § konkurslagen om återvinning av betalning genom

utmätning äger motsvarande tillämpning i fråga om förmånsrätt som borge­

när vunnit genom utmätning. Rätten får även förordna, att fortsatt verk­

ställighet av utmätningen tills vidare ej får äga rum.

17 §

Talan om återvinning väckes av borgenär vars fordran skulle omfattas

av ackord. Talan skall väckas före det borgenärssammanträde som avses i

29 § och får ej slutligt prövas innan ackordsfrågan blivit avgjord. Borgenär

som ^åll väcka talan skall underrätta gode mannen. Om så ej skett, får hans

talan ej upptagas till prövning.

Upphör ackordsförhandling utan att ackord kommit till stånd och försat­

tes ej gäldenären i konkurs efter ansökan som gjorts inom tre veckor från

det att ackordsfrågan avgjordes, skall den väckta återvinningstalan avvisas.

18 §

Vad som vinnes genom återvinningstalan skall, sedan kärandens kost­

nader ersatts, tillkomma de borgenärer som omfattas av ackordet. Svarande

som med anledning av kärandens talan kan få fordran mot gäldenären del­

tager med fordringen i förhandlingen om offentligt ackord och har rätt att

avrälma den utdelning som tillkommer honom på vad han annars skolat

betala.

Om det i målet påkallas av borgenär som omfattas av ackordet eller av

gäldenären, kan rätten föreskriva särskild förvaltning av det som enligt

första stycket skall tillkomma borgenärerna. Egendom som satts under så-

dan föi-valtning får utmätas endast om ackordet förfallit.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 847

2125

Verkan av offentligt ackord

19 §

Fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, kända eller ej, som

enligt 12 § hade rätt att deltaga i ackordsförbandlingen.

Borgenär med förmånsrätt i viss egendom är bunden av ackordet i fråga

om belopp som ej kan uttagas ur egendomen.

20 §

Borgenär som förvärvat sin fordran bos gäldenären innan förhandling

om offentligt ackord beslutats får utan hinder av ackord använda fordring­

en till kvittning mot skuld som han då hade till gäldenären.

Den som förvärvat fordran mot gäldenären genom avtal med tredje man

inom sextio dagar innan ansökan om förordnande av god man gjordes eller

senare har ej rätt till kvittning enligt första stycket, om han vid tiden för

avtalet stod i skuld hos gäldenären och hade skähg anledning antaga att

gäldenären var på obestånd. Rätt till kvittning har ej heller borgenär som,

sedan han erhållit sin fordran, under nämnda tid satt sig i skuld hos gälde­

nären och därvid hade skälig anledning antaga att gäldenären var på obe­

stånd.

21 §

Borgenär som godkänt ackordsförslag förlorar ej genom godkännandet

sin rätt mot borgensman eller annan som förutom gäldenären svarar för

fordringen.

Inledande av förhandling om offentligt ackord m. m.

22 §

Ansökan om förhandling om offentligt ackord göres hos den konkursdo­

mare som förordnat god man.

Ansökningen skall åtföljas av

1. ackordsförslag som anger hur mycket gäldenären bjuder i betalning

och när denna skall erläggas samt om säkerhet ställts för ackordet och vari

den i så fall består,

2. förteckning över boets tillgångar och skulder, upprättad enligt 23 § tidi­

gast två månader innan ansökan om förhandling om offentligt ackord gjor­

des,

3. den senaste balansräkningen, om gäldenären är eller varit bokförings­

skyldig under det sista året innan ansökan om förordnande av god man gjor­

des,

4. berättelse av gode mannen som anger boets tillstånd och orsakerna till

gäldenärens obestånd samt innehåller översikt över tillgångar och skulder,

uppgift om den utdelning som kan påräknas i en konkurs och upplysning

huruvida egendom frångått gäldenären under sådana förhållanden att den

kan bli föremål för återvinning, huruvida det finns skälig anledning antaga

att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer och i så fall

grunden därför samt vilka handelsböcker gäldenären hållit och hur de bli­

vit förda,

5. yttrande av gode mannen, huruvida han anser att ackordsförslaget bör

antagas av borgenärerna,

6. intyg av gode mannen att borgenärer, som till antalet utgör minst två

femtedelar av de i bouppteckningen upptagna borgenärer vilkas fordringar

¬

background image

⬢}i

2126

1970 ⬢ Nr 84

skulle omfattas av ackordet och som tillsammans innehar minst två femte­

delar av dessa fordringars sammanlagda belopp, förklarat sig anse ackordet

antagbart,

7. bevis att ackordsförslaget samt gode mannens berättelse och yttrande

sänts till alla borgenärer som upptages i bouppteckningen,

8. förskott, med belopp som Konungen föreskrivit, på kostnaden för ac­

kordsfrågans handläggning hos konkursdomaren och rätten samt av kon­

kursdomaren godkänd säkerhet för vad som ej täckes av förskottet.

23 §

Bouppteckning upprättas av gode mannen. I bouppteckningen skall till­

gångarna upptagas till noggrant uppskattade värden. Om gäldenären är eller

varit bokföringsskyldig under det sista året innan ansökan om förordnande

av god man gjordes, skall om möjligt även lämnas specificerad uppgift om

de värden som i handelsböckerna åsatts tillgångarna eller, när sådan värde­

ring ej gjorts, om anskaffningskostnaden. Bouppteckningen skall vidare in­

nehålla uppgift om varje borgenärs namn och adress.

