SFS 2017:481 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion / SFS 2017:481 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
170481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

En ansökan om företagsrekonstruktion får göras av gäldenären eller av

en borgenär. Ansökan ska göras skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären
bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Ansökan
ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller sökandens ombud.

I ansökan ska sökanden ange och styrka de omständigheter som gör rätten

behörig, om de inte är kända.

I 3 och 4 §§ lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015

års insolvensförordning finns ytterligare bestämmelser om ansökans innehåll.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

2 Senaste lydelse 2005:1053.

SFS 2017:481

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.