Ränta på borgenärs fordran skall ej beräknas längre än till dagen för an­

sökan om förordnande av god man. Fordran i utländskt myntslag skall be­

räknas efter den kurs som gällde nämnda dag.

Har borgenär förmånsrätt, skall det anges jämte grunden därtill.

Förekommer anmärkning mot fordran eller bedömes värdet av egendom,

vari borgenär har särskild förmånsrätt, understiga hans fordran, skall det

anges.

24 §

Har gäldenären ej fullgjort vad som åligger honom enligt 22 § och efter­

kommer han ej föreläggande att avhjälpa bristen, skall ansökningen avvisas.

Avvisas ansökningen, förfaller omedelbart verkan av att god man förord­

nats.

25 §

Upptages ansökningen, skall gäldenären inför konkursdomaren avlägga

bouppteckningsed på tid som konkursdomaren bestämmer. Gäldenären skall

dändd göra de tillägg eller ändringar som han finner påkallade och med

ed betyga att boupppteckningen med gjorda tillägg eller ändringar är riktig,

så att det ej honom veterligen har oriktigt utelämnats eller upptagits någon

tillgång eller skuld.

När anledning förekommer, får konkursdomaren tillåta gäldenären att

avlägga eden inför annan konkursdomare. �r gäldenären sjuk, får eden av­

läggas där han vistas.

26 §

Avlägger gäldenären eden, skall konkursdomaren genast meddela beslut

om förhandling om offentligt ackord.

Vägrar gäldenären att avlägga ed, skall ansökningen om förhandling om

offentligt ackord förklaras förfallen. Om konkursdomaren finner synnerliga

skäl föreligga att förhandling kommer till stånd, får dock beslut om för­

handling meddelas utan att ed avlagts. Om ansökningen förklaras förfallen,

upphör omedelbart verkan av att god man förordnats.

Beslut om ackordsförhandling skall genast kungöras i Post- och Inrikes

Tidningar och i övrigt på sätt Konungen föreskriver.

27 §

Vill någon deltaga i ackordsförhandlingen med fordran som icke uppta­

gits i bouppteckningen och ej heller senare blivit känd, bör han skriftligen

¬

background image

1970 ⬢ Nr 847

2127

anmäla fordringen hos gode mannen senast en vecka före det borgenärs­

sammanträde som avses i 29 §. Anmäles fordran senare, får det ej föranleda

att borgenärernas prövning av ackordsförslaget uppskjutes.

28 §

Om gäldenären eller borgenär vill framställa anmärkning mot fordran som

skulle omfattas av ackordet, skall ban g�ra det skriftligen bos gode mannen

i så god tid som möjligt ocb i vart fall före omröstningen vid borgenärssam­

manträdet.

Finner gode mannen anledning till anmärkning mot fordran som skulle

omfattas av ackordet eller framställer gäldenären eller borgenär sådan an­

märkning bos gode mannen, skall denne skyndsamt underrätta den borgenär

vilkens fordran avses med anmärkningen. Detsamma gäller, när värdet av

egendom vari borgenär bar särskild förmånsrätt bedömes understiga ford­
ringen.

Borgenärssammanträde

29 §

Sammanträde med borgenärerna inför konkursdomaren skall hållas tidi­

gast tre ocb senast fem veckor efter det att förhandling om offentligt ackord

beslutats.

Gäldenären bör inställa sig personligen vid borgenärssammanträdet. Han

skall därvid lämna konkursdomaren, gode mannen ocb borgenärerna de

upplysningar om boet som de begär. Kan gäldenären ej infinna sig person­

ligen, bör han ställa ombud.

Gode mannen skall tillbandabålla förteckning på de borgenärer som bar

rätt att deltaga i omröstning i ackordsfrågan, med uppgift om de fordrings­

belopp för vilka rösträtt får utövas. I förteckningen skall även antecloias

anmärkning som framställts mot borgenärs fordran.

Vid sammanträdet skall underrättelse lämnas om tillägg till boupppteck-

ningen eller ändring i denna som gäldenären gjort i samband med att han

avlagt ed ocb om felaktighet som blivit känd på annat sätt. Om gäldenären

ej avlagt ed, skall anledningen därtill uppges.

30 §

Om både borgenär ocb borgensman eller annan som förutom gäldenären

ansvarar för borgenärens fordran vill rösta för denna, bar de tillsammans

en röst, vilken beräknas efter borgenärens fordran. Kan de icke enas, gäller

borgenärens mening, om ej de andra löser ut honom eller ställer betryggan­

de säkerhet för fordringen.

31 §

Vid borgenärssammanträdet skall borgenärerna rösta om ackordsförsla­

get.

Anmärkning som framställts mot fordran utgör ej binder mot röstning.

�r utgången av omröstningen beroende av om fordringen skall beaktas

eller ej, skall konkursdomaren vid sammanträdet utreda tvistefrågan ocb

söka få förlikning till stånd. Om alla närvarande medger att anmärkningen

förfaller eller inskränker den eller uppdrager åt gode mannen att sluta för­

likning med borgenären, gäller det även för den som uteblivit. Kan förlik­

ning ej träffas, skall rätten pröva anmärkningen för bestämmande av om­

röstningens utgång.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätt
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.